Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsinformasjon 04.04.2017 | Styringsdata.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsinformasjon 04.04.2017 | Styringsdata."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsinformasjon | Styringsdata

2 Styringsdata for kommunene
Flere aktører har kommet med/vil komme med styringsdata Fokus i denne presentasjon er i hovedsak styringsdata utarbeidet av Helsedirektoratet Detaljering av betalingsgrunnlaget Styringsdata om bruk av helsetjenester Basert på data fra Norsk pasientregister (NPR) Kort orientering om styringsdata hos Folkehelseinstituttet Folkehelse og risikofaktorer | Styringsdata

3 Hvorfor styringsdata? Og hva er gjort hittil?
Gi kommuner og helseforetak relevant informasjon Om bruk av helsetjenester og samhandling Basert på tilgjengelige data I første omgang: data om bruk av somatiske sykehustjenester Per kommune (bostedskommune) Anonymitetsvurderinger – fjerne/aggregere data Hvorfor ikke bruke IPLOS og NPR sammen? Juridiske problemstillinger Vår vurdering er at koblinger mellom NPR og IPLOS bare kan utleveres som anonyme data. | Styringsdata

4 Styringsdata hos Helsedirektoratet
| Styringsdata

5 Styringsinformasjon på helsedirektoratet.no
Basert på vurdert informasjonsbehov for kommuner, helseforetak og sentrale myndigheter Arbeides med ytterligere styringsdata (innspill fra KS) Grovt sett tredeling av styringsdata på nett Finansielle styringsdata Detaljering av betalingsgrunnlaget Predefinerte generelle styringsdata Basert på aktivitet utover betalingsgrunnlaget for KMF Brukerstyrte tabellgeneratorer Større krav til bruker Det benyttes mao ulike datagrunnlag | Styringsdata

6 Ulike datagrunnlag somatisk sykehustjenester
Nasjonale data Innsatsstyrt finansiering (ISF) Kommunal medfinansiering (KMF) | Styringsdata

7 Hva kan styringsdataene brukes til?
Ikke hensikten å gi et fullt ut dekkende svar, men for eksempel: Benyttes som bakgrunnsinformasjon i utredningssaker. Innbyggernes bruk av sykehus generelt eller for utvalgte pasientgrupper. Ved prioritering av relevante tiltak Ved vurdering av f.eks forebyggende tiltak i kommunen, for hvilke pasientgrupper har kommunen relativt sett høyere sykehusbruk enn andre sammenlignbare kommuner? Følge med utviklingen ved gjennomføring av tiltak Endres bruken av sykehus som forventet? | Styringsdata

8 Hvilke type spørsmål gir dataene svar på?
Hvor mange innbyggere i Halden kommune hadde et opphold og/eller konsultasjon i et somatisk sykehus i 2010? Dvs antall pasienter fra Halden kommune Hvor mange opphold hadde pasienter 79 år og eldre fra Askim kommune per 2. tertial 2011? Absolutt og per 1000 innbyggere? Ved hvor mange opphold ble pasienter fra Bærum kommune utskrevet til sykehjem i 2010? Antall opphold og konsultasjoner for pasienter med diabetes fra Nesodden kommune per 2 tertial 2011? Hva er utviklingen i gjennomsnittlig liggetid for medisinske akuttinnleggelser fra 2009 til 2. tertial 2011 i Asker kommune? Beregnes med data om antall opphold og antall liggedager Og mange, mange andre spørsmål. | Styringsdata

9 Styringsdataene er kun et hjelpemiddel
Dataene i seg selv sier ikke noe om hvilke tiltak som bør gjennomføres Det må gjøres en egen samlet vurdering ved valg av tiltak, hvor dataene er ett av flere informasjons-grunnlag Det er foreløpig et begrenset sett av indikatorer det er laget data for Blant annet 10 spesifikke pasientgrupper Dette vil utvides etter hvert | Styringsdata

10 | Styringsdata

11 Eksempel 1. Antall pasienter, opphold og konsultasjoner samlet i 2010 for Råde kommune
Åpne fil med styringsdata Velg arkfane 3, Råde kommune og 2010 Da kan vi hente ut de data vi var interessert i: | Styringsdata

12 Eksempel 2: Antall diabetes-pasienter per innbygger i Sørum sammenlignet med Aurskog-Høland og Frogn. Per 2. tertial 2011. Åpne fil med styringsdata Velg arkfane 4, Sørum kommune, pasienter med diabetes, 2011, samt kommunene Aurskog-Høland og Frogn Det gir oss bl a de data vi var interessert i: | Styringsdata

13 Eksempel 2 med figur | Styringsdata

14 Eksempel 3: Gjennomsnittlig liggetid for pasienter 79 år+ i Fredrikstad kommune 2009-2011
Velg arkfane 5 (pivot), indikator 101, Fredrikstad kommune, samt liggetid (opphold ligger som default). Gjennomsnittlig liggetid = liggetid / opphold Må beregne selv. | Styringsdata

15 Høy terskel for bruk av dataene?
En fordel med grunnleggende Excel-kunnskap Dette skal vi gjøre noe med når vi senere i 2012 etablerer varig presentasjonsplattform på nett. Ved jevnlig bruk vil man raskt håndtere det tekniske Men husk at det også er viktig å opparbeide kunnskap om innholdet i dataene. Hvilke data har usikker kvalitet? Hva er sammenlignbart? Ta kontakt med oss ved behov | Styringsdata

16 Videre arbeid Arbeidsgruppe for styringsdata videreføres
KS/kommuner, helseforetak, Helsedirektoratet Basert på innspill fra KS utarbeide ytterligere styringsdata/indikatorer Gjelder somatisk virksomhet Særlig rettet mot betalingsgrunnlaget for KMF Planlagt publisert innen 15. mars Vil tilstrebe jevnlig oppdateringer basert på nye data Vurdere utvidelser og endringer i allerede publiserte styringsdata Inkluderer også kilder utover NPR. F eks IPLOS, KUHR (Helserefusjonsdata) Vi mottar gjerne forslag | Styringsdata

17 Videre arbeid Forslag til endringer i rapporteringsmuligheter for spesialisthelsetjenesten (NPR) Legge til rette for flere relevante styringsdata Psykisk helse og rusbehandling Utarbeide forslag til styringsdata og indikatorer Utarbeide og presentere data på nett Utvikle varig løsning for teknisk plattform for styringsdata på nett. Første versjon planlagt ferdig i løpet av 3. tertial 2012 Pasientdata for hele helsetjenesten Helt i starten av prosess, vil ta lang tid | Styringsdata

18 Kommende publikasjon med analyse av samhandlingsdata
Helsedirektoratet ferdigstiller i disse dager en rapport om samhandlingsdata. Publiseres ultimo februar. Vise variasjon mellom kommuner i kostnader og pasientvolum for både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste Forklare variasjon gjennom å vise: Sammenhenger mellom forbruk og behov for helsetjenester (NOU 2008:2), kommunestørrelse Sammenhenger mellom tilbudet i kommunene og tilbudet i spesialisthelsetjenesten (gjelder særlig eldre) Hvor mye av variasjonen i bruk av spesialisthelsetjenester forklares ikke av forskjeller i behov? Vise endringer og vurdere eventuelle effekter av reformen (ikke i 2011) | Styringsdata

19 Spørsmål om de nye betalingsordningene
Henvendelser knyttet til generelle styringsdata kan også sendes til Lars Rønningen | Styringsdata

20 Eksempler på publiserte styringsdata
Antall pasienter, opphold, liggetid og konsultasjoner totalt per år For alle pasienter For pasienter 80år+ Medisinske akuttinnleggelser Innlagt fra kommunal inst. Utskrevet til kommunal inst. Antall reinnleggelser etter 30 dager Etter medisinske opphold Antall pasienter, opphold, liggetid og konsultasjoner totalt per år for følgende pasientgrupper KOLS Bruddskader Tarminfeksjon Urinveisinfeksjon Lungebetennelse Diabetes Forstoppelse Alzheimer/Parkinson Mangelanemier Brystsmerter | Styringsdata

21 Innhold i rapporten: Framtidsperspektiver
Komparativ statistikk på kostnader Komparativ statistikk på pasienter og tjenester Komparativ statistikk for 10 utvalgte pasientgrupper Kommunal medfinansiering Utskrivningsklare pasienter Rehabilitering og bruk av individuell plan ”Følge-med-indikatorer” i pleie og omsorgstjenesten Data: muligheter og begrensninger | Styringsdata


Laste ned ppt "Styringsinformasjon 04.04.2017 | Styringsdata."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google