Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg AHS studieåret 2010 - 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg AHS studieåret 2010 - 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg AHS studieåret 2010 - 2011

2 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg •I st. meld.nr 25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening” pekes det på behov for kompetanseutvikling •Omsorgsplanen 2015, pekes det på kompetanseutvikling og utdanningskapasitet som to viktige forutsetninger i planen

3 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg •Demensplan 2015 peker på styrking av demensomsorgen som tilrettelegging i eget hjem og forebyggende tiltak

4 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg •St. meld.nr. 47 (2008-2009) ”Samhandlingsreformen” peker på en ny kommunerolle. Kommunen skal sørge for helhetlig tenking med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON)

5 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg •I st.meld. nr. 20 (2004-2005) ”Vilje til forskning ” og st.meld.30 (2008-2009) ”Klima for forskning” påpekes det at norsk forskning skal bidra til forskningsbasert velferdspolitikk og til forskningsbasert profesjonsutøvelse og styrke profesjonsutøverens forskningstilknytning og relasjon mellom forskning og utdanning

6 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg Eldreplan 2015 nevnes blant ulike tiltak for en verdig eldreomsorg : •12 000 flere årsverk i pleie og omsorgstjenesten innen 2015 •Firedoblet innsats til forskning på pleie og omsorg

7 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg Eldres helse : •En av tre eldre er i dag friske frem til de dør. Forventet levealder er stigende og vil sannsynlighet fortsette og stige (SSB) •Eldre lever lenger med kompliserte medisinske tilstander og har et omfattende behov for behandling og omsorg

8 Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg •En nasjonal spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og helse og omsorgsarbeidere konkluderer med at det er behov for økt formalisert kompetanse innen eldre og aldring

9 Hva går studiet ut på? •Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg vil ha fokus på de utfordringer den kommunale helse- og omsorgstjenesten står ovenfor de neste ti årene med den store økende andelen eldre •Eldres rolle i samfunnet og den ressursen den friske eldre befolkningen representerer

10 Hva går studiet ut på? •Videreutdanningen skal styrke tjenesteyteres kompetanse om eldre generelt og aldringsproblematikk spesielt •Utvikling av tverrprofesjonell samarbeidskompetanse vektlegges

11 Hva blir du kvalifisert for? •Studiet kvalifiserer til arbeid med eldre i den kommunale helse- og omsorgstjensten •Høgskolen målsetting er at videreutdanningen på sikt kan gå inn i et mastergrad

12 Utdanningen •Studiet legger vekt på å gi studentene et redskap til å videreutvikle eget fag og til å utvikle tverrfaglig kompetanse i arbeid med eldre •Studiet er et deltidsstudie på 60 studiepoeng fordelt på 4 semester •Studiet starter opp høsten 2010

13 Utdanningen •Studiet er lagt opp med felles / obligatoriske emner, og valgfrie fordypningsemner

14 Utdanningen Aktuelle emner: •Eldres rolle i samfunnet •Gerontologi og Geriatri •Politiske og juridiske føringer for arbeid med eldre •Rehabilitering og Forebyggende helsearbeid med eldre •Aldersdemens •Vitenskapsteori og metode

15 Hvordan lærer du? •Vi legger opp til ulike studentaktive læringsformer i tillegg til forlesninger •Slike student aktive læringsformer kan være prosjektarbeid, feltbesøk, seminarer og studiegrupper •Studiestøttesystemet it`learning brukes som læringsverktøy

16 Opptakskrav •Det kreves helse og sosialfaglig utdanning på bachelor nivå

17 Kontaktinformasjon •Førsteamanuensis Jorunn Drageset •Høgskolelektor Olbjørg Skutle


Laste ned ppt "Tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg AHS studieåret 2010 - 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google