Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sluttrapport ”Levanger 2020” 6. september 2006 Prosjektgruppen i Levanger 2020.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sluttrapport ”Levanger 2020” 6. september 2006 Prosjektgruppen i Levanger 2020."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sluttrapport ”Levanger 2020” 6. september 2006 Prosjektgruppen i Levanger 2020

2 1.Bakgrunn og mål for arbeidet 2.Prosjektarbeid og engasjement 3.Målpyramide 4.Visjon 5.Verdigrunnlag 6.Overordna mål 7.Framtidsbilder 8.Prioriterte prosjekter / Operative mål 9.Konkrete tiltak Innholdsfortegnelse

3 1.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Bakgrunn og mål forarbeidet (1) Levanger er en vakker, trøndersk småby, med rik historie og godt grunnlag for en god framtid. Vi som bor i, eller sokner til, Levanger er glad i byen vår. Vi har drømmer og planer for hvordan byen vår skal være og bli; Martnasbyen, Sykkelbyen, Citta Slow, Fotobyen, Skolebyen, Triveligst i Trøndelag, Fjordbyen, Matkulturbyen, Trehusbyen, Ballbyen? Vi drømmer om og planlegger boliger, bygninger, trafikkløsninger, matsteder, kulturtilbud, eliteseriespill, studietilbud, butikker, gassledning, hotell, båtplasser, fabrikker, møteplasser, togtilbud, markedsplasser og så videre og videre. Vi har det meste; Rike ressurser, gode kommunikasjoner, tradisjoner, identitet, befolkningsvekst, servicetilbud og mange dyktige og engasjerte Levangsbygg. Likevel preges byen og mediebildet til tider av konflikt, kriser og mismot. Vi bruker mye energi på å sloss. En lang serie kamper, gjerne med ekstra-omganger og omkamper. Det synes som om det er mange tapere og få vinnere. Resultatene står ikke i forhold til ressursene. Vi arbeider dugnad for alle gode forhold, men har ikke maktet å sveise sammen en dugnadsgjeng for den viktigste oppgaven; Skape en ønsket framtid for byen vår. Vi vil gjøre noe med dette; bli enige om noen mål, og beskrive oppgavene våre.

4 Det overordna målet for ”Levanger 2020” er å forsterke arbeidet med å utvikle Levanger som den triveligste byen i Trøndelag Hovedmålet for prosjektet er å: –skape et omforent grunnlag for utvikling av Levanger sentrum –gi innspill til Levanger kommunes arbeid med utviking av en visjoner kommunedelplan for Levanger sentrum i tråd med Plan- og Bygningsloven –foreslå konkrete fysiske tiltak som kan iverksettes nå –foreslå andre (organisatoriske) tiltak for å utvikle tilgjengeligheten til og attraktiviteten i sentrum Prosessmål: Viktige prosessmål for arbeidet er å koordinere og samordne innspill og initiativ knyttet til byutvikling i Levanger. Videre skal prosjektet bidra til utvikling av samhandlingsarenaer for samfunnsengasjement og meningsutveksling knyttet til byutvikling, med den hensikt å bedre kommunikasjon og tilliten mellom kommune, interessentgrupper og engasjerte enkeltpersoner. 1.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Bakgrunn og mål forarbeidet (2)

5 Prosjektet Levanger 2020 har pågått over en periode på 8-9 måneder med oppstart i desember 2005 og avslutning i august 2006. Arbeidet har til daglig blitt gjort av en arbeidsgruppe, med medarbeidere fra Levanger kommune, Innherred Vekst, Markedsplassen Levanger og SALT. Ove T. Nesbø i FJORD consulting AS har vært prosjektleder. Styringsgruppen har vært bredt sammensatt, med representanter fra prosjekteier Levanger kommune og andre viktige interessentgrupper. Svein Larsen fra Innherred Vekst har vært prosjektansvarlig. I arbeidet er det lagt sterk vekt på å sikre en bred forankring hos ulike interessegrupper. Det er lagt vekt på at arbeidet skulle preges av stor grad av åpenhet, med anledning til medvirkning fra interesserte og engasjerte personer, organisasjoner og virksomheter. Levanger Avisa har tatt en aktiv rolle som kommunikasjonsledd mellom prosjektet og allmennheten. Videre er det gjennomført en enkel spørreundersøkelse med 450 respondenter. Høydepunktene i arbeidet har likevel vært de åpne byutviklingsseminarene / idedugnadene, der vi har opplevd et sterkt og positivt engasjement for utvikling av Levanger. Disse møtene bør være inspirasjon i det videre arbeidet med utvikling av Levanger. 2.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Prosjektarbeid og engasjement

6 Verdier Overordna mål Framtidsbilder Operative mål Konkrete tiltak 2007-09 Visjon A B C D E F G H I J Konkrete tiltak 2010-20 Cittaslow L2020 Partnerskap 2007-09 Andre tiltak 2007-09 Konkr. tiltak 2010-20 3.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Målpyramide Vi har valgt å opp- summere arbeidet i en tradisjonell ”målpyramide”, som er illustrert i denne figuren:

7 ”Triveligst i Trøndelag” Dette er ikke en påstand, men en visjon! Vi vil virkelig at Levanger skal være en trivelig trøndersk småby. Prosjektgruppen og Styringsgruppen for Levanger 2020 har prioritert utvikling av konkrete ideer og prosjekter, på bekostning av arbeid med visjon og forankring av dette. Styringsgruppen mener at det bør gjennomføres et arbeid med å forankre eller utvikle visjon og verdigrunnlag for Levanger. Prosjektgruppen mener at forslag som er beskrevet i dette dokumentet kan være et godt grunnlag for en slik prosess. Prosjektgruppen mener at visjonen / slagordet ”Triveligst i Trøndelag” er gagnlig for det videre arbeidet med utvikling av Levanger. Visjonen er ikke ny. For enkelte er den urealistisk og andre provoserende. Akkurat slik en visjon skal være. 4.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Vår visjon Visjonen er hentet fra kommuneplan for Levanger og brukt i Cittaslow

8 ”S M Å B Y” Vårt verdigrunnlag beskriver karaktertrekkene som vi vil at byen og samfunnet skal kunne kjennes ved. Prosjektgruppa i Levanger 2020 foreslår følgende kjerneverdier for det videre arbeidet med byutvikling i Levanger. Levanger skal kjennetegnes ved at den er: –SMÅBYAKTIG Levanger er trehusbyen mellom Sundet og Elva - midt i kulturlandskapet –MARTNASLIV Vi er Martnasbyen der alle kan gjøre en god handel, finne gode møteplasser og få gode kulturelle opplevelser –ÅPEN Levangsbyggen er åpne for hverandre og ovenfor innflyttere, og vi er gode og kunnskapsrike verter for studenter og besøkende –BYGGENDE Vi tror på en positiv utvikling, der vi stadig bygger byen vår, bygger videre på vår unike kulturarv og bygger broer over til andre kulturer –YRENDE Vi vil være en yrende livlig småby, hele uka og hele året 5.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Vårt verdigrunnlag Forslaget er utviklet i en av Prosjektgruppens arbeidsmøter

9 Hovedmålet med Cittaslow er å ta vare på mangfold, særpreg og egenart til byen. Målet er å bedre livskvaliteten til innbyggerne og samtidig skape en identitet til byen. Våre overordna mål for utvikling av byen er: 1.Byen skal iverksette en miljøpolitikk. Miljø defineres vidt. 2.Infrastrukturpolitikken skal legge vekt på grønne områder og myke trafikanter, samt tilgjengelighet for alle. 3.Byplanleggingen skal ta vare på byens særpreg og historiske forankring. Kultur,miljø og estetikk legges til grunn for planleggingen. 4.Lokale mat- og håndverkstradisjoner ivaretas og utvikles 5.Det fokuseres på vennlighet og gjestfrihet gjennom informasjon, skilting vertskapsfunksjon. 6.Byene skal skape en bevissthet og identitet til Cittaslow hos innbyggerne gjennom informasjon og samarbeid. Det satses spesielt på ungdom og utdanningssystemet. 6.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Våre overordna mål Hentet fra sluttrapporten fra LKs forprosjekt ”Cittaslow”

10 I arbeidet med Levanger 2020 er det utviklet ulike framtidsbilder: 1.Sentrum - som en trivelig småby med grønne akser og bilfrie soner Se skisse 2.Håkongata - som Norges nest triveligste handlestrøk Se filmsnutt som visualiserer mulig utvikling av Håkongata 3.Stadionparken – en aktivitetspark som også bidrar til å knytte byen tettere sammen ved gode gangforbindelser fra Moan til Sentrum Se skisse 4.Parken ved Damskipsbrygga – en ny park for å sikre allmenn tilgang og tydeliggjøre byens kontakt med sjøen. Se skisse 7.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Framtidsbilder

11 Jernbaneområdet Stadionparken Sundet sykkelveg gågate/sykkel bilveg bilfritt område 7.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Framtidsbilde (1)

12 7.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Framtidsbilde (2) Lenke til filmsnutt som visualiserer mulig utvikling av Håkongata

13 7.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Framtidsbilde (3)

14 7.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Framtidsbilde (4)

15 Operative mål (A-D), inkludert i utkast til Partnerskapsavtale: A.Torgaksen fra Levangerelva til Sundet” har til hensikt: Vi skal reaktivere torgaksen som allmenning Vi skal byplanmessig forankre aksen i Levangerelva og Sundet, som to identitetspunkt i byen Vi skal bygge en ny park for å sikre allmenn tilgang og tydeliggjøre byens kontakt med sjøen B.”Håkon den Godes gate” med sidegater: Vi skal revitalisere byen som handelsområde og utvikle Norges nest triveligste handelsstrøk Vi skal sikre gode gangforbindelser fra Torget og sørover i byen Vi skal knytte Stadionområdet tettere til sentrum. C.”Aksen Sentrum – Sykehuset – Moan”: Vi skal på kort sikt sikre kontakten mellom Torget i sentrum og Sykehuset gjennom en gang- /sykkelforbindelse mellom Grønsgate og H. Jelstrups gate (en forlengelse av Håkongata) Vi skal på mellomlang sikt utvikle Stadion til et aktivitetsområde for barn og unge Vi skal på lang sikt knytte byen tettere sammen gjennom å skape gode gangforbindelser fra handelsområdet Moan til sentrum i Levanger D.Utvikle Levanger Vertskap Vi skal videreutvikle samarbeidet mellom ulike aktører i byen, bygge identitet og stolthet over byen gjennom kunnskapsformidling og andre tiltak Vi skal gi identitet til ulike småplasser og skape ”eierforhold” og ansvar for ulike grupper i befolkningen 8.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Operative mål (1)

16 Operative mål (E-G) utenfor Utkast til Partnerskapsavtale: E.Marsimartnan: Vi skal utvikle marsimartnan som et nasjonalt fyrtårn F.Sykkelbyen Levanger Vi skal sikre at Levanger blir en sentral aktør i utviklingen av sykkelturisme på Innherred Vi skal ferdigstille manglende G/S-løsning gjennom sentrum fra Sundbrua – Ferjeleiet Vi skal i samarbeid med andre ferdigstille manglende G/S-forbindelse langs sjøen til Verdals G/S-nettverk Vi skal utarbeide kart og informasjon om sykkelruter i kommunen og bidra til at det utarbeides en sykkelguide for regioen med kart, med info om skilting, severdigheter, spisesteder, overnattingssteder m.m., skilting av sykkelruter Vi skal utvikle et tilbud om leie av sykler i sommersesongen (turister, fastboende) G.Andre gode tiltak fra L2020 Se vedlegg 8.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Operative mål (2)

17 Følgende konkrete tiltak planlegges iverksatt for perioden 2007-09: A.Torgaksen fra Levangerelva til Sundet”: Som en del av den foreslåtte Partnerskapsavtalen er det planlagt følgende tiltak: Beskrive aksens identitet og begrensningerAnalyse / prosjekteringLK / NTFK / Næring Utvikle Parken ved DampskipsbryggaProsjektering og byggingLK / NTFK / Næring B.”Håkon den Godes gate” med sidegater: Som en del av den foreslåtte Partnerskapsavtalen er det planlagt følgende tiltak: Utvikle Håkon den Godes gateProsjektering og byggingLK / NTFK / Næring C.”Aksen Sentrum – Sykehuset – Moan”: Som en del av den foreslåtte Partnerskapsavtalen er det planlagt følgende tiltak: Utvikle StadionparkenAnalyse / prosjekteringLK / NTFK / Næring Bygging av gang-/sykkelveiProsjektering og byggingLK / NTFK / Næring Bygging av parkeringsarealProsjektering og byggingLK / NTFK / Næring D.Utvikle Levanger Vertskap Som en del av den foreslåtte Partnerskapsavtalen er det planlagt følgende tiltak: Utvikle vertskap og byguidePlanlegging og iverksettingLK / NTFK / Næring Utvikle småplasser i byenProsjektering og byggingLK / NTFK / Næring 9.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Konkrete tiltak 2007-09 (1)

18 Følgende konkrete tiltak planlegges iverksatt for perioden 2007-09: E.Marsimartnan: Viser til Strategiplan for utvikling av Marsimartnan: Se forslag til strategier / prioriteringer gitt i vedlegg iv F.Sykkelbyen Levanger I samarbeid med andre aktører skal en arbeide for å iverksette: Ferdigstille G/S-veg fra Sundbrua – FerjeleietProsjektering og byggingLK Ferdigstille G/S-veg langs sjøen til VerdalsProsjektering og byggingLK / Verdal kommune Utarbeide kart/info om sykkelruter i kommunenPlanlegging og iverksetting? Utvikle sykkelguide for regionenPlanlegging og iverksetting? Utvikle et tilbud om leie av syklerPlanlegging og iverksetting? G.Andre gode tiltak fra Levanger 2020 Viser til notat i vedlegg vii 9.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Konkrete tiltak 2007-09 (2)

19 i.Levanger 2020 Referat fra siste møte i Styringsgruppen ii.Levanger 2020Referat fra Idédugnaden 14. mars iii.Levanger 2020Partnerskapsavtale - Utkast til Søknad iv.Utvikling av MarsimartnanProsjektrapport v.Levanger kommuneSluttrapport ”Forprosjekt Cittaslow” vi.Levanger 2020Notat om utvikling av Sykkelbyen Levanger vii.Levanger 2020Notat om andre gode tiltak fra L 2020 10.Sluttrapport ”Levanger 2020” - Vedlegg


Laste ned ppt "Sluttrapport ”Levanger 2020” 6. september 2006 Prosjektgruppen i Levanger 2020."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google