Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/Per Sandberg Medlem av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/Per Sandberg Medlem av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/Per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04)

2 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Mandat (7. februar 2003)  Vurdere ”bred” og ”smal” statlig politikk  Drøfte mål, verdigrunnlag og problemforståelse  Foreslå innretning av den fremtidige regional- og distriktspolitikken  Legge grunnlag for bred politisk forankring  Bygge på Effektutvalgets innstilling (NOU 2004:2)

3 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Innstillingen  Utgangspunktet (kap. 2)  Sprik mellom mål og virkelighet  Verdiskapingspotensial som ikke utløses  Mangel på helhetsperspektiv  Drøfting av utgangspunktet (kap. 3-5)  Veivalg (kap. 6)  Konklusjoner og anbefalinger (kap. 7)

4 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Problemforståelse I  Endringene i bosettingsmønsteret skyldes  tunge strukturendringer i økonomi og samfunn  en politikk som forsterker disse strukturendringene  Utfordring  politikk innrettet mot økt verdiskaping – endring, innovasjon, konkurransekraft  politikk som tar utgangspunkt i at ressursene, også de menneskelige, har en gitt lokalisering  Skape sterke regionale nærings- og kompetansemiljøer – bygd på regionenes egne forutsetninger  En politikk for utvikling må være helhetlig  Den brede politikken betyr mest, men  blir stadig mindre utnyttet politisk – bl.a. som følge av ensektororganisering

5 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Problemforståelse II  Det finnes betydelig handlingsrom for å endre kurs  i den brede politikken står vi stort sett fritt  i den smale og næringsrettede politikken har vi stort ubenyttet handlingsrom  Spørsmålet er om det finnes politisk vilje til å  føre en målrettet distrikts- og regionalpolitikk  utforme en næringspolitikk som er regionalt forankret  ta grep selv om det finnes dilemmaer

6 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Visjon Videreutvikle attraktive og livskraftige lokalsamfunn gjennom et aktivt og konkurransedyktig næringsliv og likeverdige tjenestetilbud i hele landet, med sikte på å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

7 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Overordnede strategier  Politikk for å møte endring  Vekt på den brede politikken  Desentralisering av makt til folkevalgte organer  Utnytte handlingsrommet i den smale distriktspolitikken

8 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 To politikkområder  Regionalpolitikken med fokus på  å gjøre landets verdiskapning størst mulig  å styrke samspillet mellom sentrum og distrikt  territoriell samordning av bl.a. statlig sektorpolitikk  Distriktspolitikken som skal  kompensere for geografiske veksthindringer  stimulere lokal tiltakslyst

9 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Krav til styringssystemet  Forvaltningen på lokalt og regionalt nivå må ha tilstrekkelig makt og legitimitet  til å gjøre regionale prioriteringer ut fra helhetlige strategier  inngå i forpliktende partnerskap  Territoriell samordning av den ”regionale stat” er nødvendig for regional vekst og verdiskapning  Staten må ha det overordnede ansvaret, ved å  fastlegge distrikts- og regionalpolitiske målsettinger for sektorpolitikken  ivareta hensynet til helheten  sikre forutsigbare rammebetingelser  Valget står i realiteten mellom  statlige regioner basert på enhetlige grenser og sterkere samordning  et styrket folkevalgt regionalt nivå

10 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Fremtidig forvaltningssystem 3-nivå modell (12 medl.)  Dagens fylkeskommuner erstattes med sterke folkevalgte regioner  Dagens fylkesmannsembeter rendyrkes som tilsyns- og kontrollorgan  Modellen har størst legitimitet og er mest prioriterings- og kostnadseffektiv 2-nivå modell (3 medl.)  Dagens fylkeskommuner avvikles  Dagens fylkesmannsembeter erstattes med en ny regional struktur som f.eks. kan ledes av en politisk oppnevnt ”guvernør”

11 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Oppgaver for regionalt folkevalgt nivå  Infrastruktur og samferdsel  Utdanning og forskning  Næringsutvikling  Kultur og idrett  Kommuneoverskridende areal- og ressursforvaltning  Mindre deler av helse, miljø, fiskeri, landbruk, a-etat

12 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Oppgaver på kommunalt nivå  Fortsatt generalistkommuner Utvidede oppgaver innenfor bl.a.  Næringsutvikling  Stedsutvikling  Arealbruk

13 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Samspill mellom nivåene  Helhetlige og fokuserte regionale plandokumenter som viktige premisser i den statlige planleggingen  Statlige rammer – gjennom lovgivning, økonomi og styringssignaler – som sikrer at nasjonale hensyn ivaretas  Dialog, forhandlinger og forpliktende avtaler mellom statlig og regionalt nivå  Nye samarbeidsformer mellom region og kommune  Partnerskap mellom region, kommune, statlige og private aktører  Trepartsforhandlinger mellom stat, region og Sameting

14 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Fra landbrukspolitikk til bygdeutvikling  Internasjonale avtaler gir nye rammebetingelser  Kan deler av landbruksoverføringene benyttes på en annen måte - f.eks. til  Grønn sektor?  Landbruksbasert bygdeutvikling?  Næringsnøytral bygdeutvikling?  Bygdeutviklingsmidler – forvaltes regionalt?

15 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Fra fiskeripolitikk til kystutvikling  Større vekt på verdiskapning ved  Økt markedsorientering i alle ledd  Økt vekt på landbasert virksomhet  Nye forvaltnings- og avtaleformer?  Regionale kvoter?  Ressursrente?  Nye avtaler mellom fartøy og landanlegg?

16 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 En planlov for økt trivsel og økt verdiskapning  Vern gjennom fornuftig bruk som forvaltningsprinsipp  En planlov som åpner for regional differensiering, slik at  Oslofjordens krav ikke styrer resten av landet  forvaltningsmyndighet legges til underliggende nivåer

17 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Verdiskapning basert på fortrinn Forslag innenfor:  Andre viktige distriktsnæringer  Reiseliv  Industri  Energi  Petroleum  Innovasjon og nyskapning  Entreprenørskapskultur  Utdanning og forskning  Kapitaltilgang

18 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Geografiske satsinger Forslag innenfor:  Lokalisering av statlige arbeidsplasser  Samferdsel og infrastruktur  Geografisk differensierte virkemidler  større satsing på den smale distriktspolitikken  gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift?  bruk av ”tiltakssone-virkemidler” der det er behov?  Samiske områder

19 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Attraktive og livskraftige lokalsamfunn  Samsvar mellom kommunale oppgaver og kommunenes økonomiske ressurser  Rammefinansiering som bærende prinsipp  Et inntektssystem som tar hensyn til geografiske forskjeller  Kommunal tilrettelegging for  enkeltindividers utfoldelse og skapertrang  menns og kvinners ulike behov/ønsker

20 Distriktskommisjonens innstilling - v/Per Sandberg medlem av Distriktskommisjonen - Frostating 22.10.04 Veien videre  DK’s innstilling  En ny etappe i en mangeårig prosess  Et vekslingsfelt til det som bør bli avslutnings- etappen på debatten om styringsstrukturen  Gir ikke de detaljerte svarene, men er tydelig på hovedretningen  Det er behov for raske avklaringer for å komme ut av den negative spiralen  Det politiske reformtrykket bør mobiliseres nedenfra


Laste ned ppt "Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/Per Sandberg Medlem av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google