Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum
Som et alternativt svar på Helsedirektoratets IS-1554… Bror Just Andersen Bærum DPS

3 Hdirs IS-1554 ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud” (2008): stadig flere grupper risikerer å falle utenfor behandlingstilbudene fordi; de ikke klarer å nyttiggjøre seg disse er i behov av sammensatte tjenester befinner seg i en gråsone Grunnlaget for rapporten er hentet fra St. meld 25 ( )

4 Hdirs IS-1554 Hdir – kunnskapen er nå god nok for estimering av omfang og forslag til tiltak ”…bred enighet om at alvorlige psykiske lidelser skulle være et absolutt inklusjonskriterium, og at man utover dette måtte legge større vekt på funksjonsnivå enn på diagnoser.” Kartleggingen viste (per 1000 innbyggere): 0,30 i kommuner >10 000 0,55 i kommuner <10 000 2,90 i Oslo (grunnet storbyeffekt…)

5 Hdirs IS-1554 Svaret for å løse flokene har i all hovedsak vært;
ACT (utviklet for psykose med tilleggsbelastninger) liknende tilbud med diagnosebaserte inntakskriterier Passer kanskje for gruppe 1 og 2 pasienter men ikke for pasientgruppe 3 Risikoen er; at man skaper feil trykk i pasientstrømmen at nye grupper faller utenfor at tilbudet sedimenteres

6 Hdirs IS-1554 Alvorlig psykisk lidelse
Har ikke egnet bolig eller mangler tilpasset oppfølging Psykisk utviklingshemming Utagerende atferd Alvorlig ruslidelse Kognitiv svikt Avviser/ønsker ikke hjelp Problemer meg egenomsorg Hyppige ikke planlagte innleggelser Nedsatt funksjonsevne

7 Samhandlingsteamet - planlegging
Status qua i Bærum anno mars 2011 Ideen og utvikling av Samhandlingsteamet i Bærum Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse sliter ofte med flere problemer av ulik karakter samtidig Pasienter og pårørende opplever at; de ikke ”passer” noen steder de stadig ”faller mellom stoler” ansvar skyves fram og tilbake i tjenestesystemet Randi Gregersen: ”Eg ønsker meg en lang benk”

8 Samhandlingsteamet - oppstart
To viktige krefter tidlig - AGS og LL Oppstart Målgruppen er de med: alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet stor funksjonssvikt svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet Diagnose legges ikke til grunn som vurderingsgrunnlag for inntak i teamet Alder er uvesentlig

9 Samhandlingsteamet - sammensetning
Tverrfaglig og Tverretatlig NAV arbeid og Boligkontoret er representert Alle ansatte i en brøkstilling ved siden av eksisterende Teamløsning synes som avgjørende suksessfaktor 4,4 stillinger – 12 personer Prosjektorganisering – 3 år

10 Samhandlingsteamet - arbeidsmetoder
Inndeling i arbeidsmetode: Innskrevet Skulder ved skulder Veiledning i system Alt på en gang…

11 Forskningsprosjektet
Formålet; undersøke effekten av etableringen av samhandlingsteamet på målgruppens funksjonsnivå, livskvalitet, psykiske helse, misbruk og kriminalitet betydning for tjenesteapparatets praksis Finansieres av RKDD, Hdir og DPS

12 Valg av design og metode
Klassisk eksempel på forskning som metodemessig ville være etisk uforsvarlig å gjennomføre som en RCT tiltak Populasjon Intervensjonsgruppe Utfall kontroll Kontroll gruppe Utfall

13 Valg av design og metode
Intervensjon/observasjonsstudie med en prospektiv/retrospektiv kohort studiedesign For å kunne gjøre sammenliknende vurderinger har vi lagt oss tett opp til metode og design ved den nasjonale evalueringen av ACT-team Utfallsmålene vil der det er mulig bli benyttet ved inntak i behandling (t0), etter 3-6 måneder (t1) og etter 12 måneder (t2).

14 Diagnose eller funksjon som faktor?
Fordeler og ulemper med begge; Presisjonsnivå og endringsmålinger Definisjonsmessig Som effektvariabler Tilgjenglighet til data Målsetningen med tiltaket og Hva er det vi vil vite?

15 Vårt valg av endepunkter
Litt, ja takk begge deler slagside mot endring i funksjon Utgangspunktet er kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer slik som også beskrevet i IS-1554 Sosiale eller miljørelaterte faktorer Individrettede faktorer Bakenforliggende og utløsende faktorer Vurdering av effekt ift metodisk tilnærming

16 Effektmål i den kvantitative delen av studiet
Funksjonsnivå Livskvalitet Bruk av psykiatrisk døgnbehandling Antall akuttplasseringer Kontinuitet i kontakt med helsetjenestene Psykiske problem Rusmisbruk Bosituasjon Inntekt Arbeid og/eller aktivitet Kriminalitet Sosial støtte Integrering i nærmiljø IP

17 Effektmål i den kvalitative delen av studiet
Bruk av psykiatrisk døgnbehandling Antall akuttplasseringer Kontinuitet i kontakt med helsetjenestene IP Veiledning Pasientflyt Kontaktgrad Kompetanseutvikling Brukermedvirkning Arbeidsformer

18 Status qua for Samhandlingsteamet etter drøye 9 måneders drift

19

20 Hvem henvender seg?

21

22 Oppsummert Totalt 91 henvendelser - 87 forskjellige personer
De fleste henvendelsene kommer fra politiet, kommunal rustjeneste og psykisk helsetjeneste Mer kriminalitet enn vi hadde ventet på forhånd Lite psykoseproblematikk, ca. 20% Totalt 8 saker er avsluttet 14 saker ble avvist fordi de ikke var aktuelle 16 saker ble avslått pga eksisterende behandlingsrelasjon eller videresendt til spesialisthelsetjenesten 4 saker til kommunal rus og/eller psyk helse 2 saker tilhørte andre kommuner 2 innskrevne pasienter er døde

23 Veien videre Bred kartlegging Validering av måleinstrumenter Analyser
Rekruttering av respondenter Samarbeid Kontaktinfo:


Laste ned ppt "Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google