Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunedelplan oppvekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunedelplan oppvekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunedelplan oppvekst
Visjon: Livskvalitet og vekst Kommunedelplan, oppvekst

2 Kommunedelplan, oppvekst

3 Kommunedelplan, oppvekst
Mars – mai 10 Prosjektgruppe Februar 10 Prosjekt-/arb. gruppe April – august 09 Prosjektgruppe Sept – okt 09 Arbeidsgrupper Des 09- jan 10 Prosjektgruppe Ferdigstille Kommune -delplan oppvekst Hørings-møter Foreldremøter Kartlegginger og analyser Definere hovedmål og satsings-områder Forslag til delmål og tiltak Utkast til oppvekstplan Fagplaner Kommuneplan oppvekst Kommunedelplan, oppvekst

4 Kommunedelplan oppvekst
Mål: Barn og unge skal oppleve motivasjon, mestring og glede i samspill med andre. Fremme et godt miljø, innhold og kvalitet i barnehage og skole, inkludert bygg, uteområder og veger.  Sikre et kvalifiserende utdanningsløp for alle. Kommunedelplan, oppvekst

5 Kommunedelplan, oppvekst
Midtlyngutvalget: Fire sentrale utfordringer (I forhold til å gi tilpassa og likeverdig opplæring) Ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet Skoler og bh behandler mer likt enn mangfoldet tilsier Tar ikke hensyn til ulikheter mellom mennesker Ulik forståelse og praktisering av regelverket Ulikheter fra kommune til kommune Fra skole til skole Til og med innad på samme skole Følge: Stor variasjon på kvaliteten på opplæringen Kommunedelplan, oppvekst

6 Midtlyngutvalget, forts.
Mangel på samordning og samarbeidskompetanse Hjelpeapparatet består av ulike instanser med delansvar Manglende samvirke mellom dem og med barnehage/skole Konsekvens: Dobbeltarbeid og manglende helhetstenkning og sammenheng i tilbudet Forhold knyttet til den spes.ped. innsatsen Den spesialped. innsatsen kommer for sent Sammenhengen i tilbudet blir ikke ivaretatt godt nok Kommunedelplan, oppvekst

7 Kommunedelplan, oppvekst
Andre utfordringer Grunnleggende ferdigheter: hver fjerde 15- åring går ut grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter (st.meld 16) Utfordringer i fht læringsmiljø/mobbing Spesialundervisning: antall henvisninger øker med barns alder Barnevern: antall meldinger øker 1 av 4 (på landsbasis) avbryter videregående skole Kommunedelplan, oppvekst

8 Barne-og familietjenesten september 2009
Henvisninger til PPT Barne-og familietjenesten september 2009

9 Noen tall fra Barne- og familietjenesten i 2008:
Andel barn 0-17 med barnevernstiltak : 5,6% (254) Driftsutg til forebyggende helsetiltak 0-18: 77,5 av landsgj.sn Antall barn: Spesialundervisning 6-16 : 250 ( 6,5% av elevtall) Aktive saker i PPT (6-16) : 450 (18,9% av elevtall) Spesialpedagogisk hjelp 0-5 : 21 (1,5% av barn 0-5) Aktive saker i PPT (0-5) : 64 (4,5% av barn 0-5) Antall barn m. tildelt ekstra tilskudd : 36 (3,37% av barn i bhg)

10 Utvikling meldinger og tiltak barnevern 1999-2009
Barne-og familietjenesten september 2009

11 Hvor kommer meldinger fra? (2008)

12 Gjennomføring , vg.skole
1 av 4 (på landsbasis) avbryter videregående skole Tall fra levanger videregående skole: Antall elever sluttet Ikke bestått 06/07 827 Ca 6% 07/08 804 Ca 4% Ca 6,7% 08/09 805 Ca 2,9% Ca 3,6% Kommunedelplan, oppvekst

13 Kommunedelplan oppvekst
Gjennomgående strategier (vegvalg): Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/ barnehage og barne- og familietjenesten (BaFa) Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Kommunedelplan, oppvekst

14 Kommunedelplan, oppvekst
Fokusområder Grunnleggende ferdigheter Språk og kommunikasjon/lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig, antall, rom og form/regne, digital kompetanse Læringsmiljø Gruppe/klasseledelse, relasjoner, sosial kompetanse, mobbing, bruk av regler, samarbeid med heimene Barn og unges helse Familie- og relasjonsforhold, fysisk aktivitet, søvn, kosthold, Kompetanseutvikling, ansatte i barnehage og skole Kommunedelplan, oppvekst

15 Forslag, grunnleggende ferdigheter
Mål Tiltak Stimulere til økt motivasjon for læring Bedre tilrettelegging til mangfoldet blant barn og elever Øke barn og unges faglige kompetanse Sette inn relevant hjelp så tidlig som mulig Utvikle bredere metodekompetanse i barnehage og skole Felles kompetanseutvikling i barnehage og skole Felles gjennomgående progresjonsplaner i barnehage og skole Systematisk kartlegging fra 4-årsalder Informasjonsflyt ved overganger Opprette ”Foreldreforum” for førstegangsfødende, ved oppstart i barnehage, 1., 5., og 8.klassetrinn Evaluering i barnehagene/Bedre vurderingspraksis, jf ny forskrift til opplæringsloven Leksehjelp/lesetime på SFO Kommunedelplan, oppvekst

16 Kommunedelplan, oppvekst
Forslag, læringsmiljø Mål Tiltak Alle barn/elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Redusere forekomst av mobbing Sette inn relevant hjelp så tidlig som mulig Ta i bruk program for bedring av læringsmiljø Webster Stratton for barnehage og småtrinn?? ?? Felles progresjonsplan for barnehage og skole ang. sosial kompetanse Informasjonsflyt ved overganger Lokale handlingsplaner mot mobbing Økt grad av barn/elev- og foreldremedvirkning Opprette ”Foreldreforum” for førstegangsfødende, ved oppstart i barnehage, 1., 5., og 8.klassetrinn Kompetanseutvikling ang elev- og foreldresamtaler/den vanskelige samtalen Årlige kurs for råd og utvalg Fysiske forhold som stimulerer til ulike læringsaktiviteter skolebruksplanen/”barnehagebruksplan” Kommunedelplan, oppvekst

17 Hva er Webster Stratton? ”De utrolige årene”
Forskningsbasert programrekke (1-12 år) som kan vise til svært gode resultater i forhold til barn/elever som viser problematferd Prøvd ut i barnehager og skoler Positiv klasseledelse Positivt samarbeid med heimen (også rundt utfordrende barn/elever) Reduserer omfanget av utfordrende atferd Programmet gir lærere gode hjelpemidler i forhold til å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos alle elever Foreldreprogram Sosial kompetanseprogram for elever Kommunedelplan, oppvekst

18 Forslag, barn og unges helse
Mål Tiltak Forebygge fysiske og psykiske problemer Foreldreveiledning Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten Mer fysisk aktivitet i barnehage og skole Skolefrokost/skolemåltid Informasjonsflyt ved overganger Opprette ”Foreldreforum” for førstegangsfødende, ved oppstart i barnehage, 1., 5., og 8.klassetrinn ”Alle har en psykisk helse” obligatorisk på u-trinn Forebygge rusrelaterte problemer Se ruspolitisk plan Kommunedelplan, oppvekst

19 Forslag, kompetanseutvikling
Mål Tiltak Sikre seg kvalifiserte og motiverte medarbeidere Årlige planer for kompetanseutvikling: For ledere Endringsledelse Læringsledelse Støtte til skolelederutdanning Videreutvikle ledermøter For andre ansatte innen fokusområdene: grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø og barn og unges helse Kurs og veiledning for nyansatte Kommunedelplan, oppvekst

20 Kommunedelplan, oppvekst
Veien videre Høringsmøter i feb/mars Skrivefase mars-mai Legge fram planen i juni (møte i driftskomiteen 16.juni) Offentlig høring Vedtak i kommunestyret tidligst i oktober (møte ) Trer i kraft fra ? Kommunedelplan, oppvekst


Laste ned ppt "Kommunedelplan oppvekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google