Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva har vi og hvordan bruker vi det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva har vi og hvordan bruker vi det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva har vi og hvordan bruker vi det?
Levekårskartlegging på sonenivå i Sarpsborg Hva har vi og hvordan bruker vi det?

2 Formål Bedre levekårene og utjevne sosiale forskjeller
Avdekke områder med opphopning av levekårsutfordringer og dårlige oppvekstvilkår for barn Bygge kunnskap som grunnlag for prioritering av tiltak/ressursbruk

3 Grunnsteinene 20 indikatorer 36 soner med gjennomsnitt på1400 innb.
Bolig, bomiljø Utdanning Økonomi Sysselsetting Trygghet Sosiale og helsemessige forhold 20 indikatorer 36 soner med gjennomsnitt på1400 innb. Regelmessig rullering Det å finne indikatorer har vært et krevende arbeid. Utfordringen har vært å få tak i relevant statistikk som kan presenteres for mindre geografiske områder uten at personvernet blir et problem, eller at feilmarginene er så store at dataene ikke sier noe om den enkelte sone. Levealder og barnevernstatistikk er eksempler på reelvant statstikk som vi ikke har kunnet ta med av disse grunner. På grunn av kommunens visjon har vi hatt et ønske som særlig fokus på barn og unge. Vi hadde blant annet et ønsket om statistikk over ungdomskriminalitet i Sarpsborg. Her får vi jobbe videre sammen med vårt lokale politikammer for å fram data til neste rapport. Det er brukt datasett fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Politiet i Sarpsborg har levert kriminalitetsstatistikk ,mens øvrig statistikk er kommunens egen. Nå vet jeg at det jobbes med å få Statistisk sentralbyrå til å levere kommunene et sett med indikatorer som dekker levekår, slik at kommunene ikke bare kan sammenligne seg med seg selv, men også med hverandre. Indikatorene er: Befolkningssammensetning (andel barn, eldre, ikke-vestlige innvandrere) Flyttinger (flyttinger og barneflyttinger mellom soner i kommunen) Utdanningsnivået (høy/lav utdanning) Inntekt og gjeldsnivå Fattigdom og barnefattigdom Sosiale forhold (arbeidsløshet, ungdomsarbeidsløshet, sosialhjelp, uføreytelser) Kriminalitet Boligforhold (trangboddhet, boligstørrelser og boligtyper) Vi begrunnet overfor SSB hvorfor vi ville ha akkurat disse indikatorene, så vi laget et indikatorskjema.

4 Indikatorene Barneandel Ikke-vestlige innvandrere
Flyttinger/ Barneflyttinger Utdanning Inntekt/ Fattige/ Barnefattigdom/ Gjeld/ Finanskapital Arbeidsløshet/ Ungdomsarbeidsledighet Sosialhjelpstilfeller Arbeidsavklaringspenger Overgangsstønad Uføre/ Unge uføre Kriminalitet Botetthet

5 Hva vet vi etter kartleggingen?
De aller fleste i Sarpsborg lever i områder uten store levekårsutfordringer Sonene med størst opphopning av levekårsutfordringer danner en sirkel rundt sentrum Tiltak bør settes inn i disse sonene for å hindre at utviklingen går i feil retning Innbyggernes egne opplevelser av sine levekår er ikke kartlagt Rapporten gir ikke grunnlag for å si at en sone er god eller dårlig å bo i

6 Høy utdanning

7 Nettoninntekt

8 Ikke-vestlige innvandrere

9 Bruk av rapporten Grunnlag i planarbeid, tjenesteyting og enkelttiltak
Grunnlag for prioritering av ressurser Sees i sammenheng med andre pågående prosjekter (boligpolitisk plattform, prosjekt barnefamilier i by, plattform for folkehelse, arealplaner, barnehage- og skoleplan) Oppfylle sentrale paragrafer i folkehelseloven Helt vesentlig for at kommunen skal kunne bedre levekårene og utjevne sosiale forskjeller

10 Boligsosialt utviklingsprogram
Områdeløft i soner med opphopning av levekårsutfordringer i samarbeid med Husbanken Forprosjekt

11 Helhetlig forebyggende løp for barn og unge
Mål: Styrke barn og unges psykiske helse, forebygge rusbruk og kriminalitet Hindre frafall i vgs. Redusere sosiale forskjeller og bidra til bedre skoleprestasjoner Målgruppe: Alle barn og unge fra 0 til 19 år

12 «Inkluderende Østfold»
Levekårskartleggingen Tusenårsjubileet, Kreativ byutvikling Boligsosialt utv.program, områdeutvikling Sentrumsutvikling mot 2016 Bedre bymiljø (miljømessig, sosialt og estetisk) Helhetlig forebyggende løp Framtidens byer Ny sentrumsbarnehage Ny sentrumsskole Belysningsplan Parker og plasser Kulås, Tarris, Glengshølen, St. Marie plass, …Kraka Gågata

13

14

15 Folkehelseforskriften
Tverrsektoriell statistikkgruppe Nettet og løpende oversikt og oversikt for langsiktig folkehelsearbeid Supplert med statistikk fra folkehelseinstituttet, fylkesmannen og fylkeskommunen UNGdata Marmot-prosjektet Ny levekårsrapport i 2014 Nettet og facebook


Laste ned ppt "Hva har vi og hvordan bruker vi det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google