Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010
”Å leve godt i eget hjem med demens” Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010

2 tidlig diagnostisering av demens kan hjelpe hele familien
Historikk ”Under overflaten” – tidlig diagnostisering av demens kan hjelpe hele familien

3 ”Å leve godt i eget hjem….”
Bakgrunn: Rundt personer med demens - om lag 250 000 personer, både syke og pårørende, er berørt av sykdommen Personer som utvikler symptomer på demens er ofte utilstrekkelig utredet og mangler diagnose ca. 60 % av personer med demens bor i sine hjem Drammen kommune har ca personer med demens. Det tilsier at nærmere 400 personer bor i sine hjem med et mangelfullt tilrettelagt tilbud 80 % av sykehjemsbeboerne har kognitiv svikt/demens 1/3 av personer over 70 år som mottar hjemmebaserte tjenester har en kognitiv svikt/demens Forventes en fordobling i løpet av 20 år – personer med demens

4 ”Å leve godt i eget hjem….”
Bakgrunn: Pårørende til personer med demens har økt risiko for stressrelaterte helseplager Omsorgsbyrden kan føre til sosial isolasjon fordi den syke trenger tilsyn hele døgnet Pårørendeskole fører til bedre takling av utfordringer i hverdagen Prosjektgruppen ”Under overflaten ’s” erfaringer er at når diagnosen demens foreligger bør kommunen å ha et tjenestetilbud til hele familien Drammen kommune hadde i 2007 ikke et tilbud om pårørendeskole Modellkommune i regi av Nasjonalt kompetansesenter

5 Status som undervisningshjemmetjeneste - 2009
Bakgrunn: Erkjennelse av at dagens organisering av hjemmetjenesten ikke er ideelle for personer med demens og deres pårørende.

6 Undervisningshjemmetjeneste føringer fra direktoratet
Utvikle en ny modell for tjenester til hjemmeboende personer med demens med fokus på ressursutnyttelse Brukermedvirkning Samarbeid med familie, frivillige og lokalsamfunn Organisering av pleie- og omsorgstjenesten med spesielt fokus på utfordringer i en bykommune Videreutvikle samarbeid med undervisningssykehjemmet i Buskerud - Ål kommune.

7 Undervisningshjemmetjenesten ”Å leve godt i eget hjem med demens” - 3 delprosjekter
Iverksette ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Delprosjekt 2: Utvikle aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Delprosjekt 3 : Kompetansehevende tiltak

8 Undervisningshjemmetjeneste Organisering av prosjektet: ”Å leve godt i eget hjem med demens”
Styringsgruppe: Helse- og sosialdirektøren;Virksomhetsledere hj.tjenestene; Virksomhetsleder Drammen geriatriske kompetansesenter; Sykehuset Buskerud ved klinikksjef nevrologisk avdeling; Høgskolen i Buskerud; Fylkesmannen og tillitsvalgt Prosjektgruppe: Prosjektleder, FOU – leder, representant fra kompetanseprosjekt, fra virksomhetene, fra Høgskolen i Buskerud, fra Sykehuset Buskerud, fra ambulant team ved Drammen geriatriske kompetansesenter og helsesjef Arbeidsgrupper: medarbeidere i det kliniske feltet

9 ”Å leve godt i eget hjem med demens”
Bakgrunn for samtlige tre delprosjekter: Mange tjenesteytere å forholde seg til Standardvedtak fremfor individuelle vedtak Lite kompetanse på demens Mangelfullt aktivitetstilbud til yngre personer/personer i en tidlig fase av sykdommen. Lite tilbud til pårørende Samarbeidspartner vet ikke hvor de skal henvise pasientene.

10 Delprosjekt 1: Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester
Problemstilling: Hvordan kan en ny modell for hjemmebaserte tjenester bidra til at personer med demens kan bo og klare seg i eget hjem? Antagelse: Ny organisering fører til mindre helseproblem, styrket helseressurser, økt livskvalitet og mindre behov av institusjonalisering av hjemmeboende personer med demens

11 Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester
Spørsmål som vil belyses: Hvilke indre og ytre helseressurser har den hjemmeboende personen med demens? Hvilke helseproblem (symptomer, plager og behov) har personen med demens? Hvilke erfaringer har personen med demens og deres pårørende med eksisterende tjenestetilbud? Bidrar ny organiseringsmodell for hjemmetjenesten til å høyne kvaliteten på omsorgen og forlenge tiden som personer med demens bor i eget hjem? (botid i eget hjem, fysisk aktivitet og ernæring, livskvalitet, sosiale relasjoner, depresjon, brukermedvirkning og brukertilfredshet) Bidrar ny organisering av hjemmetjenesten til motivasjon, engasjement og kompetanseutvikling hos de som gir tjenester? Hvilke behov for hjelp og støtte har pårørende til hjemmeboende personer

12 Delprosjekt 1: Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Prosjektdesign
         Alle personer med kognitiv svikt/demenssykdom i virksomheten Bragernes N: 155 Intervensjonsgruppe N 65 Sammenligningsgruppe N 90 Resultatene sammenlignes

13 Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Metode
Prosjektet har både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming. Den kvantitative delen vil ha en sammenlignende tilnærming og spørreskjemaer benyttes som metode for datainnsamling I den kvalitative delen vil en benytte fokusgruppeintervju som metode for datainnsamling

14 Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Metode - hvordan måle resultater?
Pre – og posttest: antall tjenesteytere antall bruker som er utredet for demens antall diagnoser på demens i Gerica antall innleggelser i institusjon utarbeidede tiltaksplaner -medikamenter -kartlegging

15 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke
Et prosjekt over 3 år Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen sanitetsforening Lavterskeltilbud spesielt med tanke på yngre hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

16 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke
Organisering – hjemmetjenesten Bragernes i samarbeid med FoU- enheten Eget styringsråd. 3 åv fast ansatte Frivillige som ressurs

17 Delstudie 3 Aktivitetshuset Villa Fredrikke
Villa Fredrikke har etablert et samarbeid med: Frivillighetssentralen Røde kors besøkstjeneste Drammen kulturskole/Kultur-oasen Drammens folkebibliotek SINTEF Mektron AS Drammen viseklubb og Lier trekkspillklubb

18 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke
Det individuelle aktivitetstilbud i Villa Fredrikke skal være tilpasset den enkeltes ressurser og ønsker En felles aktivitetskalender utarbeides sammen med brukere av tilbudet

19 Delprosjekt 2 Aktivitetshuset Villa Fredrikke
Aktivitetstilbud i Villa Fredrikke skal være tilpasset pårørendes behov: ”Pårørendeskole” Individuell samtaler/samtalegrupper Avlasting.

20 Bjørg Th. Landmark

21 Delprosjekt 3 Kompetanseheving
Tre tilnærminger: Tverrfaglig videreutdanning i demens for medarbeidere med bachelorgrad (7,5 og 30 studiepoeng) Godkjent videreutdanning for helsefagarbeidere – 1 modul Kursing i demens ut fra Demensomsorgens ABC Kursing i demens av hjemmehjelper og frivillige Refleksjonsgrupper

22 Delprosjekt 3 Kompetanseheving Studiet organisering
Studiet er organisert i tre samlinger à to dager over ett semester Hver undervisningsdag har en ramme på 6 timer Studiet baserer seg på studentenes systematiske egenaktivitet og arbeid i refleksjonsgrupper.

23 Delprosjekt 3 Kompetanseheving - læringsformer
Tverrfaglig deltidsstudium med tilknytning til studentenes praktiske hverdag Det legges vekt på å skape arenaer hvor studentene får anledning til å synliggjøre egen erfaringsbasert kunnskap og utvikle ny, personlig kunnskap. Det legges spesielt til rette for refleksjon over problemstillinger i demensomsorgen og utvikling av kritisk perspektiv på egen yrkespraksis med bakgrunn i egne erfaringer og ny kunnskap presentert gjennom undervisningen.

24 Delprosjekt 3 Kompetanseheving
Resultat: 19 sykepleiere fra hjemmebaserte tjenester er i gang med studiet på 7.5 sp 4 sykepleiere er i gang med et studie på 30 sp 46 medarbeidere i hjemmebasert omsorg deltar i studieringer i demensomsorgens ABC Refleksjonsgrupper i alle avdelinger

25 Vi er i prosess! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. 9. november 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google