Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiendom og administrasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiendom og administrasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiendom og administrasjon

2 Eiendom og administrasjon
Programområdet omfatter følgende resultatområder: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendom Planlegging og utbygging av nye byggeprosjekter innen eiendom Administrasjon: Overordnet ledelse Støtteenheter Utadrettede funksjoner (overformynderi, kemner) Politisk styring og kontrollorganer Eiendom (dvs internhusleie og forvaltningsutgifter eiendom)

3 Befolkningsprognose Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant. Gruppen de yngste eldre og de over 90 år øker kraftig.

4 Eiendom bilde

5 Mål for Eiendom Eiendom skal være kommunens strategiske kompetansesenter innenfor forvaltning og utvikling aveiendom Eiendom skal legge tilrette for gode beslutningsprosesser så vel i forvaltning som i utviklingsprosjekter innen bygge- og anleggsprosjekter Eiendom skal planlegge og gjennomføre bygge- og anleggsprosjekter i tråd med politiske vedtak (HP) Eiendom skal utvikle og ivareta kundenes/brukernes behov for gode og effektive lokaler til lavest mulig kostnad for derigjennom å skape best mulig rammevilkår for brukernes virksomhet over tid Eiendom skal ivareta og utvikle den realkapital som ligger i kommunens eiendomsmasse Eiendom skal sikre en kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

6 Organisering av Eiendom

7 Beskrivelse av tjenesten
Utbygging Planlegging og gjennomføring av bygge- og rehabiliteringsprosjekter Større prosjekter under planlegging/utførelse Bærum Idrettspark på Rud Høvik skole – rehabilitering/nybygg Bekkestua skole – rehabilitering Gl. Drammensvei – boliger med service Dønskiveien – boliger med service Solvik – bo- og behandlingssenter Vangkroken – omsorgsboliger (PU) Velferdsboliger mm

8 Beskrivelse av tjenesten
Teknisk drift Tilstandsvurderinger etter NS 3424 Vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter Teknisk driftssentral – styring av tekniske anlegg Utomhusanlegg – vinterdrift/sommerdrift/lekeapparater Internkontroll (brann-elektro-lekeapparater-legionella-radon med mer) Energiøkonomisering – klimatiltak

9 Beskrivelse av tjenesten
Eiendomsservice Gjennom vaktmestertjenesten forestå daglig drift av eiendommene Enkle tekniske tjenester Service- og brukeroppgaver Servicesentral – eksterne tjenester Utfordringer Restrukturering av tjenestene – teknisk drift/bruker- og serviceoppgaver

10 Beskrivelse av tjenesten
Renhold Ansvar for renholdstjenestene i kommunale formålsbygg Renhold i egen regi ca. 45% Innkjøp av renhold gjennom konkurranse ca. 55% Utfordringer Oppfølging av renholdskvaliteter etter INSTA 800 Oppfølging av leverandører

11 Beskrivelse av tjenesten
Bolig Utleie av ca boliger Velferdsboliger Omsorgsboliger Innføring av ”gjengs leie” Anskaffelser boliger - kjøpe/samarbeid med utbygging om nybygg BOSO – (boligsosialt handlingsprogram -samarbeid med Husbanken) Søknad om tilskudd/lån fra Husbanken Vedlikehold/brukertilpassinger/oppussing ved leietakerskifte

12 Beskrivelse av tjenesten
Næringseiendom Ivaretakelse av grunneierfunksjonen i Bærum 2485 grunneiendommer Kjøp og innleie av eiendom Salg av eiendom Utleie av næringseiendom Ca.185 leieforhold Få rent kommersielle leieforhold Utvikling av eiendom

13 Beskrivelse av tjenesten
Administrasjon/Fellestjenester Personal Økonomi (prosjektøkonomi og driftsøkonomi) Miljø og klima (ENØK-tiltak) Anskaffelser – kontraktsoppfølging Forvaltning-drift og vedlikeholdssystem (FDV-system) – Plania Prosjektstøtte Kvalitetssystemer (TKL-system) - internkontroll

14 Resultatavtale 2011

15 Målekart eiendom

16 Nøkkeltall Kostra - storbyene

17 Utfordringer i årene som kommer
Sikre at BK har godt planmessig vedlikehold av eiendomsmassen Sikre god oppfølging av leverandører Sikre god planlegging av bygge- og rehabiliteringsprosjekter Sikre god energi- og miljøledelse Sikre nødvendig faglig kompetanse

18 Administrasjon

19 Administrasjon består av
Overordnet ledelse Støtteenhetene Utadrettede funksjoner Kemner Overformynderiet Rådene og krigsberedskap Politisk virksomhet Nærstøtte til ledere Deler av tjenestelederenes funksjon PO 16

20 Programområde 16 – Administrasjon Fordeling av kostnader
Kurs Opplæring Forsikringer Prosjekter KS-kontingent Lærlinger Lisenser Porto og post Ansattegoder m.m. Felles for hele kommunen Drift av PO 16

21 Programområdets mål for 2012
Innen utgangen av 2012 skal: Alle effektiviseringstiltak som er beskrevet i HP være igangsatt. Overtallige medarbeidere være ivaretatt i henhold til kommunens retningslinjer for omstilling. Rammebetingelsene for oppstart av Kunnskapssenteret i Sandvika være avklart og planer for oppstart 2013 laget. En overordnet strategi for kommunens planprosesser være utarbeidet.

22 Overordnet ledelse - kommunalsjefene
7 kommunalsjefer (inkl eiendomssjef) Programområdene: grunnskoleopplæring, barnehager og barnevern, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester, tekniske tjenester, kultur, plan og miljø, Eiendom Roller og funksjoner Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. Delta i ledermøte Representerer rådmannen i politiske utvalg Initiere og følge opp politiske saker Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger For ca 200 tjenesteledere Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Rådmannen Kommunal- sjefene Tjenester og forvaltning

23 Overordnet ledelse - direktørene
4 direktører: Utvikling, økonomi, arbeidsgiver, spesialoppgaver Roller og funksjoner Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. Ansvar for kommuneovergripende funksjoner Delta i ledermøte Representerer rådmannen i politiske utvalg Initiere og følge opp politiske saker Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger For 14 støtte-enheter Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Rådmannen Direktørene Kommune- overgripende stabsfunksjoner

24 Sentralt organiserte støttefunksjoner

25 Beskrivelse av tjenestene Støttefunksjonene
De funksjonene som må ivaretas for at ledere og ansatte i utadrettet tjenesteyting og forvaltning skal kunne gjøre jobben sin effektivt Førstelinjefunksjoner; lokal organisering - nærstøtte Støtte til daglig ledelse og tjenesteyting - på tvers av administrative fag/funksjoner Annenlinjefunksjoner; sentral organisering – støtte-enheter Rådgivnings-, veilednings- og driftstjenester - mer sporadisk kontakt Støttefunksjonene gir faglig bistand og er kompetansesentra for ledelsen Grensesnitt mot linjen Økonomi-, personal-, resultatansvaret og beslutningsmyndigheten ligger til lederne i linjen Linjen har ansvaret for styring, iverksetting av overordnede strategier og utvikling av tjenester og driftsorganisasjon

26 Nøkkeltall Antall årsverk administrasjon
Antall årsverk – strategisk ledelse, sentralt organiserte støtteavdelinger og nærstøtte til toppledelsen

27 KOSTRA 2010

28 Målekart administrasjon

29 Utfordringer i årene som kommer
Opprettholde god kvalitet til tross for reduserte rammer Ledelse og omstilling Etablere nytt kunnskapssenter i Sandvika Nye felles systemløsninger – holder på å implementere LØP, planlegger utskifting av økonomisystemet Pensjon Sikre helhetlig kvalitet - Lean som metode? Overformynderiet skal overføres til staten

30 Styringsdokumenter Kommuneloven Forvaltningsloven IKT strategi
Kommunikasjonsstrategi Anskaffelsesstrategi Arbeidsgiverstrategi mot 2020


Laste ned ppt "Eiendom og administrasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google