Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og forskningslære Etterfølgende presentasjon forutsettes å bli supplert og modifisert slik at den passer for den enkelte skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og forskningslære Etterfølgende presentasjon forutsettes å bli supplert og modifisert slik at den passer for den enkelte skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og forskningslære Etterfølgende presentasjon forutsettes å bli supplert og modifisert slik at den passer for den enkelte skole

2 Opplegg Høst : Lage skips modell Vår : Forskningsoppgaver
Studere relevante temaer Oppdrift og stabilitet Motstand og framdrift Skipsfart Osv. Vår : Forskningsoppgaver Feks. Kybernetikk Energiteknologi Materialteknologi og styrke

3 Arbeidsform: Grupper av 2 elever 1 større rapport om prosjektet
Leveres endelig i februar, men utkast skal leveres underveis i semesteret. Veileder gir tilbakemelding på utkastene Det skal markeres hvem som har skrevet hva Strukturert Vitenskapelig språkføring Kildehenvisninger/referanser Skal dekke flest mulig av målene i læreplanen Vil bli vurdert både i forbindelse med standpunkt og konkurranse Framdriftsplan Utvikles av hver gruppe Inneholder hvem som gjør hva og når Kan justeres underveis Logg Skal føres på slutten av hver økt Inneholder beskrivelse av hva som ble gjort denne økten og hva som er gjort siden forrige økt

4 Hvorfor Havromsteknologi?
90 % av all transport i verden foregår til havs. Mye produseres i en del av verden og forbrukes i en annen del. Det finnes ingen alternativ til å bruke skip for å transportere slike mengder Regjeringen foreslår å overføre mer transport til skip av hensyn til miljø Den maritime næringen innbringer oss mer enn 50 % av våre eksportinntekter. Vi snakker da hovedsaklig om : Skipsfart, Olje/Gass-utvinning og Fiskeri/Havbruk

5 Maritim virksomhet og skipsteknikk
SJØTRANSPORT HAR VÆRT og vil også i fremtiden være en viktig transportform, fordi: (1) den er miljøvennlig, effektiv og sikker; (2) sjøtransport muliggjør transport av store kvanta på én kjøl; (3) og fordi den er en forutsetning for global arbeidsdeling innen produksjon og handel. NORGE ER: * En av verdens største skipsfartsnasjoner * Drift og vedlikehold av petroleumsinstallasjoner utføres med ulike typer spesialskip * Norsk oljeeksport er basert på bruk av tankskip * Det tas sikte på en større andel av eksporten av norsk sjømat skal foregå med skip * Norske rederier er en stor aktør innen cruise og fergedrift

6 Maritim virksomhet og skipsteknikk
Den maritime næringsklyngen består i tillegg til rederier og oljeselskap av offshore entreprenører, befraktere, verft og utstyrsleverandører. Dessuten er klassifikasjon (Det Norske Veritas), forsikring, konsulent- og engineeringselskap viktige aktører. Betydelige forvaltnings-oppgaver ivaretas blant annet av Sjøfartsdirektoratet, Sjøkartverket og Kystverket. Næringen er i økende grad tjenesteorientert og bidrar vesentlig til veksten I brutto nasjonalprodukt og eksportinntektene. Norge står overfor betydelige utfordringer knyttet til: * Transport og distribusjon av flytende naturgass (LNG)‏ * Maritime operasjoner i nordlige og arktiske farvann (Kaldklimateknikk)‏ * Skipningsopplegg og fartøyer for nærsjøfart (Nordsjøen)‏ * Effektiv transport av sjømat til europeiske markeder * Økt sikkerhet og miljøvennlighet for farlige transporter langs norskekysten * Ivareta landets rettigheter og jurisdiksjon i en stor økonomisk sone Maritime næring og forvaltning står med andre ord overfor store oppgaver som vil kreve marinteknisk kompetanse.

7 Olje og gass OLJE- OG GASSEPOKEN i Norge ble innledet i april 1965, da de første blokkene i Nordsjøen ble lyst ut. Det første funnet ble gjort et par år senere, og i 1971 startet produksjonen på Ekofisk-feltet lengst sør i norsk sektor. I dag er Norge verdens nest største oljeeksportør etter Saudi-Arabia. Eksportverdien utgjorde 168 milliarder kroner i 1999, og ca. 15 prosent av statens samlede inntekter kommer fra oljevirksomheten. Petroleumssektoren er Norges største næring. I 2002 var eksempelvis over mennesker ansatt i denne sektoren. Olje og gassproduksjon til havs er høyteknologisk virksomhet med stort behov for kontinuerlig forskning og utvikling. Bransjen er også en viktig drivkraft for innovasjon og utvikling av teknologi og arbeidsprosesser i øvrig norsk næringsliv.

8 Olje og gass Nordsjøen er et værhardt område og utbyggingen av Ekofisk-feltet på meters vanndyp var i sin tid en stor utfordring. Nå bygges Ormen Lange-feltet utenfor Hustadvika på vanndyp opp til 1200 meter, og det blir utviklet teknologi for produksjon på enda større vanndyp. En annen utfordring er utvinning av olje og gass i nordområdene. Snøhvit utenfor Tromsø med produksjon av flytende naturgass er et pioner-prosjekt. Regjeringen har utpekt nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer, og energi fra petroleum er sentral i denne satsingen. Det kan bety utbygging av felt i arktisk klima, med helt spesielle krav til materialer, konstruksjoner, utstyr og sikkerhet. Dette er en bransje med framtidsutsikter og utfordringer, og som er sterkt internasjonalt orientert. Olje og gass vil være en stor og viktig næring i mange generasjoner fremover.

9 Fiskeri og havbruk NORGE RÅR OVER et av verdens mest produktive havområder og har gode forutsetninger for å drive miljøvennlig havbruk. Vi kontrollerer i dag et havområde som er 5 ganger større enn fastlandet. Fiskeri og havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring etter olje og gass og genererer rundt 30 mrd. kroner årlig i eksportinntekter. Som nasjon er vi en av verdens største eksportører av sjømat og sender omtrent 95% av all produksjon ut av landet. Norge er også en av verdens største oppdrettsnasjoner, med spesialitet innen produksjon av laks og ørret. Flere uavhengige utredninger utpeker sjømat som en stadig mer dominerende næring i fremtidens Norge.

10 Fisk Fisk utgjør 5% av det samla energiinntaket for verdens befolkning. Menneskeheten har bare så vidt begynt å utnytte havets mange ressurser. Det ligger store teknologiske utfordringer i å gjøre næringen mer effektiv og miljøvennlig. Fangst- og produksjonsmetoder må tilpasses et krevende internasjonalt marked. Utvikling av fremtidsrettet teknologi er en forutsetning innen alle ledd, fra fisken hentes opp fra havet til den når middagsbordet, hvis en visjon om Norge som marin stormakt skal nås i årene fremover. Til dette trengs teknologer med dyktighet og pågangsmot.

11 Viktig nettressurs

12 Ellers i faget Bedriftsbesøk knyttet til prosjekt –hvem skal vi besøke? Kjenner du noen vi kan besøke? Besøk på skip ? Besøk NTNU ? Evt.

13


Laste ned ppt "Teknologi og forskningslære Etterfølgende presentasjon forutsettes å bli supplert og modifisert slik at den passer for den enkelte skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google