Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift                             Forskning rundt Læringsrommet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift                             Forskning rundt Læringsrommet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift                             Forskning rundt Læringsrommet og effekten av metoden Læringsnettverkets strategikonferanse Gardermoen 31. mars – 1. april 2009 Torstein Rekkedal Forskningsleder NKI

2 Disposisjon Forskning og utvikling ved NKI
Noen sentrale forhold i SESAM/NKI Nettskolen Læringsrommet Intervjuundersøkelse blant NKI-elever i attføringsbedrifter Intervjuundersøkelsen blant kontaktpersoner i attføringsbedriftene Intervjuundersøkelsen blant NAV-konsulenter Innspill, diskusjon og synspunkter

3 Forsknings- og utviklingsavdelingen
35 års erfaring med forskningsbasert fjernundervisning Produktutvikling Nye produkter Læremidler Tjenester - undervisning/service IT-tjenester Pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid Forskning Pedagogisk utviklingsarbeid Evaluering/kvalitetssikring

4 Dagens policy Produktutvikling og kvalitetssikring Profilering
Kvalitetssikring, pedagogisk, teknologisk systemmessig utvikling av egen virksomhet Profilering Publisering og foredragsvirksomhet Markedsføring i forhold til myndigheter og kunder Medarbeiderutvikling Vi lærer gjennom egne erfaringer Medarbeidere motiveres Vi beholder gode medarbeidere Økonomi Vi søker primært finansiering til prosjekter som er prioritert i strategi og planer Støttemidler til prosjekter forbedrer NKIs bunnlinje Samarbeid nasjonalt og internasjonalt Forskningsvirksomheten fører til strategisk samarbeid i FoU-arbeidet Samarbeid om utdanningstilbud

5 EU-prosjekter NKI har i perioden 2005 til 2008 deltatt i fem større EU-prosjekter Megatrends in e-learning provision ( ) NKI ledet det toårige prosjektet med budsjett på kr Målet var å identifisere og analysere forbilledlige eksempler på bærekraftig og kostnadseffektiv e-læring i stor skala Incorporating mobile learning into mainstream education and training ( ) Mobile learning – The next generation of learning ( ) The role of mobile learning in European education ( ) E-Learning Quality for SMEs ( ) Prosjektet studerte e-læringsbehovene i små og mellomstore bedrifter og utviklet bedre verktøy og metoder for å bedre avkastning og resultater på investeringer i e-læring.

6 Evalueringsundersøkelser
Formelle evalueringsprosjekter Rekkedal, T., Møystad, E. : Evaluering av Interiørskolen (2003) Moe, N.C., Møystad, E. og Rekkedal, T.: Evaluering av Arbeidslederskolen ved NKI Fjernundervisning (2004) Rekkedal, T.: Psykologi årsenhet som fjernundervisning - en kartleggings- og evalueringsstudie (2005) Vaktmesterskolen og studiekvalitet - Evaluering av NKI Vaktmesterskolen med vekt på yrkesrettet attføring (2006) Andre evalueringsundersøkelser - Nettskolen etc.

7 Nettskolen – Nettbasert utdanning ved NKI
Skandinavias største fjernundervisningsinstitusjon og en av Europas største nettskoler Bærekraftig nettbasert utdanning siden 1987 påmeldinger til nettkurs siden 1987 Mange fagområder - videregående skole, yrkesutdanning og universitets-/høgskolestudier Ca 470 kurs på nettet aktive nettstudenter i 35 land Ca 70 % kvinner Studiestart hver dag Studentene har individuelle progresjonsplaner Det er alltid ledige studieplasser Eksamen på lokale skoler og ambassader Studentene gjør det godt til eksamen

8 Nettskolen – Nettbasert utdanning ved NKI
Grunnleggende læringsfilosofi: NKI Fjernundervisning skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der nettstudentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre. Vi baserer oss på voksenpedagogiske prinsipper der vi i størst mulig grad kombinerer fordelene med individuell læring og samarbeidslæring.

9 Nettskolen – Nettbasert utdanning ved NKI
Noen aspekter: Opplæring og oppfølging av lærere Kontroll med omløpstid Innføring i studieteknikk Individuelt planleggingssystem Oppstart hver dag og fri progresjon Oppfølgingssystem Personlige presentasjoner Læringspartnersystemet Universell tilrettelegging Talende nettsider ”Mobil læring”

10 Læringsrommet Litt historie
(Det finnes sikkert eksempler på andre som har gjennomført liknende løsninger.) Innherred Produkter på studietur til Norasonde Kombinert undervisning lite egnet i små lokalsamfunn Forsøk med løsninger med vekt på individuelle og mer fleksible organiseringsformer Opplegget formaliseres og videreutvikles i samarbeid mellom Innherred Produkter og NKI Fjernundervisning Innherred Produkter har har sammen med NKI og på eget initiativ spredt informasjon og støttet andre attføringsbedrifter i utvikling av liknende løsninger Støtte fra VOX for spredning av informasjon og videreutvikling av konseptet Etablering av samarbeid med Attføringsbedriftene i NHO Service

11 Læringsrommet Prosjektbeskrivelse Samarbeidsprosjekt:
NKI fjernundervisning Læringsnettverket – Bransjeforeningen Attføringsbedriftene, NHO Service Utvikling av en samarbeidsløsning – lokal forsterket studiestøtte til individuelle fjernstudenter for å sikre læringskvalitet og bedre gjennomstrømning Rettet primært mot Læringsnettverkets/attføringsbedriftenes NAV-deltakere – men også mot andre som finner tilbudet hensiktsmessig Utviklingen av løsningen skal baseres på gjensidig samarbeid og forskning/evalueringsarbeid

12 Læringsrommet Konsept
”Læringsrommet” innebærer etablering av fasiliteter i form av et eller flere lokaler som er tilrettelagt med infrastruktur for nettbasert læring og bemannet med en veileder – ”læringspiloten” – som er kvalifisert for å gi studieteknisk, faglig, sosial - og teknologisk støtte Kompetanseutviklingen baseres på individuelle behov og lokalt arbeidsmarked Den enkelte har prinsipielt ansvar for egen læring NKI ansvar for undervisning, faglig oppfølging, tilbakemelding og veiledning Attføringsbedriften stiller de ansattes totale kompetanse til rådighet og det utpekes en ansvarlig for kontinuerlig oppfølging av den enkelte deltaker i studieperioden Det legges særlig vekt på kommunikasjon og samarbeid mellom aktørene – total god studiekvalitet forutsetter nært samarbeid og gjensidig forståelse Partene samarbeider om informasjons- og markedsføringsaktiviteter

13 Læringsrommet Tilrettelegging i læringsrommet:
Tilrettelegging av utstyr, hardware/software Egen arbeidsplass Personlig oppfølging/ tilrettelegging Utarbeidelse av studieplan/ leseplan Tilrettelegging for brukere med spesielle behov (lese-/skrive-vansker, tallbehandlingsvansker, svaksynte/ blinde, hørselshemmede m.m.) Veiledningssamtaler Individuell tilrettelegging Muligheter for samarbeid Registrering av oppmøte Rapporter til NAV Faglig/pedagogisk støtte fra NKI Muligheter for kombinasjon med studierelevant praksis for attføringsdeltagere og andre.

14 Bakgrunn og gjennomføring av undersøkelsen
Dokumenterbar kunnskap er nødvendig for: Kvalitetssikring og videreutvikling av konseptet Læringsrommet Informasjon til NAV sentralt og lokalt, til attføringsbedriftene og til potensielle deltakere Målet er å skaffe best mulig valid og reliabel kunnskap om erfaringer og synspunkter med sikte på å utvikle konseptet ”Nettstudier i Læringsrommet” – ”Pilotstøttet fjernundervisning” Intervjuundersøkelse – telefon Kvalitativ undersøkelse med kvantitativt innslag Triangulering – fastsette ”korrekt” virkelighet med informasjon fra ulike kilder Tolkning av forsker – leser tilgang til bakgrunnsdata

15 Deltakerne Telefonintervju blant NKI-studenter som har tatt fjernundervisning i attføringsbedrifter Gjennomført som en innledende eksplorativ undersøkelse for å gi utgangspunkt for kontinuerlig evaluering og intervju blant representanter for attføringsbedriftene – målet vil være å innføre en kontinuerlig og systematisk tilbakemelding som del av NKI Nettskolens evalueringssystem Gjennomført i august 2008 Respondenter startet fjernundervisning i perioden høst 2006 til tidlig vår 2008 Utvalg – representative (?) ved at de representerer flere bedrifter, studier, aktive/fullførte/avbrutte Oppringing etter liste med statusdato for fullføring/avbrudd – komplettert med aktive Gir informasjon om opplevelser og kvalitet ved både NKI og attføringsbedriften

16 Attføringsbedriftene
Telefonintervju blant representanter for attføringsbedriftene 25 intervjupersoner representerer 25 bedrifter med ulik erfaring med Læringsrommet i 12 fylker Gjennomført i perioden januar-februar 2009 Utvalg – representative (?) ved at de representerer flere ulike typer bedrifter, studier, svært ulik erfaring Valgt ut på bakgrunn av informasjon fra NKIs regionrepresentanter om personer i attføringsbedrifter som har erfaring med eller arbeider med å få i gang løsningen med Læringsrommet Gir informasjon om synspunkter på Læringsrommet generelt og NKI og NKIs kvalitet spesielt

17 NAV-konsulenter og -ledere
Telefonintervju blant NAV-konsulenter og -ledere som har erfaring med kunder som har tatt fjernundervisning med lokal tilrettelegging i attføringsbedrift 12 NAV-konsulenter og -ledere som representerer 11 kontorer i 9 fylker Gjennomført i februar 2009 Utvalg – representative (?) ved at de representerer flere NAV-kontorer med ulik erfaring og oppfatninger om Læringsrommet. Valgt ut på bakgrunn av informasjon fra attføringsbedriftene. ”Svarprosent” = 63 Stort arbeid for å få tak i de 12 respondentene – alle var positive til å svare Gir informasjon med vurdering av attføringsbedriftene og Læringsrommet

18 Intervju med deltakere - resultater
Noen bakgrunnsdata Kjønn: 18 kvinner og 12 menn Alder: under 20 år år år år år Utdanning: Lite/ikke oppgitt Noe videregående Videregående/fagbrev Høgere utd. Attføringsbedrifter representert: 7 ulike bedrifter Status: Fullført Fullført/aktiv Aktiv Avbrutt Grunn til frafall: - Ønsket å komme raskt i jobb. Det tok riktignok et år, men da gikk det bra. Avbrøt derfor kurset. - Var altfor syk, greide det ikke, fikk ikke startet, er ute av attføringsløpet.

19 Intervju med deltakere – resultater
Undervisningsform og -metode Nettundervisning i læringsrommet med lokal støtte (26) Brevundervisning i læringsrommet med lokal støtte (2) Kombinert undervisning/lærerledet undervisning og lokal støtte (2) Ulike løsninger i læringsrommet Nettundervisning med lokal støtte og veiledning Faglig veiledning 1-2 ganger i måneden. Dager i kursrommet varierer fra 1 dag til 5 dager i uken, varierer også over tid ved at utplassering i praksis gir færre dager i læringsrommet. Noen begynner med hver dag, senere 1 dag per uke. En opplyser om at tilbudet i læringsrommet er til stede, men jobber best hjemme og har valgt det som hovedløsning. En annen opplyser å ha jobbet mye hjemme. To eller flere som tar samme kurs og jobber mye sammen, kan kombineres med regelmessig støtteundervisning

20 Intervjuundersøkelsen – resultater
Studier representert i undersøkelsen: Regnskapsskolen (6) Regnskap - Innføringsskurs/Regnskapsskolen Regnskap – Innføringsskurs/Regnskapsskolen/Lønns- og personalskolen Salg og Service VK1 (3) Logistikkskolen/Regnskapsskurs/Lønnskurs (2) Helse- og sosialfag GK (2) Helseassistent (2) Datakortet/kontormedarbeider Kontormedarbeider (2) Kontormedarbeider/Regnskapsskolen (2) Videregående skole Allmennfag (2) IKT Driftsfag Voksenpedagogikk Trygg mat (2) Elektrofag VK1 Prosjektlederskolen

21 Intervju med deltakere – resultater
Jobbsituasjon nå: 8 opplyser å ha fått jobb Fullført Regnskapsskolen mars 2008 – Studiet utrolig viktig, fikk jobb før jeg var ferdig – en jobb jeg kunne greie i forhold til helsa. Studerer videre – jobben var helt avhengig av studiet – ”mye bedre enn videregående skole” (Allmennfag vgs.) Har vært i jobb siden fullføring av kurset (Regnskapsskolen). Fikk jobb på praksisplassen, studiet var helt avgjørende. Er i jobb – der jeg ikke bruker det jeg har lært, men tror kurset hadde betydning fordi det viser at jeg vil og kan lære og har fått jobb fordi jeg har vist vilje til omskolering. Sluttet studiet fordi jeg fikk jobb, modningsprosessen i attføringsbedriften var viktig. Fant jobb selv og kastet meg ut i det – lei av NAV og hele opplegget, ville komme meg i jobb, følte ikke at arbeidspraksis fungerte. 4 opplyser å ha delvis tilknytning til arbeidsmarkedet 6 er i praksis/arbeidstrening 10 er fremdeles i attføring/(1 i fulltidsutdanning) 2 ute av attføringsløpet

22 Intervju med deltakere – resultater
Elevenes vurdering av erfaringer i Læringsrommet: I hvilken grad har du vært tilfreds eller misfornøyd med kursopplegget hvis du vurderer totaliteten i opplegget med fjernundervisning og tilrettelegging i attføringsbedriften? 19 av de intervjuede er tolket generelt å være fornøyd – til dels svært godt fornøyd 9 er generelt positive – har noen forbehold 1 er generelt kritisk, men fornøyd med å ha fått utdanningen Veldig positivt å få utdanningen, men fikk lite lokal veiledning. Mener at attføringsbedriften ikke leverte den tjenesten som ble lovet i avtalen. Fikk for lite hjelp lokalt. Opplegget er veldig bra under forutsetning at tjenesten holder det den lover. Ikke noe å utsette på NKI, men på lokal oppfølging. Måtte undersøke og ringe NKI på egen hånd.

23 Intervju med deltakere – resultater
Elevenes vurdering av erfaringer i Læringsrommet: Generelt positive Det er så… fint, er så… fornøyd med det. Folka er så hjelpsomme, du får svar, det er ikke vanskelig å få svar, helt topp (Regnskapsskolen). Kjempeflott – kan ikke få rost det nok (Kontormedarbeider). Veldig fornøyd, har fått bærbare PC’er å låne med hjem. Kjempefint – også å kunne samarbeide med andre på samme kurs (Regnskapsskolen). Fungerte bra på alle måter – det vil jeg si. Stiller krav til at en selv er motivert for gjennomføring. Kursopplegget gjennom NKI var kjempebra. Brevkurset var veldig forståelig. Attføringsbedriften gjorde en kjempejobb. Var bra med lokal veiledning og jeg fikk hjelp til å komme meg ut av det når jeg sto fast. Det hadde vært enda bedre om det hadde vært flere som tok samme kurset.

24 Intervju med deltakere – resultater
Elevenes vurdering av erfaringer i Læringsrommet: Positive – med forbehold Totalt sett kan jeg ikke få fullrost systemet. Jeg har kost meg og gledet meg. Resultatet er først og fremst avhengig av egen innsats. Fantastisk å kunne studere i tre år med støtte fra NAV. Mye fra NKI som ikke stemte overens med det vi fikk vite av lokal lærer. Syntes å være en institusjonskamp mellom faglærer på NKI og lokal lærer. Råd: Når NKI som utdanningsinstitusjon går inn som samarbeidspartner er det viktig at NKI og samarbeidspartner er integrert og samkjørt. For så vidt positivt, kunne tenkt meg mer tid med lokal lærer. Vet at det ikke er lagt opp til det, men det kan bli problematisk når vi star fast. Må prøve og feile – ellers positivt. Bruker forumet mye også. Flere som studerer sammen. Opplegget er veldig bra i utgangspunktet for den som er strukturert nok til å jobbe for seg selv. Det stiller krav. Men jeg ser at noen ikke har disiplin nok og faller av hvis veileder ikke følger godt nok opp. Litt lite faglig veiledning (Salg og service). Veldig bra. Kjempefornøyd. I ett kurs var det en lærer som ikke var oppdatert på data (Helse- og sosialfag GK).

25 Intervju med deltakere – resultater
Konklusjon - totalvurdering: De aller fleste meddeler at de er generelt fornøyd med opplegget i læringsrommet. Til dels er uttalelsene svært positive. De negative kommentarene går på følgende forhold: En av respondentene er kritisk til at attføringsbedriften i praksis ikke har fulgt opp med lokal veiledning og tilstedeværelse slik at tjenesten ikke oppleves å være levert som beskrevet i avtalen. Det er et par kommentarer på at NKI-lærer var vanskelig å få kontakt med, eller brukte lang tid, og det er ett eksempel på at en lærer hadde problemer med data (Nettundervisning). En er kritisk til at samkjøringen mellom NKI og lokal støtte skulle vært bedre – profesjonskamp mellom fagfolk. Det er viktig å understreke at samarbeidet må baseres på at opplegget er et fellesprosjekt og må samkjøres. Forholdet gjelder et eksempel der gjennomføringen er organisert som kombinert undervisning – altså ikke ”Læringsrommet” i ren form.

26 Intervju med deltakere – resultater
Lokal tilrettelegging Hvordan har du opplevd den lokale tilrettelegging – hva har vært positivt eller negativt, hva har fungert spesielt godt eller dårlig? De aller fleste er udelt positive (21) Veiledningen fra attføringsbedriften var helt grei for min del. Studerte to dager i uken på attføringsbedriften. Fikk faglig veiledning bare en gang i måneden. Det gikk fint. Jeg sto på mye selv. Fikk også god støtte av saksbehandler i NAV. Veldig bra – absolutt. Lokal støtte veldig viktig. Elevene har også brukt hverandre og sparret med hverandre. Lærer mye av diskusjon med andre elever. Faglærer startet med spørsmål og underviste i det det var behov for. (Regnskapsskolen med lærerstøtte en gang per uke). Viktig å slippe å sitte hjemme alene. Jeg er et sosial vesen og det er veldig nyttig med andre deltakere selv om de studerte andre kurs. Jeg møtte frem. Det er veldig bra, men mye opp til deg selv. Viktig å ta initiativ selv. Jeg opplevde at det for mange var viktig med andre deltakere til stede. For meg var det ikke viktig – hadde ikke noe behov for å dele med andre. Fornøyd – folka på bedriften er så hjelpsomme. Ingen andre arbeider med Regnskapsskolen som jeg holder på med. Kanskje en til som begynner nå. På Kontormedarbeider var vi to. Kjempefint når det er flere, vi diskuterer og løser oppgaver sammen. Men alle hjelper hverandre. Vi er en sammensveiset gjeng. Noen er ferdige. Jeg har fått masse nye venner. Har til og med fått en venninne fra Ukraina. Var der i sommer. Kjempefint samarbeid på attføringsbedriften.

27 Intervju med deltakere – resultater
Lokal tilrettelegging Positive med noe forbehold (6) Totalt sett kan jeg ikke få fullrost systemet. Lokal tilrettelegging med maskiner var litt tilfeldig med ulike maskiner med ulikt oppsett. Tilgang til arbeidsrom og PC var veldig greit. Vi arbeidet i en gruppe som ”prøvde å overleve sammen”. Alle fullførte (Regnskapsskolen). Vi fikk tre timer med lærer annenhver uke. Skulle gjerne hatt mer oppfølging av en som kunne faget. Det var veldig bra til å begynne med. Men etter hvert ble det for mange deltakere i forhold til rom og plass. Det ble masete og vanskelig å konsentrere seg. Involverte meg lite i gruppe fordi vi var på forskjellig sted i kurset. Ville gjerne hatt mer lærer – litt mer direkte undervisning. Læreren er der bare for å svare på spørsmål – kunne ha undervist litt mer. Det er ikke alltid vi får den hjelp vi trenger. Folk er ikke alltid til stede, er i møter etc., kan ta lang tid å få svar. Studieopplegget og grunnideen er helt sånn som jeg liker å studere. Savnet at veileder ikke hadde fagkunnskap – blank på faglige spørsmål. Det hadde vært en styrke med tilgang til faglig veileder. Negativ (1) (Samme som under totalvurdering)

28 Intervju med deltakere – resultater
Konklusjon – Lokal tilrettelegging: De aller fleste er fornøyd med lokal tilrettelegging. Forhold som trekkes frem som positive: God støtte fra attføringsbedriften gjennom dedikert veileder som følger opp, hjelper og gir svar som løser eventuelle problemer. Andre forhold: Mange mener det er positivt med andre deltakere, spesielt på samme kurs, men også om de er på forskjellig sted i kurset. Flere mener også det sosiale miljøet med andre som studerer andre kurs er positivt og motiverende. Noen etterlyser mer faglig veiledning – det er typisk at dette i stor grad nevnes av deltakere som har vært i opplegg med noe undervisning og/eller faglig veiledning. Noen nevner at den lokale veiledningen kunne være bedre planlagt og systematisk tilrettelagt og at det kan være vanskelig å få kontakt med lokalt ansatte i attføringsbedriften som kan svare på eventuelle spørsmål. Et par klager over at det kan bli for mange i forhold til antall rom og romstørrelse og at det kan bli forstyrrende for studiearbeidet. En er direkte misfornøyd med lokale tjenester. Men det bør påpekes at andre som studerer i samme bedrift er meget fornøyd.

29 Intervju med deltakere – resultater
Fjernundervisningen Hvordan har du opplevd fjernundervisningen – hva har vært positivt eller negativt, hva har fungert spesielt godt eller dårlig? De aller fleste er positive (24) Meget bra materiell – intet å utsette. Ble ikke veldig godt kjent med lærer, men fikk veldig gode tilbakemeldinger. Fungerte bra, fikk svar på det jeg ønsket, men stilte ikke mange spørsmål over nettet. Ønsker ikke noe annerledes. Hvis en er motivert, går det fint – må være motivert. Må ha tid. Det er veldig krevende. Jeg arbeidet mest hjemme, bare to dager på attføringsbedriften, men jobbet mest for meg selv der også. Hadde ikke mye kontakt med NKI, men ingen problemer. Det gikk glatt (Regnskapsskolen). Generelt positivt inntrykk. Veldig hyggelige lærere som har gitt greie og utfyllende tilbakemeldinger. Studieveiledningene har vært fine med greie spørsmål og innsendingsoppgaver Fjernundervisningen var grei. Lærerne var kjempebra, flere ulike lærere. De var helt topp både når det gjelder tid for tilbakemelding og kommentarer. Alt var bra – må si at det var helt ”toppers”. Kjempefornøyd. Bøkene og studieveiledningene var kjempegreie og lette å bruke. Lett å forstå oppgavene. Bra veiledning og bra tilbakemeldingstid fra lærere. Svar på spørsmål fra lære på mail – kjempebra svar (Salg og service). Fjernundervisningen fungerte bra. Var veldig spent på det, men det gikk bra. Materiellet generelt bra. Lærerne fungerte veldig bra, hadde egentlig lite med dem å gjøre, men fornøyd med tilbakemeldingene. Fjernundervisningen fungerer bra – gode muligheter til å spørre faglærer. Tilbakemelding gikk veldig fort – er veldig godt fornøyd.

30 Intervju med deltakere – resultater
Fjernundervisningen Positive med noe forbehold (3) Var veldig greit. Må jobbe med stoffet – veldig fin måte for å forstå innholdet. Læreren kommenterte fint. Læreren var ikke lett å få kontakt med – tok aldri telefonen. Fjernundervisningen var veldig grei – for min del helt greit som det var. Materiellet var kanskje litt tungt når du ikke har vært borte i det før. Fikk lite svar fra lærer – ikke helt bra. Kontakten med NKI fungerte veldig greit – på telefon. Fornøyd med tilbakemelding på oppgavene. Læreren ga rask tilbakemelding og kom med råd. Materiellet var greit og oversiktlig. Synes det var litt tungvindt å jobbe med data, men det gikk bra når en ble vant til det. Litt kritisk (2) Jeg gjør bare ferdig kurset og får kursbevis. Tar ikke eksamen. Savnet raskere svar fra en av lærerne. Hadde kjempegod kjemi med noen av lærerne. Enkelte lærere var helt topp, alt ble enklere med gode lærere. Positivt med humoristiske kommentarer. Andre lærere var for pirkete. Når det gjaldt materiellet var det noe uklarhet i oppgavene, for eksempel hva ”serviceproduktet” til Coop var for noe. Jeg ringt Coop, og de visste det ikke selv. Har hatt kontakt med studieleder på NKI – stort sett svært greit. Har sendt spørsmål og ringt og fått svar (Salg og service). Fjernundervisning sier seg selv – en går glipp av en del ting. Må jobbe mye mer enn en som tar vanlig skole. Litt vanskelig å få hjelp når en møter vanskeligheter. Materiellet var helt greit. Lærerne var bra – mesteparten var bra. En som skrev utydelig – vanskelig å skjønne. Grei tilbakemeldingstid – ikke fort, men greit (Brevundervisning Elektrofag VK1).

31 Intervju med deltakere – resultater
Andre forhold ved fjernundervisningen Fleksibilitet – fri start og fri progresjon Det er nettopp det som er viktig. Slipper å gå på vanlig videregående skole. Liker opplegget veldig godt. Kjempeviktig – det er det. Fordi jeg trengte tid på å gjennomføre. Veldig viktig å ikke føle presset. Ja, for jeg har en kronisk sykdom – derfor omskolering. Det har vært veldig viktig å kunne forlenge tiden. Kjempebra – egentlig måtte jeg fullføre på 2 år, men brukte bare 1,5 år. Ja, viktig, blant annet fordi jeg kunne gjennomføre mye kjappere enn om jeg hadde gått på vanlig skole. Kjempeviktig. Det er mange som har grunner til å måtte starte midt i et semester, etter en graviditet eller av andre grunner – veldig bra. Fleksibiliteten er selvfølgelig en fordel, men kan være en byrde om du ikke er strukturert nok. Du må ha en helt fast struktur på deg og gjøre det når du har bestemt.

32 Intervju med deltakere – resultater
Konklusjon – Fjernundervisning: De aller fleste er fornøyd med opplevelsen av fjernundervisningen – inkludert materiell, lærerarbeid og kontakt med NKI. Forhold som trekkes frem som positive: De aller fleste lærerne gir rask og god tilbakemelding. Mange opplever nær kontakt med flere av lærerne. De som har hatt direkte kontakt med NKI opplever denne som positiv og at de har fått hjelp/svar . Andre forhold: Flere deltakere gir eksempler på at enkeltlærere kan ha vært sene med å gi tilbakemelding, og at det kan være vanskelig å få kontakt og svar på spørsmål. Fjernundervisning oppleves som krevende – de fleste opplever det som positivt, spesielt på bakgrunn av at de får lokal oppfølging og støtte. Lærere er en kritisk faktor. Intervjuene støtter at det er viktig å følge opp og eventuelt skifte ut lærere som ikke holder akseptable frister. De fleste negative forhold gjelder enkeltstående erfaringer – en enkeltlærer som har vært opplevd som dårligere enn andre, eventuelle feil i materiell og problemer med programvare (VISMA).

33 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Den største utfordringen: Forhold knyttet til deltakergruppen: Den største utfordringen og det viktigste er å legge til rette slik at hver enkelt klarer å gjennomføre studiet. Jeg er skeptisk til klasseromsundervisning. Utdanningen må være individuelt tilrettelagt, slik at de får anledning til å studere i eget tempo etter eget behov og slik at de ikke blir hengende etter. Forhold knyttet til intern organisering av veiledning og oppfølging: Vi skulle gjerne hatt lærer/veileder tilgjengelighet tilstede i større grad enn det vi kan tilby i dag. Det gir gode resultater med lærer til stede. Mye av utfordringene er at det er folk som sliter mye psykisk som benytter tilbudet. Motivasjon og utholdenhet en utfordring. Forhold knyttet til NAV, informasjon, forståelse og finansiering: Den viktigste utfordringen for å komme i gang er å få godkjenning og finansiering fra NAV.

34 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Service, support og veiledning fra NKI: Samtlige svarer ”svært fornøyd” (73%) eller ”fornøyd” (27%): Veldig bra, det er aldri problemer hverken med å få tak i folk, bestillinger, etc. Gjestetilgang til Nettskolen har vært nyttig. Samarbeid og relasjonsbygging: Samtlige svarer ”svært fornøyd” (60%) eller ”fornøyd” (40%): Synes det er svært bra, pga. de erfaringene vi får ved å bruke NKIs studier. Mangler det noe og vi kommer til NKI, kan NKI faktisk gjøre om kursene etter vårt ønske. Fantastisk bra. Samarbeidet er kjempefint. Oppfølging og tilbakemelding ved eventuelle problemer: Samtlige svarer ”svært fornøyd” (79%) eller ”fornøyd” (21%): Har ikke hatt spesielle problemer. Så langt problemfritt (Blank). Er veldig fornøyd. Vi har fått svar på det vi har spurt om. NKI har tatt tak i tingene og fulgt opp. NKIs bidrag i møter med NAV: ”Svært fornøyd” (60%), ”Fornøyd” (30%), ”Misfornøyd” (10%):

35 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Hva er attføringsbedriftene ikke fornøyd med når det gjelder kontakt, kommunikasjon og samarbeid med NKI? De aller fleste svarer ”nei” eller: Nei, i det store og hele er det ikke det. Kanskje noe hvis jeg får tenkt meg om, men jeg kommer ikke på noe. Forbehold: Det hender kanskje at det er noe, men jeg kommer ikke på noe. Jeg sier fra med en gang når det er noe. Jeg sa fra da dere la om eksamensrutiner. Skrev et forslag i en bisetning, og jeg ser at det er tatt til følge. Det er smådetaljer, ting med portalen som kunne vært bedre, men generelt er det bra. Andre ting: Eksamensform – kontormedarbeider Billigere attføringskonferanse Statistikk som kunne brukes overfor NAV – fullføring, jobb etc. Ekstra eksamen – når NKI er ansvarlig for forsinkelse (Regnskapsskolen)

36 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
NKI og lærerne NKIs oppfølging av lærerne Lærernes tilgjengelighet Omløpstid – ”Svært fornøyd” (33%), eller ”Fornøyd” (61%): Bra, må si ”fornøyd”. Noen er ekstremt bra. Andre er litt tregere. Totalt sett fornøyd, men det har vært litt forskjellig. Det er mye bedre nå. Vi har opplevd raske svar – nesten på et døgn eller lignende. Kvalitet på tilbakemeldinger og kommentarer – ”Svært fornøyd” (29%), eller ”Fornøyd” (65%): Konkrete og konstruktive tilbakemeldinger Sammenfatning: Det kan bli bedre. Noen er veldig dyktige. Noen gir for korte kommentarer. Når studentene sitter ved siden av hverandre og sammenlikner, kommer det tydelig frem når en lærer gir mindre kommentarer enn andre.

37 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Attføringsbedriftenes vurdering av deltakernes vurdering av Læringsrommet Fjernundervisningstilbudet Samtlige svarer ”svært fornøyd” (45%) eller ”fornøyd” (55%): Vi har gjort egen undersøkelse. Svaret er i hvert fall fornøyd. De negative kommentarene i vår interne undersøkelse gjaldt ikke NKI. Det er uttalt positivt – hele veien. De sier at ingen av dem ville kunne sette seg ned å studere uten denne tilretteleggingen, og ingen ville ha reist fra byen for å studere. Totalt sett fornøyd, men det har vært litt forskjellig. Det er mye bedre nå. Lokal tilrettelegging ”Svært fornøyd” (35%), ”fornøyd” (60%), ”misfornøyd” (5%): Blir individuelt tilpasset den enkelte, så de er svært fornøyd. De siste to årene har de vært veldig godt fornøyd – vi har ansatt mer fagfolk. Vi blir lett sett på som en del av NAV. Hvis søkning ikke går akkurat slik de tror, blir vi en del av det. Fasilitetene er gode, men deltakerne er ofte ikke helt fornøyd med løsningene fra NAV. Vi blir en del av det. … Læringsromløsningen totalt Samtlige svarer ”svært fornøyd” (48%) eller ”fornøyd” (52%):

38 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Attføringsbedriftenes vurdering av NAVs oppfatning av læringsromkonseptet Typiske svar: Per i dag er det veldig bra. Alle bruker det – 3 lokale NAV kontor. I hvert fall her i byen lokalt. NAV i nabokommunene har også kommet mer på banen. Jeg tror de oppfatter det svært positivt, samtidig så ser de at det ofte er dyrere løsninger enn i en offentlig skole eller ved å bruke voksenopplæringen. Men de ser at det er elever som trenger løsningen og som trenger mer tilrettelegging gjennom de støtteordninger som attføringsbedriften kan gi. De er ikke så redd for nettstudier, når det vet at de får lokal støtte. Tidligere var det ikke spesielt positive til nettstudier. Nå vet de at deltakerne får oppfølging. Nå vet de også at de blir fulgt opp når de opplever problemer. Det at vi er der og kan dra dem inn igjen, ser de positivt på. Det oppleves 100 prosent positivt. De har stor tiltro til at dette er en god løsning for at brukerne skal komme seg ut i riktig jobb. Jeg må innrømme at NKI er min favoritt så lenge dere kan dekke mine behov. Jeg sier også det til andre – rett ut. Problemstillinger: Ulike saksbehandlere, ulik vurdering og behandling Ulike kontorer, ulik behandling og ulik finansiering Forholder seg til attføringsbedriften generelt, ikke spesielt til spesielle løsninger

39 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Noen andre forhold: Læringsrommet i forhold til NAVs ønsker og krav Mulige forbedringer i Læringsromkonseptet Læringsromløsningen i fremtiden Økonomi Rekruttering/innsøkning Læringsromløsningen på det åpne markedet Samarbeid mellom NKI og attføringsbedriften(e) for å bedre rekruttering Fullføring og frafall i Læringsrommet

40 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Noen konklusjoner: Attføringsbedriftene som har erfaring med Læringsrommet har god erfaring og tro på løsningen Gode tilbakemeldinger på NKI og fjernundervisningen Svært ulik opplevelse av NAVs håndtering Mange strever med å oppnå tilstrekkelig rekruttering Stor tiltro til løsningens fremtid Deltakere i Læringsrommet lykkes(!) Behov for informasjon til NAV lokalt og sentralt Forbedringer mulig, men ikke kritiske kvalitetsavvik

41 Intervju med attføringsbedriftene – resultater
Noen konklusjoner: Attføringsbedriftene som har erfaring med Læringsrommet har god erfaring og tro på løsningen Gode tilbakemeldinger på NKI og fjernundervisningen Svært ulik opplevelse av NAVs håndtering Mange strever med å oppnå tilstrekkelig rekruttering Stor tiltro til løsningens fremtid Deltakere i Læringsrommet lykkes(!) Behov for informasjon til NAV lokalt og sentralt Forbedringer mulig, men ikke kritiske kvalitetsavvik

42 Intervju med NAV – resultater
NAV-konsulentenes oppfatning av læringsrommet De som har erfaring med Læringsrommet er gjennomgående positivt innstilt: Vi har her utelukkende positiv erfaring. situasjonen hos oss er at vi ser at vi har kunder på attføring som har intellektuell kapasitet til å gjennomføre fagutdanning eller høgere utdanning, men at det ikke lar seg gjennomføre i det ordinære utdanningssystemet. Det er på grunn av to hovedårsaker. Det ene er at personene har hatt en tapsopplevelse i det ordinære skoleverket. Den andre hovedårsaken er at de har en situasjon og plager som gjør at de ikke har ”utholdenhet” til å bruke hele dagen hele uken på det som skal være et normert studieløp. Vi har erfaring med flere deltakere i Læringsrommet. Løsningen har vist veldig gode resultater. Attføringsbedriften har vært flink til å ta dem ut, de har fått gode resultater og gode karakterer. Det virker som tilbudet med lokal oppfølging fungerer godt. Jeg oppfatter at det har vært godt. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. De får hjelp og sitter i et klasserom slik at de hjelper hverandre. Forutsetningen for suksess er at de vi kjører gjennom yrkesrettet løp får totaltiltak for å få vedkommende tilbake i arbeid. … Det er ikke tvil om at det er læringsrommet som fungerer.

43 Intervju med NAV – resultater
Læringsrommet – konklusjon: Læringsrommet – individuell nettbasert opplæring kombinert med oppfølging, støtte, veiledning og sosial deltakelse med andre nettstudenter fungerer vesentlig bedre enn ren fjernundervisning for attføringsbrukerne. Læringsromløsningen egner seg ikke for alle. Noen NAV-konsulenter mener at noen brukere har for svake forutsetninger for å lykkes med nettundervisning og har behov for undervisning i klasse. Læringsromløsningen er bedre enn klasseromsundervisning for mange fordi løsningen faktisk gir bedre oppfølging enn i klasseromsløsninger, fordi mange har uheldige erfaringer fra skolen med påfølgende uvilje/angst for skolesituasjonen. Læringsromsløsningen er mer fleksibel og dermed bedre tilpasset brukere som må tilpasse innsats etter varierende og uforutsigbar psykisk og psykisk tilstand. Oppfølgingen i attføringsbedriften samkjørt med andre tiltak som jobbsøk og arbeidspraksis er godt grunnlag for suksess med tilbakeføring til arbeidslivet.

44 Intervju med NAV – resultater
NAV-konsulentenes oppfatning av samarbeid med attføringsbedriften om Læringsrommet Vi har et genuint og tett samarbeidsforhold med den lokale attføringsbedriften. Som eksempel kan jeg nevne en annen attføringsbedrift i vårt tjenesteområde underlagt et annet NAV-kontor. Der har vi i konkret oppmuntret denne lokale attføringsbedriften til å etablere det samme konseptet. Senere har de har vært i kontakt med både NKI og andre attføringsbedrifter for å lære og skaffe seg tillit til at de kan løse det. Så sikre er vi på denne løsningen at vi har sagt at de ikke har noe valg. De må opprette løsningen med Læringsrommet dersom de skal være en reell samarbeidspartner for NAV i fremtiden. Konklusjon Med ett unntak uttaler NAV-representantene seg udelt positivt om samarbeidet med attføringsbedriftene. Uttalelsene er både generelle og med referanse til samarbeid, kontakt om kommunikasjon i forbindelse med Læringsrommet.

45 Intervju med NAV – resultater
Rapportering om studier og studiefremgang Ca. halvparten uttaler seg udelt positivt: Ja, vi får rapporter både i forhold til studier og tidspunkter i handlingsplanen for brukerne. Er det noe som skjer, som ikke går som planlagt, snakker vi sammen. Veldig enkelt å korrigere. Overlater ansvaret til attføringsbedriften: Som sagt – vi gir ikke store føringer for den enkeltes løp i attføringsbedriften. De rapporteringslinjene som følges er helt i tråd med alle andre løsninger. Vi får sluttrapport når arbeidet er ferdig – med oppsummering – i tråd med hva som er vår bestilling. Sluttrapporten inneholder også forslag om hva som tenkes videre. Kritisk: Nei, det er ikke tilfredsstillende. Rapportene kommer ofte sent, eller ikke kommer i det hele tatt. De bør skrive bedre rapporter. Det virker som et kapasitetsproblem de har. Virker som det nedprioriteres. Det er synd for det er det jeg må basere mitt arbeid på. …

46 Intervju med NAV – resultater
NAVs oppfatning av deltakernes vurdering: De har vært meget positive – kan ikke huske å ha fått én negativ tilbakemelding på opplegget. Ja, jeg har det. Det har vært positivt. Et ekstra pluss er at det er lettere å oppdage når noen detter ut når attføringsbedriften har kontakten – i forhold til ren fjernundervisning som individuelle selvstudier. … Generelt vet jeg at deltakerne føler seg trygge, og at det er gode rammer. Mange har blomstret opp i disse tiltakene. Attføringsbedriften har en veldig god oppfølging av den enkelte bruker. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger om at de gjør det godt i studiet. … Jeg tror det er læringsmiljøet som gjør det i klasserommet, selv om de har ulike studier og sitter ved hver sin PC. For de deltakerne som vi har fulgt med, har resultatene vært overveldende.

47 Intervju med NAV – resultater
NAVs syn på Læringsrommet i fremtiden: Samtlige uttaler seg positivt med små forbehold: Vi ser absolutt at dette kan være en god løsning. Folk har ulike behov. Som en del av floraen av tilbud og tiltak ser vi det som nyttig. Omfanget blir avhengig av behovet i brukermassen og hver enkelt sak. Noen peker på NAVs engasjement og involvering: Ja, men med en litt annen vinkling. Jeg tror det er behov for denne type løsninger i fremtiden, men at NAV bør være den aktive parten, slik at det blir et tilstrekkelig antall, og slik at vi kan få til en god gruppedynamikk i tillegg til det individuelle studiet. Jeg tror vi kan ha mer behov for det fremover, og da blir det kanskje at vi bør gå mer aktivt inn i det fra NAVs side. …Nå blir det kanskje lite samordning mellom NAV-konsulentene. Jeg vet lite om hva mine kolleger har av brukere av tilsvarende tilbud. … – det er lite internt samarbeid mellom NAV-konsulentene.

48 Intervju med NAV – resultater
Kan NAV bidra til å lette innsøkning og bedre tilgang til Læringsrommet? Konklusjon: Svarerne har ulike oppfatninger av i hvilken grad NAV kan bidra spesielt til å øke innsøkning/rekruttering til Læringsromløsningen. Noen oppfatter at attføringsbedriftene gjør et så godt arbeid med avklaring og at de finner frem til gode tiltak gjennom tilpasset opplæring, arbeidspraksis og andre tiltak, at ytterligere innsats fra NAVs side ikke er nødvendig. Andre viser til at det kan være behov for tettere samarbeid med attføringsbedriften om vurdering av behov for den enkelte bruker. Det fremgår også at det er uklarheter omkring finansiering av Læringsrommet som attføringstiltak. .

49 Innspill – diskusjon - synspunkter
Ordet er fritt! Spørsmål Kommentarer

50 Takk! NKI Nettskolen Web- sider: http://nettskolen.nki.no/
NKI Nettskolens forskningssider: Torstein Rekkedal hjemmeside:


Laste ned ppt "Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift                             Forskning rundt Læringsrommet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google