Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi forandrer Norge! Motivasjon - Mestring - Muligheter Ungdomstrinnet Melding til Stortinget nr. 22 (2010-2011) KD ah.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi forandrer Norge! Motivasjon - Mestring - Muligheter Ungdomstrinnet Melding til Stortinget nr. 22 (2010-2011) KD ah."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi forandrer Norge! Motivasjon - Mestring - Muligheter Ungdomstrinnet Melding til Stortinget nr. 22 ( ) KD ah

2 ”Sammendrag av saken” Det er lagt fram ei stortingsmelding for ungdomsskolen. Dette er ei lenge varslet melding i den skolepolitiske debatten Det blir etter all sannsynlighet ei melding som fullt og helt er skrevet i SVskolens ånd Om den blir tydelig og kraftig nok, dreier seg nå, mye om tilgangen på friske penger til ungdomsskolesatsinga spesielt til kommuner og fylkeskommuner mer generelt

3 SV: Det store barnehage- og skoleprosjektet
Barnehage – kvalitet, utbyttestyring +++ Heldagsskolen (På veg mot – SFO, kulturskole +++) Ungdomsskolen Videregående opplæring (Ny GIV +++) Fagskole UH (SVs vitenskapspolitikk +++ Voksnes kvalifisering

4 Mål og mening med meldinga
Ungdomsskolen: Fra god og jordet situasjonsvurdering til klok og djerv handling Bidra til å videreutvikle den gode helheten, - fra barnehage til praksisbrev/fagbrev/studiekompetanse/BA/MA/PhD Gjenninnføre Et breiere kunnskapssyn En rikere pedagogisk metodearsenale Kvalitet – motivasjon – trivsel

5 Felles skole – Flere valg
Motivasjon Mestring Muligheter

6 Motivasjon – Mestring – Muligheter gjennom…
Større valgfrihet Bedre opplæring Økt valgfrihet og større fleksibilitet kombineres med tiltak som gir bedre opplæring. Samlet sett vil dette både gi et mer motiverende og et mer utbytterikt ungdomstrinn.

7 Større valgfrihet… Innføring av valgfag
Utvikling av ulike valgfag Mulighet til å velge etter interesser Nasjonal læreplan for hvert valgfag Lokal variasjon ut fra lokale forutsetninger Dermed kan de velge det som virkelig interesserer dem. – Og elevene skjønner at de må lære noe (…), men så får man også pusterom og påfyll. FAU-representant, Midt-Norge

8 Større valgfrihet… Innføring av valgfag
Mål: 1 ½ time valgfag i uka per trinn (4 ½ uketime totalt) Gradvis innfasing ½ time er ny tid, 1 time er omdisponering av eksisterende timer

9 Større valgfrihet… Økt fleksibilitet
Videre rammer for disponering av undervisningstid lokalt Styrker mulighetene for variasjon og tilpasset opplæring

10 Lærere er utrolig viktige motivasjonskilder!
Bedre opplæring… Satsning på klasseledelse Skolebasert program i klasseledelse utvikles Skal nå alle skoler med ungdomstrinn over en periode på 5 år Lærere er utrolig viktige motivasjonskilder! Jente 15, Elevpanelet

11 Bedre opplæring… Styrket regne- og leseopplæring
Nasjonalt veiledningsmateriell og etterutdanningstilbud i regning Forsterke Lesesatsing 2010–2014 med særlig vekt på gutter på ungdomstrinnet (…)Vi skal ta ungene på alvor og kreve at de behersker de grunnleggende ferdighetene. Lærerstemmer.no, november 2010

12 Bedre opplæring… Styrket bruk av vurdering og tilbakemelding
Utvide satsningen Vurdering for læring på ungdomstrinnet Kjennetegn på måloppnåelse i fag Kompetanseutvikling i standpunktvurdering Når en lærer både sier hvordan eleven ligger an, hvorfor eleven fikk karakteren eleven fikk og i tillegg sier hva eleven bør gjøre for å forbedre seg, vil jeg si at det er en ganske god tilbakemelding! Jente 14, Elevpanelet

13 Bedre opplæring… …gjennom praktisk og variert undervisning
Kvalifisering av lærere Valgfag og fleksibilitet Arbeidslivsfaget Praktisk-estetiske fag Fag på høyere nivå Nettbaserte løsninger Sentrenes rolle Eg vil ikkje ta stilling til om det er meir eller mindre teori no enn før, men les vi kva kunnskapsmål læreplanen set opp i ulike fag, er det framleis mykje rom for praktiske aktivitetar i alle fag. Lærerstemmer.no, november 2010

14 Regulering av lærertetthet Varslet i forslag til budsjett for 2011
Høringsnotat om ressursnorm varsles i meldinga Jeg er overbevist om at klassestørrelsen er av avgjørende betydning for læringsmiljøet. (…)Jeg er særlig opptatt av de elevene som presterer midt på treet. (…)Det skal så lite til for å hjelpe mange av disse til et bedre resultat. Lærerstemmer.no, mars 2011

15 Bedre regne- og leseopplæring
Gjennomføringsstrategi Forankring og dialog, avklare roller og ansvar Tydelig formidling av prioriterte mål Indikatorer for oppfølging av resultater Utvikling av lokal kapasitet og støtte PRIORITERTE MÅL Økt valgfrihet Bedre klasseledelse Bedre regne- og leseopplæring Evalueringen av Kunnskapsløftet har pekt på at forbindelseslinjene mellom styringsnivåene i skolesektoren er relativt svake. OECD peker på at Norge mangler en klar strategi for å gjennomføre reformer og endringer i utdanningssystemet som er gjennomgående for alle nivåer i systemet. Vi tar disse styringsutfordringene på alvor og vil arbeide frem en bredt anlagt strategi for gjennomføring av prioriterte mål i meldingen. Endring skjer ikke gjennom styring fra nasjonalt nivå alene. De ulike aktørene skal involveres i prosessen med implementering. Vi skal etablere felles møteplasser for dialog, både innenfor og mellom nivåene. Representanter for organisasjonene sentralt, fra kommunene, lærerutdanningene og andre aktører vil bli invitert til å delta i arbeidet med å utvikle strategien. En gjennomføringsstrategi vil omfatte følgende elementer: Forankring og dialog, avklaring av roller og ansvar En tydelig formidling av prioriterte mål Bruk av indikatorer for oppfølging av resultater Utvikling av lokal kapasitet og støtte Strategien skal bygge på og formidle en klar rolleforståelse og ansvarsfordeling, og det må gjøres tydelig hva som forventes av nasjonale myndigheter, kommuner, skolelederne, lærerne og andre viktige aktører i sektoren. Følgende tiltak vil bli prioritert i strategien: Økt valgfrihet, gjennom innføring av valgfag og fleksibilitet Bedre klasseledelse, gjennom et skolebasert program for kompetanseutvikling Bedre regne- og leseopplæring, gjennom veiledningsmateriell, etterutdanningstilbud og forsterket lesesatsning

16 Inngang til meldingen på regjeringen.no:


Laste ned ppt "Vi forandrer Norge! Motivasjon - Mestring - Muligheter Ungdomstrinnet Melding til Stortinget nr. 22 (2010-2011) KD ah."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google