Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Danielsen Wolf, HiOA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Danielsen Wolf, HiOA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin Danielsen Wolf, HiOA
Bærum kommune 2.jan.2013 Pedagogiske miljøer og de yngste barnas utforsking og lek Kristin Danielsen Wolf, HiOA

2 praksisfortelling Barna i skapet !

3 Hva er et barn? Hvorfor er det viktig å reflektere over det?
Pedagogiske grunnsyn Beskrivelser og bilder Indre kompass Sosiale, aktive subjekter Følende, meningsfulle og skapende

4 I det nye barndomssynet…
blir utfordringen å møte barn som individer med følelser, tanker og meninger, som fullverdige mennesker i det livet de lever som barn. (Bae 2009)

5 Væremåter og uttrykksformer
Blikket og det kroppslige Å komme til syne Lanterne

6 Det utforskende og lekende Undersøker og gjenskaper
Barn utforskere og undersøker seg selv, andre og sine omgivelser Barn bruker ord, lyd og bevegelser og skaper symbolsk handling i et forsøk på å gjenskape og formgi tanker og følelser. (Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010:26)

7 ”Babies are designed to learn”
Observerer - oppdager – imiterer – undersøker – utforsker – tolker – opplever og erfarer årsakssammenhenger, likheter/forskjeller mellom tidligere og nye erfaringer dvd

8 Læring - Den store lille forskeren
Gode læringsprosesser bygger på LEK Betydningen av relasjon og kommunikasjon er sentral for læring

9 ny innsikt eller innholdsforståelse
Uttrykt som -strategisk atferd, -tanke og handling, -problemløsing og ny innholdsforståelse 9

10 Barnekultur er i stor grad en lekekultur.
Lekens egenverdi grunnleggende livs - og læringsform som barn og voksne kan uttrykke seg gjennom en væremåte, et symbolspråk og estetisk erkjennelsesprosess og uttrykksform Barn leker for å leke

11 Lek Den første leken Lekesignal: Dette er lek, - på lat
Imitasjon og gjentakelser ulike former og ulikt innhold: Utforskende og eksperimenterende lek Dramatisk skapende lek Sosial og kroppslig lek

12 Pedagogiske miljøer – utforskning og lek
Relasjonelt perspektiv Usynlig miljøer Mellommenneskelige forhold – samspill Organisering Synlige miljøer Fysiske rom og materiell

13 Relasjonelt perspektiv kontekst – medvirkning - tilknytning

14 Kontekst – hendelser, mennesker og miljø
Individorientering > relasjonsforståelse Å forstå barn som subjekter i et relasjonelt perspektiv, - hva betyr det for vår måte å være sammen med barn, - hvilken betydning har vi voksne i barnehagen?

15 Medvirkning i relasjonelt perspektiv
Ikke en teknikk ! - en måte å være i verden på ”Barns rett til medvirkning kan bare ivaretas gjennom voksne som vil prøve å forstå, og som har et menneskesyn der respekt for ulikheter ligger til grunn.” (Aud Eli Kristoffersen 2006)

16 FNs barnekonvensjon Bygger på fire Hovedprinsipper:
Barn har rett til liv og helse Barn har rett til skolegang og utvikling Barn har rett til deltagelse og innflytelse Barn har rett til omsorg og beskyttelse Kompetent og sårbar!

17 Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning
…gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. …få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet

18 Individ og felleskap ”Barns deltagelse i barnehagen må forstås innenfor et sammensatt bilde, hvor retten til medvirkning må vurderes opp mot deres behov for tilhørighet og tilknytning til andre.” (Bae 2006) – og andres behov. Hvordan oppdages ønsker om medvirkning? hvilke barn og hvilke uttrykksmåter får betydning?

19 Å gi barn muligheter til medvirkning:
Tilgjengelige voksne som er mentalt og fysiske tilstede Sensitive voksne som observant og aktivt lytter Adekvat responsive voksne som handler ut fra barns initiativ, ønsker og behov

20 tilknytning Tilgjengelig- sensitiv-responsvis
Psykologisk tilhørighet psykologisk ensomhet Nærhet, trygghet avstand, utforsking

21 Usynlige miljøer Mellommenneskelige forhold - samspill
Voksnes lekefunksjoner/posisjoner Organisering ; utforsking og trygge baser

22 Samspill synkroniserte atferdsmønstre, - inntoning
Barnet tilegner seg kulturen tidlig gjennom ansiktsuttrykk, - eller mangel på blikk, - eller unngåelse vokalisering, - eller taushet kroppslig orientering eller fysisk avstand

23 opplevelseskvaliteter
Definisjon av inntoninger: Intensitet, - nivå Tid, - timing Form, - statiske objekt og kinestetiske former Sansenes enhet – delta i affektiv inntoning, oppnå affektiv intersubjektivitet «å være sammen med»

24 Voksnes utforsking og lek
Med – forsker, -leker, -skaper, - … Fra spotlight til lanterne Ulike lekefunksjoner Lekeimpulser Pedagogisk takt og tone

25 Lekende samspill Kraften i lekende samspill – muligheter til medvirkende pedagogiske praksiser

26 Aktuell litteratur Bae (2009) Å se barn som subjekter
Gopnik, Meltzoff & Kuhn (2006) Den store lille forskeren Guss (1997) Lekens drama Hart & Schwarts (2008) Fra interaksjon til relasjon Hernes, Os & Selmer-Olsen (2010) Med kjærlighet til publikum Hviid (1994) Konflikter mellom voksne og barn i (red) Kragh-Müller Samspill og konflikter Lindahl (1999) Lærende småbarn Nordin-Hultman (2004) Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping Sandvik (2002) Å gjøre seg synlig for seg selv og andre. Stern (2003) Barnets interpersonelle verden


Laste ned ppt "Kristin Danielsen Wolf, HiOA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google