Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Fylkesmannens rolle i folkehelsearbeidet i lys av ”Nasjonale mål og hovedprioriteringer” Kristiansand 13.04.2010 Sidsel Birkeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Fylkesmannens rolle i folkehelsearbeidet i lys av ”Nasjonale mål og hovedprioriteringer” Kristiansand 13.04.2010 Sidsel Birkeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Fylkesmannens rolle i folkehelsearbeidet i lys av ”Nasjonale mål og hovedprioriteringer” Kristiansand 13.04.2010 Sidsel Birkeland Skaar og Anne Kari Thomassen

2 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Samhandlingsreformen • En omfattende reform av helsetjenestene • En reform for fagutvikling og kvalitetsforbedring • En betydelig økonomisk reform • En styrking av innbyggernes rettigheter • - en kommunereform med vesentlige nye oppgaver – og ansvarsområder

3 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 05.07.2014

4 Norge i 2030 n Bruker vi sykehusene på samme måte som nå, må helsevesenet ansette annenhver ungdom – og fremskaffe 5000 nye sengeplasser Årsak – Fra 70 år og oppover brukes spesialisthelsetjenesten mye mer, og vi får flere eldre. Beregningene er basert på forbruk i sykehusene i 2008 Kilde: SINTEF teknologi og samfunn ved Stein Ø. Petersen og Asmund Myrbostad.

5 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hva er utfordringene i Norge? n Demografien - økende antall eldre - spesielt fra 2016 n Sosial ulikhet i helse n Migrasjons helse n Flere yngre funksjonshemmede n Flere kronisk syke n Levevaner og helseadferd Kols, diabetes, kreft n Psykisk sykdom Depresjoner, demens Kilde: St. meld.nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, ”Rett behandling - på rett sted - til rett tid”

6 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER PARADIGMESKIFTE Forebygge mer for å reparere mindre Hvordan fremme helsen ?

7 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Fylkesmann Fylkeskommune Lokal oversikt som grunnlag å planlegge og anbefale tverrsektorielle tiltak Forebygging i helsetjenesten – lavterskeltilbud og helsestasjons- og skolehelsetjeneste Tiltak i ulike samfunns- sektorer lokalt

8 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER IS-1/2010 n FM skal sikre at statlig folkehelsepolitikk iverksettes i kommunene n FM og FK utvikler gode samarbeidsmodeller – fremstår koordinerte overfor kommunene – selv med ulike roller n Fylkesmannen skal styrke sin rolle som faglig rådgiver og veileder overfor kommuner og fylkeskommuner i deres nye/endrede roller n FM og FK skal sammen videreføre innarbeidede tiltaksområder n Frisklivssentraler – i større grad benytte ordinære statlige styringssystemer i oppfølgingen n FM forsterker bruk av egen organisasjon som en folkehelsearena. Utdanning, oppvekst, miljø, landbruk, sosial, familie mv

9 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Forts…. n Bidra til at tannhelsetj. og miljørettet helseverntjenesten utnyttes og videreutvikles i folkehelsearbeidet. n Samordningsrolle for statlige virksomheter – bidra til helsefremmende arbeidsliv n Formidle og samordne statlig politikk med innvirkning på folkehelsen, deriblant helsetilstanden og påvirkningsfaktorer og effektive tiltak for å fremme helsen. n Primærforebygging n Trygge oppvekstvilkår og like muligheter n Videreføre deltakelse i partnerskap

10 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Rusforebyggende arbeid n Bidra til at kommunen utvikler et mer helhetlig rusforebyggende arbeid forankret i ruspolitiske handlingsplaner n Implementering av veilederen: ”Fra bekymring til handling”

11 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Embetsoppdraget presiserer ytterligere n Ha tydeliggjort forventningene til kommunene om Samhandlingsreformen gjennom informasjons- og kommunikasjonstiltak, herunder forventninger om kommunesamarbeid mht kompetansekrevende oppgaver n Veilede kommunene i dokumenterte effektive forebyggende tiltak. n Fulgt opp arbeidet med rapporteringssystem for erfaringssamling av det forebyggende arbeidet i kommunene. n Status over kommunenes rullering av kommuneplaner. n Vurdert folkehelse og UU i alle planer som forelegges FM. n Delta i regionalt partnerskap. n Samle erfaringer for bruken av de 230 millionene – EGET BREV

12 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Statsbudsjettet 2010 n Det anbefales at kommunene i 2010 sikrer det forebyggende arbeidet en tydelig organisatorisk plassering i kommunen, og en god forankring i plan- og budsjettsystemene. (...) Oppbygging av systemer som gir oversikt over helsetilstanden og over faktorer som påvirker helsen bør prioriteres. Bedre oversikt over helse og påvirkningsfaktorer gir grunnlag for prioritering og evaluering av helsetjenester. Slik oversikt er også en forutsetning for at kommunens helsetjeneste kan bidra i kommunale planprosesser.

13 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Embetsoppdraget forts… n Gjennomføre tiltak som kan bidra til at fk og kommunene har fokus på og jobber mot at: - Alle u-skoler og kombinerte barne- og u- skoler tilbyr gratis frukt og grønt hver dag. -Minst 70 % deltar i FRI- programmet. - Alle U-skoler er gjort kjent med effekten av FRI programmet og anbefalt og delta. - Andelen skoler med daglig 60 min. fys. Aktivitet øker. - Andel skoler med 20 min. spisetid øker. - Andel VGS som følger retningsinjer for mattilbud i kantiner øker.

14 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Forts … n Andel kommuner som har lagt til rette for lavterskelaktiviteter øker. n Bidradd til at nøkkelpersonell i kommunene har kompetanse på aktuelle områder innen fysisk aktivitet, ernæring, tobakk og seksuell helse n Hente inn rapport fra FK på andel VGS - 60 min daglig aktivitet -Retningslinjer for mattilbud i kantinene -Tobakksfrie etter vedtak i fylkestingen -Tilbud om røykeslutt

15 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Inntekt Utdanning Arbeid Sosial kapital Levevaner: Tobakksbruk Fysisk aktivitet Rus Kosthold Sosialt og fysisk miljø Høyt blodtrykk Kolesterol KMI Blodsukker Begrepsavklaring…… Folkehelsearbeid > Helsefremmende > Forebyggende > Kurativt > Rehabilitering Bakenforliggende Faktorer Politikk Nasjonalt, regionalt, lokalt Helseatferd Samfunns- og Individansvar Biologiske, psykologiske og sosiale risikofaktorer Helse- og sosialtjenesten HELSE/ SYKDOM DØD Public health – Health promotion – Health prevention


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Fylkesmannens rolle i folkehelsearbeidet i lys av ”Nasjonale mål og hovedprioriteringer” Kristiansand 13.04.2010 Sidsel Birkeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google