Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive:
Alderspsykiatrisk poliklinikk Hukommelsesklinikk Dagavdeling. Utvikles med lokaler på Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS). Døgnavdelinger på Olaviken og planlegger ny sengepost med lokaler på HDS.

2 Høring- Bergen kommune
De fleste syke er gamle ! De fleste gamle er friske? 90% av eldre over 60 år har en somatisk lidelse..

3 Utfordringer Fremtidsutsikter.. Vi legger merke til at det er spesielt de eldst eldre de over 80 og over 90 man vil ha den største økningen av.. Det vil også være en stor endring i eldre gruppen om få år vil etterkrigsgenerasjonen gå inn i de eldres rekker med helt andre krav og forventinger. Hørt om en som hadde regnet litt på dette bare de økte strøm utgiftene som ville komme for å varme opp vann når alle pasienten på sykehjemmet skal dusje hver dag.. Ganske formidable.. Vi vet lite om sykdomspanoramaet fremover, da morgendagens eldre vil ha hatt helt andre oppvekstvilkår ” på godt og vondt” Flere lever lengre med god helse men flere lever også lengre med dårlig helse.. Sykdommer som man døde av på 50-60tallet overleves i mye større grad.. Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).

4 Alderspsykiatri er et fagfelt som ligger i grenselandet mellom geriatri og psykiatri:
Alderspsykiatriske lidelser kjennetegnes av nær sammenheng mellom psykisk lidelse/ psykisk fungering og somatisk sykdom Videre er det en nær sammenheng mellom psykisk sykdom og biologiske, psykologiske og sosiale aldringsprosesser. Profesjons Kamp eller ?

5 Den alderspsykiatriske pasient:
Pasienter med alvorlige psykiske lidelse som debuterer etter 65/70 års alder. Pasienter over 65/70 år med alvorlig psykisk lidelse fra tidligere, men som ikke har vært i behandling innen psykisk helsevern. Pasienter med uavklart kognitiv svikt, demens/delirium/depresjon/psykose/annet. Pasienter med demens, som har atferds- og/eller psykiske tilleggssymptom.

6 De 3 D’ene D Demens Delirium Depresjon Forvirring Akutt forvirring
Konfusjon

7 Felles for de 3 D’ene er Kognitiv svikt –
Kognisjon – tenkeevne Oppmerksomhet Orienteringsevne Hukommelse Språk Visouspatiale evner Abstrakt tenkning vurderingsevne Eldre mennesker har mindre reservekapasitet. Et kjernebegrep ved psykisk lidelse spesielt overfor eldre

8 Hvordan skille delirium fra demens.
Delirium demens Oppstår: akutt snikende Forløp: fluktuerende konstant Bevissthet: redusert oppm klar bevissthet Varighet: timer til uker måneder år Kontakt: fjern, ukonsentrert nærværende Emosjoner: emosjonelt opprør avflatet Psykotiske: fargerike,skremmende enkle,nøytrale Gulmann

9 Demens En felles betegnelse på tilstander som skyldes sykdom i hjernen. - en organisk hjerneskade. Over hundre kjente årsaker som fører til demens. Vanligvis er tilstanden kronisk og vil utvikle seg over tid. Det er en klinisk diagnose.

10 Ulike typer demens -glidende overganger.
Demens ved Alzheimers sykdom (ca 55-60%) Vaskulær demens ( ca 25%) Frontotemporal demens Lewy-body demens

11 Forekomst av ulike psykiatriske lidelser i høy alder
Demens % Demens % Demens % Depresjon % Alvorlig depresjon 4% Funksjonelle psykoser 65+ <1% Delirium % Personlighetsforstyrrelser ? Bla K. Engedal 2004

12 Forekomst av ulike psykiske lidelser i høy alder
Demens: Hjemmesykepleien ca % Ved sykehjem ca 80% Depresjon: Ved sykehjem somatisk avd ca 30% demens avdeling ca 40% Delirium: Indremedisin/geriatrisk avd ca 25% Hjemmesykepleien ca 25% Ortopedisk avdeling ca 40% Forekomst av ulike psykiske lidelser i høy alder

13 Berger - skalaen Fase 1 Den demente fungerer i miljøet, men begynnende hukommelsessvikt forstyrrer daglige aktiviteter. Fase 2 Den demente fungerer uten hjelp bare i kjente omgivelser. Fase 3 Den demente kan kle på seg, men må ha veiledning. KRITISK PUNKT Fase 4 Den demente kan ikke lenger f.eks. kle på seg med veiledning, men må ha praktisk hjelp. Fase 5 Den demente må ha mer omfattende hjelp på alle områder. Fase 6 Terminalfasen. Den demente er sengeliggende, eller sitter i stol. Reagerer bare på taktil stimulering.

14 Behov for tilbud Pårørendegrupper Samarbeidsmøter med
pårørende, eks flere kommuner Pårørendegrupper Veiledning rådgivning Arbeidslag eks Trondheim Utredning Avlastning i eget hjem Eks Bærum Kommune Dagtilbud Korttids opphold i institusjon Bokollektiv/ skjermet enhet Skjermet enhet Enhet for pasienter m/ stort pleiebehov Bearbeidet etter: Eek, A.; Engedal, K (2003) Plansje

15 Tiltak for hjemmeboende:
Utredning og diagnostisering og vedtak om hjelp: Hukommelsesteam Kriterier for tilbud om hjelp Samarbeidsmøter og videre samarbeid med pasient og pårørende Kartlegging av funksjonsnivå Sikkerhet i hjemmet

16 Tiltak for hjemmeboende forts.
Tilrettelegging: Siste nytt: Arbeidslag for brukere med demens Det fysiske miljø Avlastningstilbud i institusjon i eget hjem i dagsenter Omsorgslønn Kompetent og egnet personale Primærkontakt. Få personer å forholde seg til Ernæring Organisering av måltider Aktiviteter Tilrettelagt dagtilbud Tilrettelagt korttidsplass

17 Kvalitetsforskriften
§3.OPPGAVER OG INNHOLD I TJENESTENE Kommunene skal etablere et system av prosedyrer som sikrer rett tjeneste til rett tid. Pasienten skal: Oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet Tilbud tilrettelagt for personer med demens få tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat få tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise Få ivaretatt personlig hygiene mulighet for å ivareta egenomsorg og tilpasset hjelp ved av og påkledning Tilbud og varierte og tilpassede aktiviter samt rett til å bevare sosiale behov ved mulighet for samvær,, felleskap og sosial kontakt Utdrag fra kvalitetsforskiften s 11. (2004)

18 Grunnlag for demensplan

19 Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25
Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving Bedre samhandling og medisinsk oppfølging Aktiv omsorg Partnerskap med familie og lokalsamfunn

20 Demensplan 2015 ”Den gode dagen”
Utfordringene: Diagnostisering og medisinsk samhandling Dagtilbud – det manglende mellomleddet i omsorgskjeden Støtte og veiledning til pårørende og ansatte Forskning og utvikling Boligtilpasning Økt antall personer med demens Omsorgsplan 2015 forutsetter vektlegging av tiltak før aktuelt med heldøgnstilbud, tiltak som kan lette pårørendes omsorgsbyrde.

21 Rapport om styrking av spesialisthelse - tjenester for eldre. 1
Rapport om styrking av spesialisthelse - tjenester for eldre. 1.februar 2008

22 HØRING –Bergen kommune
Utfordringer: Spredning av eksisterende gode tiltak til alle bydeler Øke antall dagtilbud Etablere tilbud for yngre demente Individuelle tiltak/avlastning i hjemmet Pårørende Organisering av hjemmesykepleien Differensiering av sykehjemsavdelinger Tilbud til APSD pasienter/forsterkede enheter KOMPETANSEHEVING

23

24 Morgendagens eldre. Nye utfordringer. Nye krav.


Laste ned ppt "Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google