Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen i skedsmo kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen i skedsmo kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen i skedsmo kommune
Fagpolitisk konferanse, NETF avd Oslo og Akershus, Solrun Nygård, Samhandlingskoordinator

2 Samhandlingskoordinator fra mai 2011
Arbeidsoppgaver - Koordinere og sammenfatte kommunens arbeid med Samhandlingsreformen - Bidra i utredning, planlegging og iverksetting av ulike tiltak - Saksutrede og tilrettelegge for politiske nivåer - Legge til rette for god samhandling internt og eksternt Krav til kompetanse Høgskole/univ. med fagkjennskap til helse og sosial Dokumentert erfaring med utv.prosesser og prosjekt God kjennskap om kommune og spesialisthelsetjenesten og gjeldende regelverk

3 Hva er utfordringene i Skedsmo?
Svært mange utskrivningsklare pasienter , snitt 230 døgn pr mnd i 2011 Kjøper sykehjemsplasser, opp til 24 Hvorfor? Relativt grei dekning sykehjemsplasser (18,2) 244 langtid, 55 korttid, men for dårlig sirkulasjon Ingen rehabiliteringsplasser, men rehabiliteringsteam For lite tverrfaglighet 7,5 ergo, lange ventelister. 15 fysio + 24 priv hjemler Hjemmetjenesten underdimensjonert Klarer ikke gi tilstrekkelig omfang på tjenestene

4 Jeg utfordret tjenestene
Hva skal til for å redusere trykket mot sykehjemsplasser? Hva skal til for at hjemmetjenesten skal kunne ta flere pasienter rett hjem fra sykehus? Hva skal til for å øke sirkulasjonen på korttidsplassene? Spørsmålene ble til et seminar over to dager med ledere og fagansvarlige fra alle relevante tjenester. Jeg holdt en innledning om forebygging og rehabilitering. Gruppeoppgaver. Diskusjoner

5 Mange forslag til løsninger
Gjennomgående var ropet etter mer tverrfaglighet, flere fysio- og ergoterapeuter Tverrfaglige målavklaringsmøter fra dag en på korttid Jobbe mer forebyggende og rehabiliterende i hjemmetjenesten Fokus på å opprettholde/bedre funksjonsnivået til bruker Utvide og differensiere dagtilbudet Flere hjemmehjelpere med utvidet rolle Mer tilgjengelige hjelpemidler – fort! Det ble nedsatt arbeidsgrupper som arbeidet videre med forslagene til tiltak for å redusere antall utskrivningsklare.

6 Foreløpige tiltak 1 ergoterapeut og 1 fysioterapeut til korttidsavdelingen Samling av alle korttidsplassene på ett sykehjem Akutt-team i hjemmetjenesten med sykepleier og ergoterapeut 6 nye sykehjemsplasser Prosjektering av 100 nye sykehjemsplasser…

7 100 nye sykehjemsplasser…
Politisk valgløfte Hvordan kan vi påvirke utformingen av disse, evt vri om til omsorgsboliger, bofellesskap, seniorboliger… Bygge for fremtiden Hvordan fremme at sykehjem ikke kan sees isolert. Behovet for sykehjem henger sammen med dimensjonering, kompetanse, kultur i de øvrige tjenestene utenfor institusjon Hvordan selge inn forebygging og rehabilitering før pleie og omsorg? Her har jeg stor påvirkningsmulighet!

8 Vi trenger en strategi framover!
Notat om hvordan jeg ser utfordringene i Skedsmo, noe om veivalg og etterlyser en helhetlig strategi Skal nå starte dette arbeidet Trenger økt forståelse for situasjonen i dag, hvorfor den er som den er, hva Samhandlingsreformen vil medføre av nye oppgaver Hvilke veivalg har vi? Hva medfører de ulike veivalg? Sykehjem kontra hjemmetjenester, pleie og omsorg kontra forebygging og rehabilitering Samle troppene internt og så selge til politikerne…

9 ”nøytral” rolle Skal se tjenestene under ett, ikke representere noen tjeneste Blir sett på som objektiv, gir tillit. Må bygge på faglige argumenter. Støttespiller for de ulike tjenestene. Tett dialog Blir trukket inn i diskusjoner Bygger allianser Deltar i en rekke arbeidsgrupper Rehabiliteringsplan Koordinerende enhet Akutt-team Strategigruppe Vedtaksmøter

10 hverdagsrehabilitering
Har siden jeg begynte i jobben kommunisert at Skedsmo må satse på forebygging og rehabilitering for å løse de utfordringene vi står overfor Viser til dokumenterte resultater Jobbe fram alliansepartnere: Leder for hjemmetjenestene er nå på lag Kommunaldirektør, leder for tjenestekontor og institusjonstjenesten støtter at en vridning er nødvendig

11 Hvordan selge budskapet til politikere, eldreråd, seniorsaken?
Sterke krefter for bygging av sykehjem Media bygger opp under frykten for å bli gammel, skrøpelig uten å få sykehjemsplass Dårlig erfaring med hjemmetjenesten Valgløfte Politikerne hører på økonomi Brukerne krever trygghet

12 Situasjonen pr i dag er akutt mangel på institusjonsplasser
Hvordan på fokus og penger til forebygging og rehabilitering når vi kjøper 21 sykehjemsplasser og må ta i bruk dobbeltrom? Hvordan komme i forkant så dagens situasjon ikke blir framtidens situasjon? Videreføring av dagens dimensjonering av tjenester vil gi en kostnadsvekst på 260% fram mot 2040 To tanker i hodet på en gang – og penger! Dette skal strategien ta for seg. Har politikerne noe valg?

13 Prosjekt hverdagsrehabilitering
Mulighet til struktur og drahjelp Nettverk med andre kommuner Skal vi lykkes må vi jobbe systematisk med forankring, kompetanse, organisering, informasjon…


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen i skedsmo kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google