Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon Dette er første lysarkserie av i alt seks om NTNU:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon Dette er første lysarkserie av i alt seks om NTNU:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon Dette er første lysarkserie av i alt seks om NTNU:
Kort om NTNU Utdanning og læringsmiljø Forskning og kunstnerisk virksomhet Innovasjon og nyskaping Formidling og kommunikasjon Internasjonalisering Aug 2012

2 NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden
INTRO NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å møte utfordringene Norge og verden står overfor Fra NTNUs strategidokument ”Kunnskap for en bedre verden” vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011, se Fyrverkeri foran Realfagbygget som avslutning på Researchers' Night fredag 22. september Foto: Eirik Fyhn/NTNU IVT April 2012 Aug 2012

3 NTNUs verdier Kreativ Konstruktiv Kritisk Respektfull og omtenksom
INTRO NTNUs verdier Kreativ Konstruktiv Kritisk Respektfull og omtenksom Fra NTNUs strategidokument ”Kunnskap for en bedre verden” vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011, se Illustrasjon: Tannhjul_ill_1.jpg, NTNU Info. Aug 2012

4 NTNUs samfunnsoppdrag
INTRO NTNUs samfunnsoppdrag Det generelle: Drive forskning; tilby forskningsbasert utdanning; formidle kunnskap; være kulturbærer; bidra til nyskaping. Det spesielle: Utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Det demokratiske og solidariske: Delta i offentlig debatt; engasjere oss for å løse globale utfordringer; fremme menneskerettigheter og tverrkulturell dialog. Fra NTNUs strategidokument ”Kunnskap for en bedre verden” vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011, se Bildet: Utsnitt av de nye studentene under felles seremoni ved NTNUs immatrikulering i jubileumsåret 2010, arrangert utendørs på Gløshaugen tirsdag 17. august kl Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info April 2012 Aug 2012

5 INTRO Overordnete mål Høyt internasjonalt nivå, med flere fagmiljøer i internasjonal toppklasse. Førsteklasses laboratorier og infrastruktur. Tiltrekke oss de beste studentene og medarbeiderne. Studenter og medarbeidere som er stolte av å tilhøre NTNU. Fra NTNUs strategidokument ”Kunnskap for en bedre verden” vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011, se Bildet: Utsnitt fra fellesbildet av dekaner, æresdoktor, rektorer og promoverte doktorander. NTNUs Festmøte med doktorpromosjon i Studentersamfundet torsdag 20. mai 2010. Foto: Thor Nielsen/NTNU Info April 2012 Aug 2012

6 NTNU i tall (2011) 52 institutter fordelt på 7 fakulteter
INTRO NTNU i tall (2011) 52 institutter fordelt på 7 fakulteter NTNU Universitetsbiblioteket NTNU Vitenskapsmuseet søknader med NTNU som alternativ primærsøkere registrerte studenter, herav 7596 nye 3244 uteksaminert med avsluttet grad 335 avlagte doktorgrader, herav 36 % kvinner 5132 årsverk totalt 3173 i undervisning, forskning og formidling, herav 622 professorer Driftsinntekter for 2011 på 5,2 milliarder kroner m2 egne og leide arealer Tallet for søknader (= DBHs ”Søknadsalternativer”) er fra ”DBH:Studentrapporter: Søknadsdata” for NTNU på Database for høgere utdanning (DBH: dbh.nsd.uib.no) for [Terminologien her følger så langt mulig den på DBH.] Bemerk at antallet søknader er langt høyere enn antall søkere, da en enkelt søker kan søke på flere studieprogrammer samtidig. Totalt antall søknader er summen av søknadene gjennom Samordna opptak og de søknadene som av ulike årsaker går direkte til NTNU (se nedenfor). Antall primærsøkere (søkere som har ført opp NTNU som sitt førstevalg) er hentet fra ”Primærsøkere” favner bare de søkerne som er koordinert gjennom Samordna opptak. Tallet favner ikke dem som søker direkte til NTNU for høgere grad (som søkere til teknologistudiets høgere årskurs fra ingeniørhøgskoler), for profesjonsstudiet i psykologi, søkere i vårsemesteret og til studiene i hhv. bildekunst og utøvende musikk (pga. adgang via opptaksprøve). Antall registrerte studenter se ”DBH : Studentrapporter: Registrerte studenter”, gjelder totaltall for høstsemesteret 2011, både de finansiert av NTNU (20824) og de finansiert på annen måte. Antall nye studenter fra «DBH : Studentrapporter : Opptatte og nye studenter». Antall uteksaminert med avsluttet grad fra «DBH : Studentrapporter : Ferdige kandidater» Differensen mellom dem som får tilbud om studieplass og de uteksaminerte forklares ved: De som uteksamineres har fullført et avsluttet studium her, for eksempel i teknologi (siv.ing.). Blant dem som tas opp, er det mange som studerer her som ikke fullfører et studium til lavere/høyere grad ved NTNU. Dette antallet inkluderer de som ikke møter opp selv etter å ha takket ja til studietilbudet, de som slutter underveis, de som tas opp for studier av kortere varighet på grunnlag av hovedstudier ved et annet studiested, og de som bare studerer enkelte emner som del av etter-/videreutdanning. Opptaksprosessen kan tallsettes i fem trinn: 1)Innsendte søknader; 2)Kvalifiserte søkere; 3)Får tilbud om studieplass; 4)Takker ja til tilbudet; 5)De som faktisk møter opp på studiestedet og betaler semesteravgift. Antall doktorgrader fra NTNU, se DBH:Doktorgradsrapporter: Avlagte doktorgrader. Antallet årsverk og antall professorårsverk (prof. II ikke medregnet) fra ”DBH:Tilsatterapporter:Tilsatte” for 2011 (Institusjon-stillingsgruppe-stillingskategori-stillingskode = Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling som også favner rekrutteringssstillinger, dvs. doktorgradsstipendiater), med kode 1013 for antall professorer. Driftsinntekter (regnskap 2011) er fra ”Sum driftsinntekter” fra DBH:Økonomi. Arealoversikten er fra ”Arealer/Arealdata” på dbh.nsd.uib.no Bilde: De monodisperse kulene (kuler med eksakt lik diameter), kjent som ”Ugelstad-kuler”. Foto: Inst. for kjemisk prosessteknologi, NTNU April 2012 Aug 2012

7 Inntekter 2002–2011 (mill. kr) INTRO
Tallene fra Note 1 (Spesifikasjon av driftsinntekter) til Årsregnskapet for NTNU som vedlegg til ”Rapport og planer ”: KD & dep. = Kunnskapsdept. og andre departement: ”Sum inntekt fra bevilgninger”, eller ”Spesifikasjon av driftsinntekter”, ”Sum inntekt fra bevilgning fra KD”. (3673) Forskningsrådet: ”Periodens tilskudd/overføring fra NFR” (628) Næringsliv: Fra «Næringsliv/privat” både bidragsfinansiert og oppdragsfinansiert aktivitet” (187) Offentlige etater: Sum av ”Statlige etater” + ”Kommunale og fylkeskommunale etater”, både for bidragsfinansiert og oppdragsfinansiert virksomhet. (138) EU: Sum av de to EU-postene for hhv. forskning og undervisning. (55) Annet: Summen av ”Organisasjoner” + ”Stiftelser” + ”Andre” + ”Gaver” + ”Salgs- og leieinntekter” + ”Gevinst ved salg…” (560). ”Sum driftsinntekter” for NTNU for de siste årene er 2888 mill. kr (2002); 3146 mill. kr (2003); 3503 mill. kr (2004); 3612 mill. kr (2005); 3762 mill. kr (2006); 4208 mill. kr (2007); 4420 mill. kr (2008); 4773 mill. kr (2009); 5098 mill. (2010); 5241 mill. (2011). April 2012 Aug 2012

8 Styret – NTNUs øverste organ
INTRO Styret – NTNUs øverste organ Morten Loktu (Styreleder) Karin Röding (ekstern repr.) Ådne Cappelen (ekstern repr.) Jon Øyvind Eriksen (ekstern repr.) Bjarne Foss (repr. vit.skap.) Anne K. Børresen (repr. vit.skap.) Helge Holden (repr. vit.skap) Kristin Dæhli (repr. tekn.-adm.) Torbjørn Digernes (rektor) Styrets sammensetning er ifølge lov om universitet og høgskoler (§ 9-3), som trådte i kraft 1. august 2005: ”Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer.” NTNUs styre har valgt å tilsette (ikke velge) rektor som en felles leder for både administrativ og faglig virksomhet ved NTNU (enhetlig ledelse). Da er rektor ikke medlem av styret, men dets sekretær. Kunnskapsdepartementet har utpekt et av de eksterne styremedlemmene som styrets leder. 3 medlemmer valgt blant fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling (velges for fire år) 1 medlem valgt blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (velges for ett år f.o.m. høstsemesteret) 1 medlem valgt blant tekniske eller administrative stillinger (velges for fire år) 2 medlemmer valgt blant studentene (velges for ett år f.o.m. høstsemesteret) Styrets sammensetning er pr : Eksterne repr.: Morten Loktu (fast styreleder etter Marit Arnstad fra okt ut perioden til ), Karin Röding (ny ), Ådne Cappelen (ny des. 2006), Jon Øyvind Eriksen (rykket opp fra 1. vara okt til fast plass etter Arnstads fratreden). Repr. for de faste vitenskapelige ansatte (alle fra ): Prof. Bjarne Foss, Inst. for teknisk kybernetikk; professor Anne Kristine Børresen, Inst. for historie og klassiske fag; prof. Helge Holden, Inst. for matematiske fag; Repr. for de midlertidig vitenskapelig ansatte: Magnus Steigedal (DMF). (1. aug 2012– 31. juli 2013). Repr. for de teknisk-administrativt ansatte: Sekretariatsleder Kristin Dæhli, Forskerforbundet. Repr. for studentene: Tina Melfjord og Michael Johansen; vara Gaute Aasen Slinde og Vilde Coward. (1. aug. 2012–31. juli 2013). Se -> Om NTNU -> Sentral ledelse og administrasjon -> Styret Foto av Dæhli: Gorm Kallestad, Scanpix/NTNU Info; Foto av Røding: Camilla Svensk, Karolinska Inst.; Foto av Digernes: Synnøve Ressem/NTNU Info; Foto av Foss og Loktu: Rune Petter Ness/NTNU Info; Foto av Cappelen: Jon Olav Folsland/SSB; Foto av Børresen: Lars Gisnås, Trondheim/NTNU; Foto av Melfjord: Roar Brattås, Trondheim. Foto av Steigedal, Holden, Johansen: Mentz Indergaard/NTNU Info. Magnus Steigedal (repr. midl. vit.skap.) Michael Johansen (studentrepr.) Tina Melfjord (studentrepr.) Okt 2012

9 NTNUs organisasjon INTRO 1.5.2011
Kilde: NTNU Infoavd./grafisk; jf. April 2012 Aug 2012

10 NTNUs områder INTRO Se fullstendig liste på www.ntnu.no/kart/
Fotografier: T.v.: Realfagbygget, Gløshaugen, februar Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. T.h.: Dragvoll, hovedinngang mot sørøst, mars Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. April 2012 Aug 2012

11 Et internasjonalt universitet
INTRO Et internasjonalt universitet Hovedtema: Europa, Kina, internasjonal mobilitet, internasjonal forskerutdanning Rundt 350 MoU-er i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Ca. 10 % utenlandske studenter ved NTNU Ca. 1/3 av NTNUs ph.d.-kandidater er utenlandske Ca. 25 % av de vitenskapelig ansatte er utenlandske Se egen lysarkserie om Internasjonalisering. MoU = Memorandum of Understanding (avtaledokument) Tall for andel utenlandske ph.d.-studenter fra FS: Av de 2382 registrerte doktorgradsavtalene er det 850 med utenlandsk statsborgerskap [Mottatt ] Tall for andel utenlandske vitenskapelige ansatte fra lønnsstatistikken (telt manuelt 2008). Illustrasjon: Bumerket for Globaliseringsprogrammet ved NTNU. Aug 2012

12 Øverst t.v.: Dragvoll. september 2009.
Nederst t.v.: Gløshaugen, sett fra sørvest mot nordøst, sept Øverst t.h.: Marinteknisk senter på Tyholt med NTNUs Inst. for marin teknikk, sept Midten t.h.: St. Olavs hospital; universitetshospital med NTNUs medisinske fakultet. Mai 2009. Nederst t.h.: Kalvskinnet med NTNU Vitenskapsmuseet. I forgrunnen Nidelva med Gangbrua. Sept Alle foto: Erik Børseth, Synlig design og foto as/NTNU Info. April 2012 Aug 2012

13 Til venstre: Aulaen i Hovedbygningen, immatrikuleringen til NTH, 1
Til venstre: Aulaen i Hovedbygningen, immatrikuleringen til NTH, 1. september Foto: Hilfling-Rasmussen, Trondhjem. (Hilfling-arkivet, Spesialsamlingen, UBiT, NTNU.) Oppe t.h.: Dragvoll med inngangspartiet mot øst, mars Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. I midten t.h.: Realfagbygget, Gløshaugen, januar Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Nederst t.h.: NTNU Vitenskapsmuseet. Helt til venstre kunstverket/paviljongen ”REFLEXIONS” av Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson. Mars Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. April 2012 Aug 2012

14 Trondheims akademiske historie
INTRO Trondheims akademiske historie Schola Cathedralis Nidrosiensis Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Norges Tekniske Høiskole (NTH) Norges lærerhøgskole [i Trondheim] (NLHT) 1950 SINTEF (da: Stiftelsen for teknisk og industriell forskning ved NTH) 1955 Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) (Trondheim) Universitetet i Trondheim (UNIT) Trøndelag musikkonservatorium Avd. for medisin (fra 1984: Det medisinske fakultet) Kunstakademiet i Trondheim Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet årsjubileum for Trondheim som akademisk by Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble etablert 1. januar 1996, ved en omdanning av Universitetet i Trondheim. Fundamentet for universitetet var de tre institusjonene Norges tekniske høgskole (NTH), Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) og Vitenskapsmuseet. I det nye universitetet inngikk også Det medisinske fakultet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. Se og Noen kilder: Brandt, T. og O. Nordal Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU. Oslo: Pax. Stubhaug, Arild DKNVS – Norges første vitenskapsselskap 250 år. Trondheim: Tapir Akademisk. (populærutgave) Stubhaug, Arild Den lange linjen: historien om Videnskabsselskabet i Trondheim. Trondheim: Tapir akademisk Devik, Olaf N.T.H. Femti år. Oslo: Teknisk Ukeblad. Kirkhusmo, Anders Akademi og seminar. NLHT 1922–1982. Trondheim: UNIT – NLH/Tapir. Hanisch, T.J. og E. Lange Vitenskap for industrien. NTH – En høyskole i utvikling gjennom 75 år. Oslo/Trondheim: Universitetsforlaget. Midbøe, Hans Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs historie 1760–1960. Bd. I-II. Trondheim: DKNVS. Wale, Astrid Universitet og høgskole : Den allmennvitenskapelige høgskolen Trondheim : Strindheim trykkeris forlag. With Andersen, H. et al Aemula Lauri : the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, Sagamore Beach, Mass.: Science History Publications. Øverås, A., A. E. Erichsen og Johan Due Trondheim katedralskoles historie 1152–1952. Trondheim: Brun bokhandels forlag. April 2012 Aug 2012

15 Flyfoto Gløshaugen sydfra, med Lerkendal stadion, Sintef konsernhovedkvarter, byen, Nidelva, Trondheimsfjorden, Fosenhalvøya. Oktober 2010. Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune

16 Til venstre: Kaffebar på Bakklandet. Foto: Norsk Bildebyrå/NTNU Info.
Vinterbildet: Familie på skitur i Bymarka (over Vintervannet, opp mot Vintervannsheia). Foto: Norsk Bildebyrå/NTNU Info. Regnbue over Nidarosdomen, høsten Foto: Kenneth Aar/NTNU Info. Nederst: Gamle Bybro mot Bakklandet, oktober Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. April 2012 Aug 2012

17 Øverst: Studentersamfundet med Hovedbygningen i bakgrunnen, sett fra Gangbrua, sommeren Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Til venstre: Førsteklassinger (siv.ing.) øver til Matte 1 i Realfagskantina , Gløshaugen campus, NTNU. Foto: Johan Røed. IVT, NTNU. [Flickr «free to share»] I midten: Veiledning fra stud.ass under laboratorieøving i Fysikk (TFY4102), Mekaniske svingesystemer. C4, Realfagbygget, Gløshaugen Campus, NTNU Foto: Johan Røed, IVT, NTNU. [Flickr «free to share»] Til høyre: Åpen dag på Dragvoll 1. september 2010 i forbindelse med NTNUs jubileum. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Aug 2012

18 Norges beste studieby Hver sjette innbygger i Trondheim er student
INTRO Hver sjette innbygger i Trondheim er student Studentersamfundet er studentenes eget hus UKA er Norges største kulturarrangement Internasjonal studentfestival (ISFiT) NTNUI er Norges største og mest allsidige idrettslag med over medlemmer Studenttallet i Trondheim for NTNU, HiST, Høgskolen Dronning Mauds minne, Luftkrigsskolen, Folkeuniv. og BI er ca Studentsamskipnaden oppgir å ha studenter tilknyttet, jf. SiTs Årsmelding for 2011 (NTNU ; HiST 8017; DMMH 1140; Folkeuniversitetets juridiske studier 308). Trondheims innbyggertall var ifølge SSB ( Det store antallet studenter (hver sjette innbygger, ca ) gjør at det faktiske folketallet sannsynligvis er betydelig høyere, anslagsvis Se -> om kommunen/fakta og tall/befolkningsstatistikk og ->om Trondheim/Trondheim i dag. Medlemstallet for NTNUI hentet fra NTNUIs nettsted mars 2012, Fotos f.v.: 1) Felles seremoni ved NTNUs immatrikulering 2011, arrangert utendørs på Gløshaugen tirsdag 16. august kl UKA-11 viste seg fram. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. 2) NTNUs immatrikulering 2011, arrangert utendørs på Gløshaugen tirsdag 16. august kl Musikere fra Studentorchesteret "Dei taktlause" ved IME-fak., tilknyttet linjeforeningen Sct. Omega Broderskab. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info 3) Showkarkonkurransen, badekarpadlinga 2005 for førsteårsstudenter i linjeforeningene, på Nidelva utenfor området Marinen. Bare flåten med maskinstudentene (Linje for produktutvikling og produksjon, i forgrunnen) klarte å komme seg over Nidelva for å hente skatten. De andre flåtene var mer interessert i å krige. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. April 2012 Aug 2012

19 NTNU Alumni For nåværende og uteksaminerte NTNU-studenter
INTRO NTNU Alumni For nåværende og uteksaminerte NTNU-studenter Organ for kontakt med samfunns- og næringsliv Mål: Nettverks- og kunnskapsdeling medlemmer (mars 2012) 323 nettverksgrupper Utarbeidet av NTNU Alumni, mars 2012 Kontakt: Bildet viser personer tilknyttet NTNU, til promovering av NTNU Alumni, august 2007. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix/NTNU Info Aug 2012


Laste ned ppt "Introduksjon Dette er første lysarkserie av i alt seks om NTNU:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google