Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randi G. Trøan Prosjektleder Statens vegvesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randi G. Trøan Prosjektleder Statens vegvesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Randi G. Trøan Prosjektleder Statens vegvesen
Elgeseter gate seminar 16.august Gatebruksplan for Innherredsveien Randi G. Trøan Prosjektleder Statens vegvesen

2 1966 INNHERREDSVEIEN

3 Lade Stavne-Leangenbanen Lademoen Rosendal Strindheim-krysset Solsiden Kuhaugen Bakke bru Persaunet

4 Føringer Odelstingprop. Nr.76(2000-2001):
«…I planføresetnadene for ny Ev 6 Trondheim - Stjørdal inngår delfinansiering av miljøtiltak og nedbygging av Innherredsvegen og Mellomvegen frå fire- til tofelts veg etter at ny Ev 6 er ferdig…» St.prp. nr. 31 ( ): «…Det vil også bli gjennomført en del tiltak på den avlastede Innherredsveien som vil være en fremtidig hoved ferdselsåre for kollektivtrafikk…» Prop. 1 S (2011–2012): «..I tillegg vil det bli gjort nødvendige miljøtiltak på det avlastede vegnettet. Her inngår bl.a. bygging av gang- og sykkelveger..»

5 Utfordringer Vegen er en stor barriere i området, lokale forhold og hensyn til beboere er nedprioritert. Dårlige forhold for myke trafikanter. Dårlig kvalitet på bussholdeplasser. Dårlig tilgjengelighet på tvers og inn i sidegater Ulykker langs hele strekningen. Miljøproblemer Nedslitt bydel Mange forventer en miljøgate

6 Forprosjekt gatebruksplan for Innherredsveien
Fire rendyrkete alternativ ble utarbeidet Høy prioritering av buss (4 kjørefelt hvorav 2 kollektivfelt, punktvis bredere fortau) Høy prioritering av sykkel (2 kjørefelt, sykkelfelt begge sider, bredere fortau) Høy prioritering av gående på langs og på tvers(bredere fortau, flere krysningspunkter, 2 kjørefelt) Høy prioritering av lokalmiljø og handel(2 kjørefelt, bredere fortau handel, grønt, parkering)

7 Siling av alternativ «fra 4 til 2»
Dialogverksted 2. mai: Hva er de viktigste premissene for Innherredsveien i framtida? Hensyn til myke trafikanter , trafikksikkerhet God framkommelighet for buss, men ønske om tofelts gate Redusere barriereeffekten av Innherredsveien Byliv/gateliv - en gate det er hyggelig å oppholde seg langs og der man kan handle. Brede fortau. Flere krysningspunkter. Fokus på nærområdets potensiale og behov Sykkeltrase langs Innherredsveien(ikke i sidevegnettet som i dag)

8 Bussalternativ

9

10 Miljøgatealternativ

11

12 Utvikling av området ved Innherredsv x Mellomv

13 Status og veien videre To prinsipielt forskjellige alternativ foreligger: Bussalternativet Miljøgatealternativet Gjennomgang av behov for utskifting av ledninger og kabler (uke30) Kostnadsberegning av begge alternativ(Anslag uke 30) Trafikkberegninger (pågår) Videre behandling og valg av alternativ i miljøpakkesystemet

14 Hva har vi erfart? Nyttig prosess å rendyrke de 4 alternative løsningene for gaten først. Ulike forventninger – både hos planleggere og i byens befolkning – men de fleste forventer en miljøgate! Omfattende prosess – krevende å bli enige Vi har forskjellige ønsker - hvem skal prioriteres når vi ikke kan oppfylle alle gode ønsker? Lærerikt og nyttig med medvirkningsprosesser Veldig artig og spennende prosjekt å jobbe med, med mange ivrige prosjektmedarbeidere og konsulenter. Det har vært et stort engasjement! Til sammenligning så har Elgeseter gate litt mer plass mellom husene der man kan «boltre seg» og man har gode sykkeltraseer i sidevegnettet på begge sider. I Innherredsveien er bredden på gata langt mindre og vi har en sykkeltrase i sidevegnettet på den ene sida av gaten, som overhodet ikke er optimal. Veldig varierende bredde på gata mellom husene, det aller smaleste har vi bare 13,5 m bredde, i snitt ligger det +/- 19 m. I Elgeseter gate er potensiell bredde ca 33 m. Det er med andre ord ikke plass til alt i Innherredsv! Så her er det kampen om gatetverrsnittet som gjelder.

15 Takk for oppmerksomheten!
Før 1939


Laste ned ppt "Randi G. Trøan Prosjektleder Statens vegvesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google