Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den etiske fordring Den etiske fordring Hva er vi til for?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den etiske fordring Den etiske fordring Hva er vi til for?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den etiske fordring Den etiske fordring Hva er vi til for?
Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for?

2 Den etiske fordring Hva skylles vår tids opptatthet av etikk og verdiprosesser? Er vi egentlig opptatt av moralsk praksis?

3 Den etiske fordring Hverdagskultur Hverdagsspråk
Hva er de mest typiske kjennetegn på vår hverdagskultur ? Hverdagsspråk Hvordan snakker vi sammen hos oss? Språk skaper virkelighet, - det etiske språk er ofte taust

4 Den etiske fordring Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene?

5 Den etiske fordring Kvalitet Forskriftsnivå, Holdningsnivå,
Retningslinjer, standard, prosedyrer Holdningsnivå, Verdier, holdninger, normer, kultur Kan vi kvalitetsikre møtet?

6 Sentrale etiske føringer
Den etiske fordring Sentrale etiske føringer Respekt for liv og verdighet Prinsippet om velgjørenhet Prinsippet om ikke å skade Respekt for pasientautonomi (samtykke og pasientens valg) Prinsippet om rettferdighet (ressurser) Solidaritetsidealet, - et spesielt ansvar for de svakeste og de som trenger hjelpen mest

7 Den etiske fordring Etikk: Det som skjer hele tiden Det gode Det rette
Det rettferdige

8 Den etiske fordring Moralsk praksis Vi må skille mellom etikk og moral
Etikken er moralens refleksjon om seg selv Moral er det som foregår i praksis Det umoralske er det vi ikke bør gjøre

9 Den etiske fordring Menneskesyn
”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk

10 Den etiske fordring AVHENGIGHET
Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Verdihefte ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital

11 Den etiske fordring Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET
Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET

12 Den etiske fordring Verdier Personlige verdier
Profesjons verdier / Faglige verdier Kjerneverdier / vi-verdier Åpne/skjulte verdier Verdier, holdninger, normer, vurderinger….

13 Den etiske fordring Trenger vi kjerneverdier?
Hva skal vi bruke dem til på hvilken måte? Verdier som kvalitetsindikator? Hvilke verdier er sterke nok til at vi vil stå for dem sammen?

14 YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE
Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert.

15 Den etiske fordring Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket.

16 Den etiske fordring Implementering/forankring
Hva betyr verdien ………………….for meg personlig ? Hvordan ønsker jeg/vi at verdiene skal vise seg i praksis hos oss?

17 Den etiske fordring Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. Den empiriske, manualiserte , evidensbaserte, juridiske virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. Kulturen kan frigjøre eller hemme dette ! Dette handler om ledelse (normativt lederskap)

18 Den etiske fordring Hva er et etisk dilemma?
Når våre bør ikke er mulig Når vi må velge det minste av flere onder Når jeg/vi går på akkord med det vi vil stå for En valgsituasjon der det blir galt uansett hva vi gjør

19 Den etiske fordring Driver vi med aktiv dødshjelp?
Jeg har kommet i klemma mellom flere av legene og andre kolleger ved vår barneklinikk. I flere tilfeller av arbeidet med premature multihandikappede barn har vi hatt åpne og reflekterende drøftinger i teamet, men nå vil de ikke snakke med meg lengre. Fra å holde på for lenge, noe jeg har kritisert, har vi nå nesten gått i andre grøfta der vi bråstopper all behandling inkludert mat og drikke. Til en sterk hjerneskadet og multihandikappet gutt som vi har behandlet i flere måneder er all behandling seponert. Han får kun smertebehandling, og vi sykepleiere får ikke lov til å gi vann til han selv om han kan svelge. Er dette forsvarlig?

20 Den etiske fordring Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende Legeforeningen, SH-Dir, SME, NSF, Jurist

21 Den etiske fordring (respekt for liv og verdighet) |
Verken forlenge eller forkorte livet (respekt for liv og verdighet) | Faglige og Etiske dilemma nær døden Nytteløs, meningsløs, uvirksom, hensiktsløs , ikke leveverdig liv, dårlig livskvalitet Fremskrittets komplekse ringvirkninger der både nytte, livskvalitet og autonomi er vanskelig å definere

22 Den etiske fordring Med livsforlengende behandling menes all behandling og alle tiltak som kan utsette en pasients død. Det er et fundamentalt krav til all medisinsk behandling og helsehjelp at den er til pasientens beste. De største dilemma oppstår når sannsynlighet for effekt er svært liten, når nytten er marginal i forhold til bivirkninger og risiko Forlengelse av livet / forlengelse av lidelse? (forhale en uverdig dødsprosess)

23 Den etiske fordring Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret! ”Å stå i forenende motsetninger” (Kari Martinsen)

24 Den etiske fordring Hvilke etiske dilemma opplever jeg personlig mest krevende i min praksis ?

25 Etisk refleksjonsmodell
1 Sakens fakta . Den medisinske /pleiefaglige utgangspunkt 2 Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3 Involverte parter, Rangering? 4 Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5 Anbefalinger / råd

26 Den etiske fordring Klokskap (dømmekraft) i praksis:
Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” tett på praksis? Moralsk praksis er reflektert praksis

27 Den etiske fordring Ordet refleksjon betyr egentlig ettertanke, overveielse, - eller tilbakekasting av lyd og lys. Verbet å reflektere betyr å overveie, tenke over, svare eller reagere (bokmålsordboka 2005)

28 Den etiske fordring Refleksjon er et middel for å forsterke /forbedre profesjonaliteten i praktiske yrker, et middel til å finslipe erfaringsbasert kunnskap Reflection-in-action , Reflekterer over det en oppdager i handlingen, settes bedre i stand til å handle riktig eller godt her og nå Reflection-on-action Tilbakeblikk, retrospektiv refleksjon for å prøve å tolke, forstå og lære noe som er erfart (Schøn Ken Heap 1998 M Kirkvold)

29 Den etiske fordring Nærmeste leder? En klok kollega, mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etisk råd? En jurist, domstol? Media? En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til?

30 Den etiske fordring Refleksjonen i praksis må belyse ulike perspektiv (kunnskap, erfaring, normer, rutiner, dilemma, forbilder….) Det moralske og etiske ligger alltid i møtet med den andre, - ikke i idealene, ikke i verktøyene, ikke i prinsippene eller verdiene. Profesjonsetikk Svein Aage Christoffersen

31 Den etiske fordring JEG, den reflekterende praktiker
Refleksjon, - den sekvensielle samtalen som kommunikasjons metode ….. når du sier det da tenker jeg at …… Kommunikasjonsmetoden bygge på en systemisk tilnærming. Sekvensiell samtale eller diskusjon er både en lytteøvelse og en teknikk for hypotesedannelse. Kompetansebroen. J.Danelund og C.Jørgensen Danmarks forvaltningshøyskoles forlag

32 Den etiske fordring Tilbakemeldingskultur
Læring betinger tilbakemelding ( kritikk) Hvis organisasjonen ikke har kultur for kritikk kan den heller ikke lære VEV

33 Den etiske fordring Verktøy
Avviksmeldinger, når melder jeg fra, - og hva kan vi lære av våre avvik? Varsle, når bør jeg varsle, - hvordan kan vi bygge kulturer for ansvarlig varsling? Etiske regnskap, trenger vi å sjekke ut om vi er på rett vei? Hvem kan gi svar på det? Hvordan utvikle en lærende organisasjon? Klagesaker, hva kan vi lære av dem?

34 Den etiske fordring HVA NÅ, - der jeg er?
Hva trenger jeg/vi særlig å bevisstgjøre oss på der jeg arbeider?

35 Den etiske fordring Kompetansearbeidet bør sikre
Åpnere handlingsrom(kultur) Flere mellomrom Faste refleksjonsrom Kontinuerlige veiledningsrom VEV

36 Den etiske fordring Arbeidsglede og moralsk praksis indre trygghet
ytre trygghet faglig kompetente etisk bevisste (gledelse og friskvård)


Laste ned ppt "Den etiske fordring Den etiske fordring Hva er vi til for?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google