Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndverk Tro Makt Symbolikk Noe å leve av? Identitet Periode Stil Funn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndverk Tro Makt Symbolikk Noe å leve av? Identitet Periode Stil Funn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndverk Tro Makt Symbolikk Noe å leve av? Identitet Periode Stil Funn
Handel Metoder Landskap Tolkningsfabrikk

2 Periode « Hva slags periode skal du/dere skrive om?
Årstall eller runde århundrer/årtusen Hva er typisk for denne perioden? Hvorfor er dette skilt ut som en egen periode? Hva slags viktige endringer eller drivkrefter forbinder man med denne perioden? Kjente personer eller viktige begivenheter Lag en tidslinje over perioden med utgangspunkt i det området dere arbeider med »

3 Landskap « Hvor i verden befinner dere dere?
Stort eller lite landskap (Europa eller f. eks Lista) Kjente kulturminer i dette landskapet Gravhaug Bautasteiner osv … Jordbrukslandskap, kystlandskap, fjell? Bilde og/eller kart: »

4 Funn « Hva har arkeologene funnet på dette stedet/eller denne utgravningen Typer gjenstander, som verktøy, smykker, våpen, redskaper Hva slags materiale er de laget av Lag en liste med bilder

5 Stil « Hva slags stil er typisk for perioden
Har noen av gjenstandene som dere jobber med en bestemt stil Hva slags elementer er typisk for stilen/stilene – dyr, streker, planter … Bilde av stilelementer:

6 Metoder « Hvis dere jobber med en konkret utgravning; hva slags metoder brukte arkeologene når de gravde ut? Beskriv disse metodene Er andre vitenskaper inne i bildet (stikkord: pollenanalyse, osteologi… eller andre) Hvor sikre eller gode resultater gir metodene? Beskriv mulige feilkilder Bilder eller tegninger av fremgangsmåter

7 Makt « Hvordan er makten organisert i deres periode lokalt?
Hvem styrer (menn, kvinner, høvdinger, konger)? Kan dette plassere ditt/deres samfunn i en spesiell kategori? Har dere betenkeligheter med å gjøre en slik plassering – i så fall; hvilke – utdyp! Hvis dere arbeider med et bestemt funn/utgravning – hvordan kan menneskene som eide funnene i fortiden plasseres inn på rangstigen i sitt samfunn? Utdyp og begrunn dette! Hvordan kan dere vite noe om dette (spørsmålet overfor)

8 Identitet « Hvis dere holder på med funn eller utgravninger fra graver/gravfelt – hva kan funnene (både tingene og sporene i jorden som strukturer) si om de fortidige menneskenes identitet? Hvordan – begrunn! Hva slags funn mener dere er særlig talende i denne sammenhengen? Vis eksempler med bilder og forklar! Hva slags identiteter/roller hadde dette samfunnet til rådighet? (storbonde, konge, jeger, håndverker og lignende) Kan vi vite noe om kjønnsroller i dette samfunnet? Hvis ja – hva kan vi vite? Er det noe i funnmaterialet som sier noe om samfunnets syn på seksualitet? Ligner det på våre oppfatninger i dag? Finn og vis bilder som har noe med identitet å gjøre, kjønnsroller og/eller seksualitet. Bruk bilder fra utgravninger og bilder fra i dag i kombinasjon, gjerne noe som er personlig for deg/dere, uten å utlever dere selv »

9 Noe å leve av? « Hva levde menneskene av i perioden på dette stedet?
Var de spesialiserte eller var de fleste opptatt med det samme som f. eks gårdsdrift eller jakt? Har vi funn som kan si oss noe om hvordan de skaffet seg mat og overskudd? Beskriv funnene, vis bilder! Vis bilder av et yrke dere kunne tenke dere å ha, sammenlign nå og da

10 Håndverk « Er det noe i funnene som kan fortelle oss om forhistorisk håndver? Hva slags håndverk i så fall? Er det noe i funnene som sier noe om selve produksjonen – smeltedigel, slagg, tekstilredskaper Var håndverkerne flinke, holdt det de laget høy kvalitet? Kunne dette vært laget like bra eller bedre i dag? Utdyp ditt/deres synspunkter på dette! Vis bilder av håndverksprodukter, sammenlign og vis bilder av tilsvarende produkter man bruker i dag – gjerne noe du kan selv, eller noe noen dere kjenner!

11 Handel Hva slags spor? (import…?) Hvem handlet man med? eller
« Er det spor i materialet deres etter handel? Hva slags spor? (import…?) Hvem handlet man med? eller Hvilke steder kommer gjenstander fra – rimelig nært, eller langt borte fra? Kan spor etter handelsvirksomhet over lange avstander si oss noe om hvordan samfunnene var organisert? Hvem var det som handlet? Hvordan? På bestemte plasser som byer, handelssteder, eller …? Hvordan ble det handlet – byttet man, betalte man med penger eller …? Finn og vis bilder av gjenstander eller steder som kan fortelle noe om handel i perioden dere studerer. Finn også ett eller to bilder av gjenstander som sier oss noe om handel i verden i dag

12 Tro « Hvordan oppfattet menneskene på dette stedet i deres perioden at verden hang sammen? (Verdensoppfatning) Er det meningsfullt å snakke om tro/religion/religiøsitet i denne perioden, eller er det andre begreper man kan bruke som sier mer? Spor i materialet Steder som sier noe om religion/livsoppfatning Landskap som kan ha hatt slik betydning Gjenstander med religiøse symboler »

13 Symbolikk « Hva vil det si at noe har symbolsk betydning? Er det sånn at noen ting er mer symbolsk enn andre ting, kan dere finne ut hva arkeologene mener om dette? I det materialet dere har valgt å arbeide med, er det ting eller elementer som dere tror kan ha hatt symbolske betydninger? (dette punktet henger sammen med punktet om tro, de to kan overlappe hverandre ganske mye) Hvilke er de symbolske elementene, utdyp og vis bilder? Vis og skriv om noe som har symbolsk betydning for dere, eller den gruppen dere representerer Kan symboler påvirke våre handlinger og tanker? Eksempler! »

14 Tolkningsfabrikk « Dette prosjektet oppfordrer dere til å utforske arkeologi, arkeologiske utgravninger og funn fra fortiden. Funnene taler ikke direkte til oss, vi må prøve å få dem i tale på ulike måter. En måte å gjøre dette på er å snakke med en arkeolog, men hvor har arkeologen sine kunnskaper fra? Ved å utforske nettsidene på Åpen arkeologi og kanskje andre nettsider, får du innblikk i deler av den prosessen en utgravning er og deler av de prosessene som en ting, eller et funn går gjennom etter at det har kommet opp i dagens lys. Blir funn alltid tolket likt? Hvis arkeologer er uenige om tolkningen av et funn, eller et problemområde hva kan grunnen til dette være? Prøv å forske litt i dette temaet. Hva er forskjellene mellom måter arkeologer og historikere arbeider på? – Er den ene bedre enn den andre? Når du/dere har tenkt gjennom disse spørsmålene, hvordan vil dere vurdere tolkningene av de funnene eller den utgravningen dere har valgt å studere? Hva kan man si om verdien på disse tolkningene? Er de riktige/gale, eller må de vurderes på andre måter? »


Laste ned ppt "Håndverk Tro Makt Symbolikk Noe å leve av? Identitet Periode Stil Funn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google