Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM?
Om saksgangen Om fordeling av sykehjemsplasser Ventelisteproblematikk ”Obs”- liste Hvordan sikre likebehandling?

2 Saksgangen alle mottatte søknader registreres i Profil
fordeles til saksbehandler sikrer underskrift av søker, evt fullmaktserklæring fokus på brukermedvirkning i forhold til utforming av tjenestene

3 Tverrfaglig vurdering:
Etter samtykke fra bruker kan det innhentes opplysninger fra: hjemmetjenesten fastlege alders- og sykehjem ergo/fysioterapitjenesten sykehus andre relevante instanser

4 IPLOS Nasjonalt kartleggingsverktøy som beskriver bistands og assistansebehov for den enkelte bruker. ADL-ferdigheter Syn/hørsel Hukommelse Kommunikasjon

5 Hovedregel: Utrednings/vurderingsopphold i
korttidsavdeling for å kartlegge brukers omsorgs- og bistandsbehov der hvor det blir vurdert som nødvendig. Langtidsopphold skal ikke tildeles uten at alle andre alternative tjenester er vurdert, prøvd ut eller ikke funnet hensiktsmessige.

6 Målsetning Bruker skal så lenge som mulig, få leve et selvstendig liv med individuelt tilpassede tjenester i eget hjem. Tjenesten må være faglig forsvarlig og i samsvar med brukers ønske.

7 Alternative tjenester kan være:
praktisk bistand hushold hjemmesykepleie trygghetsalarm dagplass servicebolig aldershjem rulleringsopphold i sykehjem avlastning i hjemmet omsorgslønn til omsorgsyter

8 Saksutredning: - bygger på variabler i IPLOS kartlegging.
For å fylle kriterier for tideling av langtids-opphold i sykehjem må saksutredningen konkludere med følgende: ”Brukeren er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål pga mentalt eller fysisk funksjonstap. Det foreligger ikke sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem.”

9 VEDTAKSUTFORMING Fyller kriterier for tildeling av langtids-opphold:
Tildelt opphold skal opplyses med dato for innleggelse og sted. Dersom en opplyser at oppholdet blir tilgjenglig innen en bestemt dato, må det også senere utformes et tildelingsvedtak med den faktiske innflyttingsdato og sted for oppholdet når dette er klart.

10 Avslag på langtidsopphold
Søker fyller ikke kriteriene. Søker kan sikres faglig forsvarlig og nødvendig helsehjelp ved tildeling av alternative tjenester. Langtidsopphold i sykehjem vil være det beste tilbudet, men opphold er ikke tilgjengelig. ”OBS- liste” Oversikt over brukere som fyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem.

11 Hvordan sikre likebehandling?
Felles rutiner og kriterier for saksbehandling. Felles kartleggingsverktøy. Nettverksmøter/forvaltningsforum. Søknader om langtidsopphold behandles i eget møtefora internt i forvaltningsenheten. Kompetanseheving av saksbehandlerne. Samarbeid med tjenesteyter for å sikre lik informasjon til bruker/pårørende. Lik tilgang på alternative tjenester innen for geografisk område.

12 Fordeling av sykehjemsplasser, kriteriemodell og vekting:
antall innbyggere % antall innbyggere % antall innbyggere 67+ vektet med levekårsindeks 20 %


Laste ned ppt "HVA STYRER TILDELING AV PLASS I SYKEHJEM?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google