Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i budsjettering av SFF Torsdag 14. 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i budsjettering av SFF Torsdag 14. 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i budsjettering av SFF Torsdag 14. 4
Kurs i budsjettering av SFF Torsdag ved ØPA Terje Bakke og Johnny Frivoll

2 Agenda for Kurset Tidsrom: 10.00 – 12.30, og 12.30 – 15.00
1. Presentasjon av premissene for budsjettering av et SFF 2. Presentasjon av malen med veileder for budsjettering av et SFF 3. Oppfølgende spørsmål og avklaringer Kravet til deltakerene er at de aktivt skal være med å budsjettere SFF'ene, samt at de i etterkant vil ha oppgaver knyttet til oppfølgingen av SFF'et og deres prosjektportefølje. Det forutsettes videre at deltakerne, foruten initiativtakerne, besitter nødvendig økonomikompetanse.

3 SFF III - Hovedmilepæler
1. april Innlevering av søknadsutkast til gjennomlesing av sentral ressursgruppe 14. april Budsjettkurs 1. mai Innlevering av utkast til eksterne konsulenter , tilbakemelding uke 19 Mai Gruppevise workshop for gjennomgang av konkrete budsjetter 7. juni Innsending av søknad til godkjenning av UiOs ledelse Nov Offentliggjøring av prekvalifisering   Nov/11 – Feb/12 Utarbeidelse av endelig søknad med komplett budsjett Feb Innsending av endelig søknad (inviterte søkere)   Sept Beslutning om tildeling   Oppstart av nye sentre   Link til UiOs nettsider:

4 Premisser – UiO’s interne styring av SFF’er
Et senter vil være ett kostnadssted i UiO’s økonomimodell med kostnader for administrasjon og vitenskaplig personale som basisorganisasjon, og sorterer under ett eller flere institutter som sentereier(e). Et senter igangsetter prosjekter som har både egenfinansiering fra senteret ved bruk av senterets ressurser og ekstern tilleggsfinansiering fra NFR, EU og andre utover senterets basisfinansiering. Budsjetteringsmalen deles opp 4 deler for at vi senere skal kunne bruke søknadsbudsjettet videre i kvalifiseringsprosessen og i økonomistyringen internt av senteret og dets respektive prosjektportefølje. Det forutsettes i budsjettsammenheng at investeringer i utstyr avskrives iløpet av senterets levetid

5 Premisser – struktur på søknadbudsjett
NFR ønsker å synliggjøre en SFF-søknads ambisjoner gjennom søknadsbudsjettet. For UiO betyr dette at det stilles krav til hvordan vi internt setter opp vår søknadsmal. Derfor ha vi lagt opp UiOs budsjettering av SFF ‘er i tråd med NFR sin søknadsmal, som omfatter følgende 4 budsjettdeler: Oppsett av senterets basisorganisasjon med administrativt og vitenskaplig personale, driftskostnader og vitenskaplig utstyr. Eksisterende pågående prosjekter som søkende enhet ved UiO vil legge inn i senteret Eksisterende pågående konsortieprosjekter med samarbeidspartnere som UiO vil legge inn i senteret, dvs hvor UiO er koordinator. Omfang av nye prosjekter som man ser for seg at senteret vil ha i sin levetid, både egne prosjekter og konsortieprosjekter Fokus i budsjettmalen er å kartlegge totale kostnader knyttet til senteret, og deretter estimere hva som forventes finansiert fra de enkelte eksterne finansiører. Differansen mellom totale kostnader og ekstern finansiering vil være senterets egenandel.

6 Premisser - øvrige Budsjetteringspremisser
SFF løper inntil 10 år, og det skal budsjetteres for hele perioden. Budsjettet skal ha en realistisk periodisering pr år de første 5 årene av senterets levetid. Bevilgning fra Forskningsrådet vil ikke bli indeksregulert. Det er lagt inn 4,5% lønnsøkning – og glidning pr år for lønn- og indirekte kostander. Generell prisstigning for andre typer kostnader må legges inn manuelt. NFR-inntekter på eksisterende og fremtidige prosjekter som blir lagt inn under senteret, regnes i søknadssammenheng som egenfinansiering fra instituttet som eiere av disse prosjektene. Premisser for Infrastrukturbruk Pedat-modellen brukes i søknadssammenheng ift estimering av infrastrukturkostnader knyttet til personell ved senteret, inkludert personell utenfor UiO, se følgende link for nærmere informasjon om pedat: Z:\6-Okonomistyring\6_1-Eksternt finansierte prosjekter\EFP-indirekte kostnader\PEDAT\2011\PEDAT_SATSER_2011_endelig.xls Pedat-modellen i vil i endelig budsjett bli justert ift å trekke ut mer av infrastrukturkostnader fra å være indirekte til direkte kostnader da senteret vil fungere som en basisorganisasjon med egen pedat-sats Pedat-modellen er ment å være en avregningsmodell mellom prosjekt og basisorganisasjon.

7 Budsjettmalens oppbygning
Malen er bygget opp med 6 arkfaner med tilhørende funksjoner: Forside: Registrering av overordnet budsjettinformasjon og konsolidert budsjett SFF-basis: Budsjettregistrering av SFF basisorganisasjon Eksist.prosjekt: Budsjettregistrering av eksisterende prosjekter ved UiO som skal inngå i SFFet Nye prosjekter: Budsjettregistrering av nye prosjekter ved UiO som skal inngå i SFFet. Eksist.samarbeid: Budsjettregistrering av eksisterende konsortieprosjekter utenfor UiO som skal inngå i SFFet. Nye samarbeid: Budsjettregistrering av nye konsortieprosjekter utenfor UiO som skal inngå i SFFet.

8 Praktisk gjennomgang av SFF-budsjettmal med veileder – arkfane for arkfane

9 Spørsmål og avklaringer
Det forventes selvfølgelig ingen spørsmål etter en slik særdeles klargjørende kurspresentasjon, men om det mot formodning skulle være noe uklart, så OK skyt løs….!


Laste ned ppt "Kurs i budsjettering av SFF Torsdag 14. 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google