Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk språkutvikling de siste 100 år

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk språkutvikling de siste 100 år"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk språkutvikling de siste 100 år
Sigrun Eckhoff mars 2010

2 Norge 1905 – ut av union med Sverige Utvikling av storindustri
– folk flyttet til byene Sterk arbeiderbevegelse økonomisk krise Arbeidsledighet Langvarige arbeidskonflikter 2. verdenskrig Gjenoppbygging

3 Språket 1900-1910 2 offisielle skriftspråk Landsmål (senere nynorsk)
Det alminnelige bogsprog/Riksmaal (senere bokmål) Landsmålet fikk sin første offisielle rettskriving i 1901 1907 – sidemålsstil innført i gymnaset Sterk vekst for landsmålet. (I 1909 brukte 1300 skolekretser landsmål)

4 6 reformer Vi deler inn språkutviklingen i 6 reformer: 1907 1917 1938
1959 1981 2005

5 Språksituasjonen i Norge var preget av språkregulering og stavingsreformer på hele 1900-tallet.
Drivkraften bak reformene var først og fremst å forene de to skriftspråkene til ett språk.

6 Samnorsktanken Samnorsktanken var en stor og dristig idé, og den betydde mye for bokmålets overgang fra danske til norske former. Perioden var preget av konflikter rundt reformene.

7

8 1907-reformen Reformen representerer et endelig brudd med dansk, og tok hensyn til talespråket til overklassen i byene. - Reformen slo igjennom, og det ble en stor seier for fornorskingstanken. - Det ble en mer allmenn aksept av de endringene som ble vedtatt for bokmålet i 1907, (enn av de som fulgte senere i 1917 og 1938.)

9 1907 - endringer - Eksempel på endringer:
Harde konsonanter i stedet for bløte: blød =bløt, gade = gate, løb = løp Noen valgfrie former Endringer i formverket, spesielt flertallsformene, eks. Heste = Hester, kastede = kastet

10 reformen - Denne reformen tok utgangspunkt i et felles skriftspråk, norsk talemål skulle være normgrunnlaget. Komiteen som jobbet med språknormering tok for seg både riksmål og landsmål. Riksmål skulle radikaliseres, og landsmål modereres. Reformen hadde gått ut over ”den dannede dagligtale”, konservative språkfolk mislikte reformen i 1917. Reformen virket til en viss grad mot sin hensikt

11 Eksempler på endringer 1917 Riksmål - obligatorisk
Det ble innført nye stedsnavn, Kristiania = Oslo (1925) Hitteren= Hitra Diftong i flere dyrenavn (get = geit), Obligatoriske endringer i flertall ble: -er – ene (Bakkene, ikke bakkerne, eplene, visene) Aa = å, (Sirevaag ble Sirevåg) Infinitivsmerke At= å på begge mål

12 1917 – nye riksmålsformer forts.
Harde konsonanter ble mer gjennomført: tillid= tillit, bog=bok Mer konsekvent bruk av dobbel konsonant i utlyd: tørr, bekk, rygg, takk Innføring av ll og nn når norrønt og landsmål hadde slike: fuld=full, mand=mann Særnorske ord: ku, molte, kje

13 1917 – valgfrie former Flere valgfrie former ble vedtatt. Dette ga radikale og konservative former. A-endinger i hunkjønnsord kunne valgfritt være bygda eller bygden, Valgfrie former, radikale eller konservative.(Bru/bro, tru/tro, golvgulv),

14 1917 – endringer på landsmål obligatorisk
Vokalendringer: næpe= nepe, styvel=støvel, burt=bort, orsak=årsak Fjernet stum d i en del ord: breid=brei, lid= li, heid=hei Fjernet r foran n i en del substantiv: båtarne=båtene, bygderne=bygdene

15 Valgfrie former landsmål 1917
Svake hunkjønnsord kunne ha –e eller –a, dvs ei vise/ei visa

16 Nynorsk og bokmål 1929 : Stortinget vedtok nynorsk og bokmål for landsmål og riksmål/dansk-norsk. I 1930-årene hadde Ap, V og Bondepartiet flertal. De ville ha sammenslåing av språkene. Nynorsken gikk fram. Mer tilnærming var ønsket. Hensynet til dialektene skulle veie tungt.

17

18 1938 – grundig reform 1938-reformen
- Dette var en grundig reform som kjennetegnes av rettskrivning. - Bakgrunnen for rettskrivningsreformen var at mange gjennom 20-årene følte at reformen av 1917 var halvgjort arbeid. - I 1938 gikk en videre med sikte på språkforening, slagordet var ”ett norsk språk på norsk folkemåls grunn”. - På grunn av mange grammatiske endringer vakte reformen voldsom motstand.

19 1938: Endringer i bokmål Hunkjønnskategorien ble fast etablert med -a som artikkel, dels valgfritt, dels obligatorisk. Intetkjønn flertall ble behandlet på samme måte, men færre ord fikk her -a obligatorisk. Sideformer/klammeformer ble også innført, diftong ble obligatorisk i enkelte ord.

20 1938-endringer, bokmål, spesifisert
Hovedformer og sideformer innført Flere diftonger: stein Enda flere harde konsonanter: skip, vitenskap Flere –a: barna, beina, dyra Mig, dig sig ble til meg, deg, seg.

21 Endringer på nynorsk 1938 Vokaler i,y,u skiftes med e,ø,o: millom=mellom, myrk=mørk, upp=opp Bestemt form entall i hokjønnsord fikk –a: sola, gata, (soli ble godtatt som sideform) Samme for inkjekjønnsord: husa (men husi lovlig sideform) Samme med verb: funne hovedform (funni lovlig sideform)

22 Nynorsk i framgang På 2 år gikk 900 flere skolekretser over til nynorsk særlig i Nord-Norge og Trøndelag ( ) På denne tid bruker 29.5% nynorsk i Norge, og steg til 34.1% i 1944

23 Endringer 1938 - Reformen innførte hovedformer, jamstilte former og sidestilte former. I preteritum av svake verb som tradisjonelt hadde -et, ble -a innført som obligatorisk i en gruppe ord, og gjort valgfri ved siden av -et i alle andre verb i denne klassen. Hoppet --- Hoppa

24 Norsk etter 2. verdenskrig
- Under 2. verdenskrig var man opptatt av andre ting, men det ulmet under overflaten. - I de første etterkrigsårene kom det skolebøker for alle fag med 1938-rettskrivning. - Regjeringen var klar over at noe måtte gjøres etter all misnøye hos folket.

25 Språkstrid åra ble tiåret med den heftigste språkstrid i historien! - Myndighetene ønsket derfor å få en språkform i lærebøkene som ikke i den grad irriterte store deler av folket.

26 Norsk språknemd 1951 Norsk språknemd ble opprettet Den skulle ha ansvaret for normeringen av språket foruten å drive vanlig språkrøkt. 30 medlemmer, 15 fra hver ”leir”. Det som fra departementets side var tenkt som et tiltak for å dempe språkstriden, fikk den stikk motsatte virkning.

27 1951 – ny tellemåte Stortinget vedtok at man skulle si: tjueen, tjueto, ikke en-ogtyve, to-ogtyve. Mye motstand også mot dette, og begge tellemåter lever fortsatt side om side i 2010.

28 Bokbål Foreldre reagerte mot de radikale rettskrivningsformene ved å samle skolebøker og lage bokbål utenfor Stortinget…De samlet underskrifter mot samnorsk. (Foreldreforeningen mot samnorsk fikk økonomisk støtte fra konservative aviser). De protesterte mot Ap som ville ha samnorsk. De nektet sine barn å skrive slik som staten krevde, rettet skolebøkene. De moderate formene vant terreng.

29 1950-2005 Økende motstand mot radikalisering og tilnærming
Forfattere mot tilnærming: ”Et korstog mot sproglapskausen” – Arnulf Øverland, Andre Bjerke, Sigurd Hoel Foreldreaksjon mot samnorsk – resultat: konservative former gjeninnføres, Oslo gjorde om på vedtak om 1938-rettskriving Nynorsk-popularitet synker sakte

30

31 Språkråd Læreboknormalen førte til en språkform midt mellom konservativt og radikalt bokmål/nynorsk. I 1964 ble Vogt-komiteen opprettet, den skulle ta opp alle sider ved språket og språkbruken. Språknemnda ble avskaffet, og et nytt språkorgan med navnet Norsk språkråd ble opprettet i De ville heller ha et råd som skulle foreta seg noe aktivt for å føre de to språkene nærmere hverandre.

32 Norsk språkråd Tok over for Norsk Språknemnd i 1972
Ansvar for både nynorsk og bokmål Verne om kulturarv – skriftspråk og talemål Nyord, avløserord Importord Ble Språkrådet i 2005 Kjønnsord Norvagisering

33 Språkrådets arbeid - Språkrådet gikk straks i gang med å revidere bokmålets rettskrivning. - Tre grammatiske kategorier hadde vært sentrale i 50-årenes språkstrid: hunkjønnsbøyningen, intetkjønn flertall og preteritum av svake verb.

34 Likestillingsformer 1970 Ønsker å likestille kjønnene
Bruk av kjønnsnøytrale ord Formann – forkvinne? ->leder -erske, -inne Person… Embetsmann ->embetsperson

35 Moderasjon Bokmålsseksjonen i rådet vedtok i april 1972 at elevene ikke skulle få feil for å bruke tradisjonelle former, for eksempel gaten, dyrene, bygget istedenfor gata, dyra, bygde (som var obligatoriske etter 1938). Endringsforslagene ble behandlet i Stortinget i 1981.

36 1981 Kun bokmålsreform – skulle rette seg etter ”det dannede talemålet” i samtiden Brudd med tilnærmingspolitikk Gamle sideformer ble sidestilt igjen – eks. mel, bro, frem ble OK. Lov med -en-endelser også i hunkjønnsord: eks. jenten

37 Eksempler på endringer 1981:
Sterke verb som historisk hadde au i bokmål preteritum, får isteden øy, for eksempel brøyt og skøyt vsa. brøt og skjøt (braut og skaut går ut av bokmål). En del svake verb får omregulering av endelsene -a, -et og -de/-te. Tallordet syv blir godkjent igjen (men ikke tyve og tredve ).

38 Fra siste del av 1990-åra har det igjen foregått systematisk arbeid med rettskrivningen.

39 2005 -reformen I 2005 ble det bestemt at nynorsk og bokmål skal være adskilte språk. Et viktig formål med reformen i 2005 har vært å innskrenke antallet valgfrie former og fjerne lite brukte former for å gjøre rettskrivningen enklere.

40 Ungdom og språk Muntlig utvikling blant ungdom
Sammenfall av –kj lyden og sj-lyden Allerede i 1940 ble det merket at dette kunne være et problem for 2.klassinger i Osloskolen, men utviklingen har gått mye fortere de siste år. Sammenblandingen skjer i alle de store byene i Norge: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand.

41

42 Vanskelige lyder? Artikulasjonsmessig ligger lydene nær hverandre – blandes lett Få språk skiller mellom disse lydene Innvandrere klarer ikke å skille (kebabnorsk) Noe av det siste som kommer i barns språkutvikling Kj-lyden forekommer i få ord – blir sårbar, sj-lyden vinner – kino/sjino kjede/skjede Byfenomen – særlig blant ungdom – markerer gruppetilhørighet Klarer ungdom å høre forskjellen?

43 Å verne om språket Avløse importord: Norvagisering: Motemolo
Eks. Catwalk Idemyldring Brainstorm Norvagisering: Importord får norsk skrivemåte Juice -> jus 2005-reform Service -> sørvis

44 NÅ: I motsetning til målet om samling -> to forskjellige skriftspråk Radikalt bokmål er som tilnærmet talemål Nynorsk har blitt mer likt bokmål – skal skilles mer igjen Språkrådet har skapt større bevissthet om å verne språk Engelsk og teknologisk påvirkning Dansken visket bort Striden ga økt kunnskap om norsk språk

45 2008: Kraftig oppsving av dialekt
SMS: Mye dialekt, forkortelser, symboler, særlig brukt av jenter. Symboler gjør ting mer personlig, knytter sammen. SMS: Man varierer språket etter hvem man skriver til, sosiolekt eller dialekt. SMS fra barn er 8 år gamle – MYE dialekt og fonologisk skrivemåte FJESBOK: (Årets ord 2007) mindre dialekt – de som skriver er fra års alder (Kilde ”Språkteigen” )

46 Hvor går norsk språk?? Viktig at ungdom er språkbevisst
Viktig å ikke bruke for mange engelske ord innblandet i norsk Viktig å lære små barn korrekt norsk Viktig å LESE litteratur og aviser

47 Kilder Almenningen, Olaf mfl Språk og samfunn gjennom tusen år. Universitetsforlaget Lomheim, Sylfest Språkreisa. Damm forlag. Dahl, Berit Helene mfl Grip teksten. vg3, Aschehoug, Eckhoff, Sigrun (red) Norskprotokollen. 3aab TVS Kolberg Jansson, Benthe mfl Tema. vg3, Samlaget Røskeland, Marianne mfl Panorama. vg3, Gyldendal,

48


Laste ned ppt "Norsk språkutvikling de siste 100 år"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google