Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Universell utforming Informasjon og regelverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Universell utforming Informasjon og regelverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Universell utforming Informasjon og regelverk

2 SLUTTSLIDE

3 Triangel av offentlige virkemidler •Juridiske - lover og regler •Økonomiske - stimuleringsmidler •Informasjon

4 Statens bygningstekniske etat (BE) • er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket • er tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper • driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

5 Husbanken •Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken om at alle skal kunne bo trygt og godt. Virkemidler er lån og tilskudd, kompetanseutvikling og formidling og samarbeid med andre aktører

6 Informasjons - og opplærings programmet universell utforming i byggsektoren •Bevissthet om universell utforming •Etter og videreutdanning •Utdanning på høgskole og universitet

7 Aktuelle utfordringer •Hvordan få flere til å forstå hensikten med universell utforming •Kan bygningsregelverket følges bedre opp?

8

9 bevisst

10 Hva skal til for å få det til ? vite om forstå og kunne benytte faktisk endring bedre bygg

11 Metoder •Informere, diskutere og argumentere •Holde kurs for hverandre •Stimulere andre til å arrangere •Stimulere til etter- og videreutdanning

12

13 Kurs •”Skedsmomodellen” •Programforslag •PP på www.be.no/universell

14 Program •Hva er universell utforming (UU) •Universell utforming som strategi •Aktiviteter - sammenhenger •Modeller for planlegging •UU i kommunale planer •UU i byggesak •Egne mål, prinsipper og praksis

15 Nyskapende

16 Fra prosjektering etter det voksne ”normalmennesket”…..

17 …..til Bygg for alle

18 Tar høyde for utvikling på hjelpemiddelfronten Foto: A.B.Wilse, 1911 Foto: O.Thortveit, 2005

19

20 universell utforming Helhetlig tilnærming  Framkommelighet og arealdisponering (trinnfrihet og dimensjonering for rullestol)  Veifinning (orienterbarhet - lysforhold, skilting, kontraster, ledelinjer og logisk planløsning)  Lydforhold (skjerming mot støy, akustiske forhold)  Luftkvalitet (renholdsvennlige løsninger, materialvalg, beplantning)

21 Sikkerhet

22

23 Plan- og bygningsloven § 2 Formål - 2. og 3. ledd Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

24 Oppbygging av bygningsregelverket PB L TEKSAK GOF REN veiledning(ytelse) Veiledning til SAK Veiledning til GOF Temaveiledninger Standarder (ISO, EN, NS) Spesifikasjoner og anvisninger fra Husbanken, Deltasenteret, NBI Byggforskserien osv.

25 Plan- og bygningsloven § 77 Utføring av byggearbeider. Krav til produkter til byggverk. ”Ethvert byggearbeide skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverk tilfredsstiller de grunnleggende krav som er satt til sikkerhet, helse, miljø og brukbarhet i eller i medhold av denne lov. ”

26 Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) FORMÅL: Angir funksjonskrav til byggverk og produkter til byggverk

27 • Brukbarhet - TEK §§ 10-1 til 10-62 (orienterings- og bevegelseshemmede) • Sikkerhet i bruk - TEK § 7-41 • Innemiljø - TEK § 8-3 (overfølsomhet for luft og materialer) • Planløsning og utseende - pbl § 74 Funksjonskrav i tråd med universell utforming finnes i dagens regelverk i:

28 Nivåene: Funksjonskrav, ytelser og tekniske løsninger TEK REN Standard/ veiledning

29 Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK ) FORMÅL: • Sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling • Sikre effektiv og forsvarlig gjennomføring • Hensiktmessig arbeids- og ansvarsfordeling • Godt forberedte søknader • Ivareta samfunnsmessige interesser

30 Forskrift om godkjenning av foretak og ansvarsrett (GOF) FORMÅL: • Krav til ansvarlig foretak gir bedre bygg • Samlet vurdering av foretaket • Organisasjon, system, utdanning og praksis

31 Smart

32 Premissene legges Reguleringsplan Byggeforskrifter Andre bestemmelser Bygg- programmering Skisse- prosjektering ProsjekteringBygging Forhånds- konferans e Tilsyn Søknad om tiltak m/kontroll-planer

33 Politiske føringer gir nye rammebetingelser …… •Revidert plan- og bygningslov •Antidiskrimineringslov –Bedre tilgjengelighet for alle •Endringer i teknisk forskrift •Nasjonal tilgjengelighetsstandard for byggverk •Husbankens grunnlån

34 Endringer er foreslått i Teknisk forskrift •Det er foreslått å innføre universell utforming som begrep •Veiledningen til forskriften revideres parallelt - Høring til 15.09.06 - Event. virkning fra 01.01.07

35 Standard er under utarbeidelse •Standard for universell utforming av byggverk og uteområder er under utarbeidelse •Standarden skal være et prosjekteringsverktøy Planlagt utgivelse primo 2007

36 Annet relevant regelverk -Antidiskrimineringslov -Universitetslov -Forskrift om kommunale råd -Lov om offentlig anskaffelser -????

37

38 Informasjonsprogrammet om universell utforming i byggsektoren Aktivitetsplaner for arkitekter, byggherrer og folk flest Har vi felles behov for verktøy, metodeutvikling si ifra, vi samarbeideder gjerne og deler gjerne med oss Har dere nyheter, eksempler, del med oss og andre www.be.no/universell


Laste ned ppt "Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Universell utforming Informasjon og regelverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google