Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag 2012 Mva og mva.komp Nov / Des 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag 2012 Mva og mva.komp Nov / Des 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag Mva og mva.komp Nov / Des 2012

2 OVERSIKT Justering av inngående merverdiavgift / dokumentasjon / regnskapsføring Andre forhold Nov / Des 2012

3 Justeringsregler både i mva loven og kompensasjonsloven
Innledning Justeringsregler både i mva loven og kompensasjonsloven Bakgrunn for justeringsregler Justering vil si retten fradrag/kompensasjon skal korrigeres ved endret bruk av en kapitalvare Øket fradrag mva/kompensasjon Redusert fradrag mva/kompensasjon Nov / Des 2012

4 Merverdiavgiftsloven
Regelverket Kompensasjonsloven §16 Forskrift til kompensasjonsloven nr 128 Fortolkningsuttalelse Merverdiavgiftsloven Kapittel 9 Forskrift kap 9.

5 Objektene Kompensasjonsloven § 16 Bygg, anlegg og annen fast eiendom
Nybygg Anskaffelse, fremstilling eller utførelse Om- eller påbygginger Beløpsgrense Kompensert merverdiavgift må utgjøre minst kr Samlet anskaffelses kost eks mva kr Nov / Des 2012

6 Objektene 2 Kapitalvarer – Mval § 9-1 Fast eiendom Løsøre
Nybygg, påbygg og ombygging Mva på tiltaket må utgjøre mer enn kr Tiltakets kostpris eks mva kr Gelder både varer og tjenenester Løsøre Maskiner, inventar og andre driftsmidler Mva utgjøre mer enn kr Varens innkjøpspris eks mva kr Nov / Des 2012

7 Maskiner, inventar og driftsløsøre
Justeringsperiode Maskiner, inventar og driftsløsøre Kompensasjonsregler Ikke justeringsplikt Merverdiavgiftsloven Anskaffelse medfører plikt til å justere ved endret bruk. § 9-4 nr 1. Nov / Des 2012

8 Justeringsperiode 2 Fast eiendom
10 år. Kompensasjonsloven § 16 og forskriften § 6. (anskaffelsesåret + 9 år) Nybygg, på- og ombygging 10 år. Merverdiavgiftsloven § 9-4 nr 2 Nybygg, påbygg- og ombygging (10 år fra fullføringstidspunktet) Nov / Des 2012

9 Justeringsnivå Kompensert merverdiavgift
1/10 av kompensert merverdiavgift per gjenstående år av justeringsperioden. (Forskriftens § 6) Fradragsført inngående avgift (Mval § 9-5) Maskiner og inventar 1/5 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden Fast eiendom 1/10 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden Endring i bruk det enkelte år som utgjør mindre enn 10% i forhold til opprinnelig fradragsprosent utløser ikke justeringsplikt Nov / Des 2012

10 Justeringsmåter Mva loven Kompensasjonsloven (Forskriften § 6)
Årlig justering Justeringsbeløp beregnes for hvert år Tas med i omsetningsoppgaven for 6. termin Ved endret bruk Samlet justering Ved overdragelse Ved opphør av virksomhet Skal skje i termin hvor opphør/overdragelsen skjer Kompensasjonsloven (Forskriften § 6) Samlet (årlig) justering som omhandler et helt kalenderår tas med i oppgaven for 6. periode. Samlet justering skal gjennomføres i samme termin som overdragelsen, med mindre det foreligger avtale om overføing av justeringsforpliktelsen. Nov / Des 2012

11 Vilkår for overføring av justeringsforpliktelse
Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget Mottaker har tilsvarende fradrags-/kompensasjonsrett som overdrager Mottaker må samtykke og skriftlig underskrevet avtale må foreligge Avtale må senest være inngått ved fristen for innlevering av omsetningsoppgaven for den justeringsutløsende hendelsen. Dokumentasjon i henhold til forskriftens § Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden Oppbevares av både overdrageren og mottakeren Dersom mottakers fradragsrett er mindre kan bar den delen som tilsvarer mottakers fradragsrett overføres. Nov / Des 2012

12 Vilkår for overføring av justeringsrettighet
Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget virksomhet Må foreligge en underskrevet oppstilling fra overdrager Dokumentasjon etter forskriftens § Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden Oppbevares av både overdrageren og mottakeren Nov / Des 2012

13 Dokumentasjon – registrering av kostnader
Anskaffelse av kapitalvare (Forskrift § 9-1-2) Egen konto eller annen oppstilling skal vise Hvilken kapitalvare det gjelder Anskaffelse eller fullføringstidspunkt Anskaffelseskostnad uten mva Total mva Fradragsført mva Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i % De justeringer som virksomheten skal gjøre etter mval §§ 9-2 og 9-3 spesifisert med beløp pr år. For fast eiendom må anskaffelsen registreres slik at anskaffelseskostnaden kan spesifiseres på fradragsberettiget og ikke fradragsberettigede formål. Ved frivillig utleie må det dokumenteres anskaffelseskostnad pr leietaker. Nov / Des 2012

14 Dokumentasjon – registrering av kostnader 2
Delt bruk av kapitalvare (Forskrift § 9-1-3) Driftsmiddel (mval 9-1 annet ledd bokstav a) Den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål skal dokumenteres Omsetning kan brukes som mål på tidsbruken Fast eiendom (mval 9-1 annet ledd bokstav b) Målsatte tegninger som viser bruken Ved endringer skal det foreligge en oversikt over bruken gjennom året Ved frivillig utleie gjelder § Oppbevaringsplikt i 10 etter siste år justeringsperioden Hva er status i egen kommune Husk totalavstemming av mva / mvak Fast eiendom = målsatte tegninger. Nov / Des 2012

15 Regnskapsføring Tidspunkt for regnskapsføring av merverdiavgift og
Kompensasjon Fakturadato vil være avgjørende for hvilken termin avgiften skal tas med. Gjelder både for merverdiavgift og kompensasjon Dersom utgiften gjelder annen termin må det periodiseres til riktig termin Egen periodiseringskonto for kortsiktig gjeld og en for kortsiktig fordring Gjelder også for hver termin. Kommunen kan ikke selv endre fakturadato før scanning. Nov / Des 2012

16 Endring i mva loven Ending i merverdiavgiftsloven vedrørende fritak for vei og baneanlegg §§ 6-7 og 6-8 oppheves, forenklet beregningsgrunnlag etter § 4-8. § 2-3 Nytt 5. ledd. Næringsdrivende og offentlig virksomhet som mot vederlag stiller baneanlegg til disposisjon for virksomhet som er registrert etter denne loven, kan frivillig registreres. Nov / Des 2012

17 Bokførings forskriften og mva
Ny § 5-1-1a Salgsdokumentasjon skal utstedes i et språk som nevnt i bokføringslovens § 12. Dvs norsk, svensk, dansk eller engelsk. (unntak for filialer i utlandet) Tilføyelser i § tredje ledd Dersom selger er er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal organisasjonsnummer, og i tilfelle MVA, etterfølges av ordet ”Foretaksregistrert” i salgsdokumentet. Videre skal hovedkontorets adresse fremgå av salgsdokumentet til slikt selskap. Dersom slik selger er under avvikling skal dette framgå av salgsdokumentet. § 5-2-7 I nytt annet ledd er det presisert at ikke-avgiftspliktige leveranser kan forskuddsfaktureres. Nov / Des 2012

18 Bokførings forskriften og mva
§ ledd ”Ved kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten gjelder ikke beløpsgrensen som nevnt i annet ledd. I slike tilfeller skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt og formålet eller bruksområdet for varene og tjenestene. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i kapittel 5 i forskrift 21. desember 2007 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven.” § ledd ”Kassakvittering skal oppbevares sammen med eventuell annen dokumentasjon, herunder dokumentasjon som nevnt i foregående ledd.” Nov / Des 2012

19 Bokførings forskriften og mva
Ny § 5-5a ”Merverdiavgift og eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon, jf. § tredje ledd første punktum i forskrift 17. desember 2008 nr til lov om toll og vareførsel” § 5-9 Reise og oppholdsutgifter ”Det skal fremgå av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i kapittel 5 i forskrift 21. desember 2007 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven” Nov / Des 2012

20 Bokførings forskriften og mva
§ 5-10 Bevertningsutgifter ”Dokumentasjon av bevertningsutgifter skal angi formålet og hvem bevertningen omfatter” Mva loven § Innførsel av tjenester (snudd avgiftsbehandling) Det skal beregnes merverdiavgift av fjernleverbare tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet. Dette gjelder likevel ikke dersom tjenesten inngår i beregningsgrunnlaget etter § 4-11 første ledd. Merverdiavgiftsplikten etter første ledd oppstår dersom mottakeren er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet og tjenesten er merverdiavgiftspliktig ved omsetning i merverdiavgiftsområdet. Husk egne avstemminger i regnskapspermen. Gjennomføres i forbindelse med 6. termin Nov / Des 2012


Laste ned ppt "Temadag 2012 Mva og mva.komp Nov / Des 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google