Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenligning av to kilder for registrering av narkotikadødsfall i Norge, Dødsårsaksregisteret (DÅR) og politiet, 2007-2009 Anders Bryhni og Ellen Amundsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenligning av to kilder for registrering av narkotikadødsfall i Norge, Dødsårsaksregisteret (DÅR) og politiet, 2007-2009 Anders Bryhni og Ellen Amundsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenligning av to kilder for registrering av narkotikadødsfall i Norge, Dødsårsaksregisteret (DÅR) og politiet, 2007-2009 Anders Bryhni og Ellen Amundsen, Statens institutt for rusmiddelforskning København, august 2012 www.sirus.no

2 Bakgrunn •To instanser har rapportert om antall overdosedødsfall i Norge

3 Rutiner for registrering •Politiet –Rapporter fra politidistriktene –Observasjoner, rapporter fra leger, obduksjoner –Alle dødsfall, også blant personer som ikke er bosatt i Norge •Dødsårsaksregisteret (DÅR) –Dødsmeldinger og obduksjonsrapporter –WHOs ICD-10 kodeverk –Bare personer som er bosatt i Norge

4 EMCDDAs definisjon (ICD-10): •Psykiske lidelser og adferdslidelser som skyldes opioider, cannabinoider, kokain, andre stimulanter, hallusinogener, flere/andre (F11,F12, F14-F16, F19) •Utilsiktet forgiftning, som skyldes samme stoffer (X41 eller X44 i kombinasjon med 43.6 eller X42 eller X44 i kombinasjon med T40.0-T40.9) •Forsettlig selvskade, som skyldes samme stoffer (X61 eller X64 i kombinasjon med T43.6, eller X62 eller X64 i kombinasjon med T40.0-T40.9)

5 Datagrunnlaget •Politidata og DÅR (2007-2009) koblet på fødselsnummer •Politiet –kjønn, alder, dødssted (politidistrikt), dødsår, nasjonalitet, dødsårsak og stoffer påvist –44 personer manglet fødselsnummer –11 ble koblet manuelt. 33 ble utelatt. –529 overdosedødsfall ble koblet med DÅR •DÅR (Dødsårsaksregisteret) –822 overdosedødsfall ble hentet ut fra DÅR basert på EMCDDAs definisjon –kjønn, alder, bostedsfylke, dødsstedsfylke, dødssted (sykehus, syke- og aldershjem, utenfor institusjon), diagnosegrunnlag (obduksjon, legeerklæring, lensmann m.m.), underliggende og medvirkende dødsårsak, T-koder

6 Resultater (2007-2009)

7 Hva kjennetegner de tre gruppene? –Kjønn –Alder (under 30 år, 50 år og over) –Dødssted (sykehus, syke- og aldershjem, eller utenfor institusjon) –Andelen obdusert

8 Fordeling på alder for menn og kvinner etter register

9 Død i institusjon (sykehus, syke- og aldershjem), prosent

10 Andel obdusert, prosent

11 Oppsummering •Bare EMCDDA (367 dødsfall) –Større andel kvinner og menn 50 år og over –Større andel død i institusjon –Lavere andel obdusert •Bare Politiet (74 dødsfall) –Større andel kvinner og menn under 30 år –lavere andel obdusert •Begge registre (455) –Større andel kvinner og menn under 30 år –høy andel obdusert

12

13 Videre arbeid –Diagnoser og spesifikke stoffer –Nasjonalitet/bostedsadresse –Registreringspraksis

14 Hypoteser •1) Politi-tallene inkluderer selvmord i mindre grad enn hva DÅR- tallene gjør •2) noen typer av dødsfall som inkluderes i henhold til EMCDDAs definisjon, framstår ikke som ”narkotikadødsfall” av politiet og inkluderes derfor ikke i deres registrering •3) flere obduksjonsrapporter foreligger når SSB avslutter registreringen i dødsårsaksregisteret og dermed kan ha et bedre grunnlag for fastsettelse av dødsårsak •4) DÅR-tallene omfatter kun personer som har bostedsadresse i Norge. Noen av de personer som inngår i politiets register kan være bosatt i utlandet.

15 •Look at the substances involved

16 Nasjonalitet •Av de 33 som ble utelatt pga manglende fødselsnummer var 16 registrert med annen nasjonalitet enn norsk.


Laste ned ppt "Sammenligning av to kilder for registrering av narkotikadødsfall i Norge, Dødsårsaksregisteret (DÅR) og politiet, 2007-2009 Anders Bryhni og Ellen Amundsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google