Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved HiT og UiA 6. februar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved HiT og UiA 6. februar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved HiT og UiA 6. februar 2013

2 2 [UiAs ledelse er] mer opptatt av å vise handlekraft som institusjonsbyggere enn å sikre Universitetet i Agder arbeidsro til å bygge seg opp som et faglig sterkt universitet. (Innspill i Fædrelandsvennen 30.1.2013)

3 3 Hvorfor utrede samarbeid eller fusjon mellom UiA og HiT ?  Kunnskapsdepartementet ønsker mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon  vi er naboer som kan ha nytte av samarbeid  vi i stor grad har samme ambisjoner og utfordringer  mange fagmiljøer ved UiA og HiT er små og lite robuste

4 4 Hvorfor utrede samarbeid eller fusjon mellom UiA og HiT ? Utredningen Ett av to? april 2011: Vil HiT og UiA ved en fusjon kunne • tilby bedre studietilbud? • utføre bedre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid? • gi større bidrag til innovasjon og verdiskaping? • være en viktigere aktør i samfunnsdebatten? • være en viktigere internasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon? • være en bedre og viktigere samarbeidspartner for arbeidsliv og samfunn i landsdelen, i landet og internasjonalt? • gi bedre etter- og videreutdanningstilbud? • forvalte ressursene bedre?

5 5 Hvorfor utrede samarbeid eller fusjon mellom UiA og HiT ? • HiT og UiA finner ikke nødvendigvis samme svar • det eventuelt samme svar er ikke nødvendigvis fusjon • HiT+UiA er uansett ikke det eneste svaret: fagbaserte samarbeid/ partnerskap utvikles løpende mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner

6 6 Utgangspunktet Både UiA og HiT er sterke institusjoner i Norge: • Gode søkertall • Vekst i studenttallet • Stor bredde i studiemiljø og fagportefølje • God infrastruktur • Godt utbygd administrasjon og støttetjenester • Sterk regional forankring og identitet

7 7 Utgangspunktet … men har også utfordringer: • mange små og sårbare fagmiljø • trenger mer robuste master- og ph.d.-program • lykkes dårlig på konkurransearenaene (EU og NFR) • mangler nasjonale sentra • befolkningsmessig liten region med lite forskning • konkurranseutsatt næringsliv

8 8 Utfordringen Behov for mer høyere utdannet arbeidskraft Behov for mer relevant utdannet arbeidskraft

9 9 • I 2015 stopper veksten i aldersgruppen under 25 år • I 2020 stopper veksten i aldersgruppen under 30 år (kilde: SSB – alternativ MMMM ) Utfordringen

10 10 Institusjonsfusjoner etter 2008

11 11 Hva kan vi forvente av endrede rammevilkår ? • Krav om mer arbeidsdeling og konsentrasjon • Strukturendring gjennom styring, «marked» eller kombinasjon • Mer øremerkede tildelinger, med både kort og langsiktig perspektiv • Teknologi, natur- og livsvitenskap ressursvinnere (+ lærerutd ?) • Matteusprinsippet i ressursfordelingen vil forsterkes, enten ved strategiske fordelinger eller etter konkurranse • Institusjonslandskapet vil endre seg – med eller uten HiT og UiA • Den statlige forvaltningen av uh-sektoren – inkludert HiT og UiA - vil endre seg

12 12 • Gitt sektorens dynamikk nå, åpner det seg posisjoner nye institusjoner kan ta. Et nytt universitet i Telemark og Agder kan få en betydelig posisjon innenfor  Idretts- og friluftsfag  Økonomi og administrasjon  Teknologi  Lærerutdanning og pedagogikk  Helse- og sosialfag • Lykkes en slik strategi, vil det kunne åpne muligheter som vil gjøre institusjonen og regionen attraktiv for forskere, studenter, kunnskapsbasert næringsliv Strategisk posisjonering

13 13 Prosessen • UiA og HiT gikk i 2010 sammen om en utredning om nærmere samarbeid eller sammenslåing av de to institusjonene. Våren 2011 forelå utredningen Ett av to?. • Styrene for UiA og HiT vedtok i juni 2011 at samarbeidet skal fortsette i et 3-årig prosjekt med o faglige og administrative fellestiltak, og o utredning av grunnlaget «for å kunne ta stilling til» en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid

14 14 Underveis • Styrene ved UiA og HiT hatt felles strategisamlinger. • UiA og HiT har fått 2 mill. kr i SAK-midler til samarbeidet i 2011 og 2012, og har avsatt egne midler til samarbeidsprosjekter. • 40 faglige og administrative samarbeidsprosjekter er startet opp, særlig innenfor teknologi, naturvitenskap og helsefag. • UiA og HiT har etablert et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. • Utredningsarbeidet startet opp i januar 2013.

15 15 Utredningen • Begrunnelser • Scenarier for utvikling av høyere utdanning og forskning i Agder og Telemark • Visjoner for et eventuelt nytt, felles universitet eller for samarbeidet mellom HiT og UiA • Modeller for organiseringen i spennet fra fusjon til ulike samarbeidsløsninger

16 16 Utredningen • Utforming: • styring og ledelse • faglig organisering • administrativ organisering • geografi og kommunikasjon • Fagportefølje og –samarbeid • samarbeidsprosjekter • overlapping/ komplementaritet • studieoversikt • Gjennomføring • medvirkning og medbestemmelse • personalpolitikk og omstilling • økonomiske og ressursmessige konsekvenser

17 17 Neppe ett enkelt svar på en kompleks problemstilling Utredningen vil vise fordeler og ulemper generelt, og med variasjon fra ulike ståsteder: Bra for teknologi, mindre bra for humaniora? Hva er alternativene? Alenegang? Andre partnere? Fisjon? Skal gi styrene ved HiT og UiA et godt beslutningsgrunnlag for gode veivalg, slik at vi fortsatt om 5-10 år kan bidra til at uh-sektoren løser sitt felles samfunnsoppdrag på en god måte

18 18 Tidsplanen Utredningen har to hovedfaser: 1. Fram til juni 2013, da • bakgrunn for utredningsarbeidet • scenarier og visjoner • institusjonsmodeller • fagportefølje og fagsamarbeid, og • gjennomføring skissemessig skal beskrives og vurderes av de to styrene 2. Fram til juni 2014, da en grundigere utredning • etter høringsrunder i UiA og HiT, og i regionen, skal legges fram for de to styrene til endelig vedtak og anbefaling overfor Kunnskapsdepartementet


Laste ned ppt "Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved HiT og UiA 6. februar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google