Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Selvkost Orientering til kommunestyret Økonomisjef Stein Kr Andersen 29. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Selvkost Orientering til kommunestyret Økonomisjef Stein Kr Andersen 29. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Selvkost Orientering til kommunestyret Økonomisjef Stein Kr Andersen 29. april 2009

2 2 Kommunens inntekter n Frie inntekter u Skatt på formue og inntekt u Rammetilskudd u Enkelte andre statstilskudd u (Eiendomsskatt) n Øremerkede statstilskudd n Direkte betaling fra innbyggerne u Foreldrebetaling u Oppholdsbetaling u Gebyrer/avgifter u m.v.

3 3 Selvkosttjenester n Vannforsyning n Septiktømming n Avløpshåndtering n Renovasjon n Feiing n Plan- og byggesaker n Kart- og oppmålingssaker n Skolefritidsordning

4 4 Lovgrunnlag/Vedtak n Områder der avgiftene SKAL dekke selvkost u Septiktømming (Lov om forurensing § 26) u Renovasjon (Lov om forurensing § 34) n På øvrige områder står kommunestyret fritt til å fatte vedtak om hvor stor del av selvkostgrunnlaget avgiftene skal dekke

5 5 Selvkostgrunnlag og avgiftsfastsettelse n Selvkostgrunnlag u Tallfesting av beløpets størrelse, dvs hvor mange kroner som kan/skal kreves inn u Foretas som en del av årsbudsjetteringen u Hvilke kostnadselementer som skal inngå er basert på retningslinjene, skjønnsmessige vurderinger og etablert praksis n Avgiftsfastsettelse u Kommunestyret vedtar gebyrenes samlede omfang og sammensetning ved årsbudsjettbehandlingen

6 6 Selvkostfond n Ved regnskapsavslutningen beregnes selvkostgrunnlaget på ny basert på de samme kostnadselementene, men med regnskapstall istf budsjettall n Regnskapsførte gebyrer avregnes mot selvkostgrunnlaget n Merinntekt/mindreinntekt avregnes mot selvkostfond n Selvkostfond kan kun benyttes til regulering av avgiftsnivået i påfølgende 3-5 årsperiode

7 7 Retningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer H-2140: ”Retningslinjer for beregning av kommunale betalingstjenester” Skal benyttes i selvkostkalkyler der selvkost er satt som tak

8 8 Definisjoner n Selvkost er i økonomisk literattur definert til å omfatte alle virksomhetens direkte og indirekte kostnader forbundet med å produsere og selge produktet n I retningslinjene fra KRD er selvkost definert slik: Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste

9 9 Kostnadselementer (1) n Kapitalkostnader: n Kalkulatoriske renter u Kalkylerenten skal settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosentpoeng n Avskrivninger u Liniære avskrivninger skal benyttes. Avskrivningstiden følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning

10 10 Kostnadselementer (2) n Direkte kostnader u Lønnskostnader u Øvrige driftskostnader u Betaling til private leverandører n Indirekte kostnader u Andel av tilleggsytelser og støttefunksjoner som ledelse og organisering av enkelttjenester, saksbehandling og kundekontakt, fakturering, innfordring og regnskap, personalkontor, resepsjon, arkiv og annen kontorstøtte

11 11 Kostnadselementer (3) n Ikke henførbare kostnader, dvs aktiviteter som ikke bør tas med u Folkevalgte organer u Strategisk ledelse u Mellomledere som leder andre tjenesteledere

12 12 Kostnadselementer (4) n Skjønnsmessige vurderinger u I retningslinjene framgår det en rekke steder at det gjøres må vurderinger av om enkelte aktiviteter likevel kan eller bør tas med, eventuelt ikke tas med, i selvkostgrunnlaget

13 13 Selvkostgrunnlag VAR VANNAVLØPRENOVASJONFEIING Renter20,6 %22,2 % Avskrivninger10,0 %13,6 % Sum kapitalkostnader30,6 %35,8 %0,0 % Direkte kostnader55,2 %50,2 %96,6 %81,2 % Indirekte kostnader14,2 %14,0 %3,4 %18,8 %


Laste ned ppt "1 Selvkost Orientering til kommunestyret Økonomisjef Stein Kr Andersen 29. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google