Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verneområdene i Forollhogna – muligheter og utfordringer sett fra et lokalt ståsted. Erling Aas-Eng, Vingelen Utvikling , 29.01.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verneområdene i Forollhogna – muligheter og utfordringer sett fra et lokalt ståsted. Erling Aas-Eng, Vingelen Utvikling , 29.01.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verneområdene i Forollhogna – muligheter og utfordringer sett fra et lokalt ståsted. Erling Aas-Eng, Vingelen Utvikling ,

2 «Den grønne nasjonalparken..»

3 «Den grønne nasjonalparken..»
Fjell-Norges rikeste jordsmonn En svært artsrik flora preget av beitebruken En unik fauna symbolisert med Hogna-ren’ Et unikt kulturlandskap formet av seterdrift og utmarksbruk Bærekraftig lokal forvaltning gjennom generasjoner

4 «Den grønne nasjonalparken..»
« Norge har to unike kvaliteter som reismål, sett i global sammenheng; fjordene på Vestlandet og seterlandskapet i innlandet..» Reiselivsguru Jens A. Riisnæs (Fjellpolitikk-konferansen, Røros 2006)

5 Utfordringene Endringene i husdyrholdet og seterbruken «Planteppet»
Kommuneplan, kommunedelplan, reg.plan, verneforskrift LV, verneforskrift NP, naturreservat, nasjonalt kulturlandskap, villreinplan.. Fra brukskultur til opplevelseskultur Hvordan utvikle reiselivsnæring ut av et vern som ikke skal tilrettelegge for økt besøk og trafikk? Politisk organisering med ny forvaltningsmodell Ivaretas en aktiv forvaltning på en bedre måte med ny modell? Klarer en å ha fokus på utvikling av randområdene med ny modell ? Er verneforskriftene i takt med utvikling og bruk av Forollhogna-området?

6 Gjør det noen forskjell med lokal forvaltninger ?
«Bløtkake-modellen» : - 8 år med svak samordning og aggregert forvaltning. ..men lite konfliktfylt. Ulogisk med et felles verneområde med felles verneformål og felles verneverdier og forskjellig forvaltning. Ny forvaltningsmodell - samordnet lokal forvaltning Har vi grepet sjansen til å utøve en aktiv lokal forvaltning etter 29. november 2010? «.. Etter vår vurdering er denne varianten av «bløtkakemodell» som er valgt i Forollhogna likevel en lite egna modell, først og fremst fordi modellen har krav til koordinering mellom kommunene uten at det koordinerende organet er gitt myndighet» Sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket, T,Skjeggestad 2008

7 Viktige oppgaver for NP-styret for Forollhogna
Opprustning eller vedlikehold? Felles kjøreregler for veier i LV’ene rundt Forollhogna Påbygg, anneks, standardheving eller nødvendig vedlikehold? Sikre ensartet praksis i disp.saker for hytter og seterbebyggelse. Rev. av forv.planene og utarbeide skjøtselplaner for spesielle områder. Se helheten i området mht. hyttebygging og trafikkbelastning for å trygge verneformålet i NP.

8 Hva bør NP-styret ellers fokusere på?
Passiv forvaltning eller aktiv skjøtsel og utvikling? Økte rammer for næringsutvikling i randsonen - et utviklingsprosjekt for området og bygdene rundt. Arbeid politisk for å øke setertilskuddet i Forollhogna Teste ut nye tiltak og beitemetoder for å ivareta kulturlandskap og beitebotanikk Utvide handlingsrommet for verneforskriftene eller utnytte handlingsrommet innenfor verneforskriften?

9 Eksempelet Londalen-Ørvilldalen LV i Vingelen
« Området skal være vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art, slik som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, drenering, og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse. Opplistingen er ikke uttømmende..» Verneforskrift for Londalen- Ørvilldalen LV.

10 Endret bruk av setrer og utmark
2001: 16 setrer i aktiv drift, 2012: 4 setrer i aktiv drift, 1 av disse beiter med mjølkebuskapen i utmark. Kraftforsilo på setervoll – underbygger det vernet eller skader det vernet? Inngjerding av utmark for effektiv beitebruk - underbygger det vernet eller skader det vernet? Nydyrking for effektivt seterbruk - underbygger det vernet eller skader det vernet?

11 Vern til glede eller besvær?
Let etter muligheter – vernet er kommet for å bli.. Tenk kreativt og arbeid for utvikling av alle bygdelag rundt Forollhogna Bli glad i Forollhogna ! Lykke til med konferansen!


Laste ned ppt "Verneområdene i Forollhogna – muligheter og utfordringer sett fra et lokalt ståsted. Erling Aas-Eng, Vingelen Utvikling , 29.01.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google