Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen
Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset – ATG – September 2011 Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen

2 HTA, Fellesbestemmelsene
2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing i kommunen/virksomheten* tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.

3 HTA, Fellesbestemmelsene
2.5 Tilsettingsforhold for undervisningspersonale regnes fra dato til dato, men likevel slik at et tilsettingsforhold som varer et skolehalvår, regnes fra 1.8. til , henholdsvis 1.1. til 31.7., og et tilsettingsforhold som varer et skoleår, regnes fra 1.8. til 31.7., inklusive lovbestemt feriefritid. Utdanningsforbundet Bergen

4 HTA, Fellesbestemmelsene
3.4.1 Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune/virksomhet* pga. omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning. Utdanningsforbundet Bergen

5 HTA, Fellesbestemmelsene
133 1/3 % For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 100 % 1. For overtidsarbeid utført mellom kl og kl For overtidsarbeid påbegynt før kl som varer fram til arbeidstidens begynnelse. 2. For overtidsarbeid på lørdager og søndager. 3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager. 50 % For overtidsarbeid utført til annen tid enn foran nevnt. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 19 Utdanningsforbundet Bergen

6 HTA, Fellesbestemmelsene
5.4.2 Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt , tilstås minst kr 21,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl Utdanningsforbundet Bergen

7 HTA, Fellesbestemmelsene
Delt dagsverk Delt dagsverk benyttes kun i de tilfelle hvor det er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift. Dersom delt dagsverk unntaksvis er nødvendig, utbetales 1 timelønn pr. arbeidsdag. Hvis arbeidstakeren må møte fram flere enn 2 ganger hver arbeidsdag, er godtgjørelsen ytterligere 1 1/2 timelønn pr. arbeidsdag. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Hvilepauser som anordnes i henhold til  bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten. Utdanningsforbundet Bergen

8 HTA, Fellesbestemmelsene
Erstatning av ferie Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager, får tilsvarende ferie erstattet. Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag. Ferie for undervisningspersonale Undervisningspersonale avvikler hele den lovbestemte feriefritid (4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. De avtalefestede feriedagene tas ut uten at behovet for stillinger øker, og anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt Utdanningsforbundet Bergen

9 HTA, Fellesbestemmelsene
Amming Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Omsorgspermisjon for foreldre/partnere I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgs- permisjon med full lønn for å bistå moren. Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med full lønn i forbindelse med omsorgsovertakelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Varslingsplikt Arbeidstaker skal i god tid varsle når permisjoner etter 8.3 skal avvikles, jf. arbeidsmiljøloven § 12-7. Utdanningsforbundet Bergen

10 HTA, Fellesbestemmelsene
Rett til permisjon, jf. arbeidsmiljøloven § 12-9 Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barns/barnepassers sykdom. Retten til permisjon gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensen på 12 år gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn. Rett til full lønn Til arbeidstaker som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger etter folketrygdloven kap. 9 del II. Arbeidstaker har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når vedkommende har tiltrådt stillingen. Utdanningsforbundet Bergen

11 HTA, Fellesbestemmelsene
13.2 Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. Utdanningsforbundet Bergen

12 HTA, Fellesbestemmelsene
13.4 Konstituering Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen. Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen. Utdanningsforbundet Bergen

13 HTA, Annet Fastsettelse av lønnsansiennitet ved tilsetting
Rettighetspermisjoner Pensjonsforhold Vedlegg 6, Undervisningspersonalets lønnsfastsetting og innplassering i stillingskode. Utdanningsforbundet Bergen

14 Lokal særavtale 1.3 Supplerende regler for overtid
Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer enn 2 timer, og ordren om arbeid er utgått så sent at arbeidstakeren ikke får anledning til å forsyne seg med mat hjemmefra, skal han/hun hvis bedriften ikke skaffer mat, ha sine utlegg til mat erstattet med inntil kr. 110,- etter fremlagt kvittering. Utdanningsforbundet Bergen

15 Lokal særavtale 1.4.1 Sykdom
Arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold utbetales under sykdom full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg som ville blitt utbetalt om vedkommende var i arbeid, hele den tid arbeidstakeren har rett til sykelønn etter Folketrygden. Dersom lov om folketrygd endres kan det tas opp nye drøftinger. Utdanningsforbundet Bergen

16 Lokal særavtale 1.4.2 Behandlingsutgifter
Arbeidstakere som pådrar seg skade under arbeid får sine lege-, behandlings- og medisinutgifter dekket av kommunen. Ved skade (som ikke dekkes av annen ordning) dekker kommunen utgifter inntil kr pr. år, totalt maks kr for hvert skadetilfelle. Meldes på kommunens skademeldings-skjema. Legevurdering om at skaden er pådratt under arbeid. Gjelder også på direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Utdanningsforbundet Bergen

17 Lokal særavtale 1.4.3 Omplassering
Ved omplassering av arbeidstaker som følge av sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende årslønn som en personlig ordning. Med nåværende årslønn menes lønnsplassering før lønnsrettigheten opphører eller lønnsplassering ved maxdato. Ved omplassering til høyere lønnet stilling skal lønn fastsettes på nytt. Er arbeidstakeren over 50 år og har minst 10 års sammen-hengende tjeneste i kommunen, beholder vedkommende full ordinær lønn og faste årlige tillegg. Utdanningsforbundet Bergen

18 Lokal særavtale 1.7 Sykkelgodtgjørelse
Arbeidstakere som etter avtale med arbeidsgiver i vesentlig grad (minimum 6 mnd) benytter egen sykkel i arbeid, tilstås en årlig godtgjørelse. For mer enn 50 % stilling kr pr. år. For 50 % eller mindre kr. 1000,-. Utbetales månedlig. Utdanningsforbundet Bergen

19 Lokal særavtale Arbeidstøy
-Det avtales eventuell ordning med arbeidstøy i hver byrådsavdeling/bystyrets organer. Det vises til Sentral Generell Særavtale Arbeidstøy (arbeidstøy utleveres eller refunderes ved kvitte ring). -Når det tilstås arbeidstøy gjøres dette gjennomgående gjeldende forutsatt at forholdene ellers er like. Ved lokal uenighet, kan saken drøftes sentralt i Bergen kommune. -Arbeidstakere som i vesentlige deler av sin arbeidsdag må oppholde seg ute, får eller får til disposisjon varmedresser, regntøy og gummistøvler etter behov. Utdanningsforbundet Bergen

20 Lokal særavtale -Arbeidsgiver plikter å stille verneutstyr til disposisjon, jf AML § 3-2 Hva som kommer inn under begrepet verneutstyr avgjøres etter behandling i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg/ arbeidsmiljøgruppe. -Unntaksvis kan arbeidsgiver lokalt vurdere å utbetale et særskilt tillegg på kr. 150,- pr. mnd. til arbeidstakere som ikke får arbeidstøy (verne og vareklær) men som likevel har behov for eget arbeidstøy i tjenesten eller som har ekstra stor slitasje på privat tøy. Ved lokal uenighet, kan saken drøftes sentralt i Bergen kommune Utdanningsforbundet Bergen

21 Lokal særavtale Lærere som skal ha eksamen som gir 10 vekttall/30 studiepoeng eller mer i fag som er relevante for stillingen, gis 3 lesedager (tre kalenderdager) før eksamen. Ansatte i skolene som har minst en arbeidsdag ute pr. uke får regntøy/varmedresser til disposisjon etter behov. Undervisningspersonell som tilsettes i månedslønnet stilling (f eks årsvikarer) innen 15. september, gis ferielønn første yrkesår etter bestemmelsene i HTA § 7.3. Utdanningsforbundet Bergen

22 Lokal særavtale Undervisningspersonell som har og bruker privat utstyr og bredbåndstilknytning eller annen internettilknytning i forbindelse med sitt arbeid, gis en godtgjøring pr år på kr i de tilfeller der arbeidsgiver har uttrykt forventninger, og det er inngått avtale mellom rektor og den enkelte lærer, om tilgjengelighet og bruk av internett, herunder It’s learning, utenom arbeidsplassen. Utdanningsforbundet Bergen

23 Reiseregulativet § 4 Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten
-Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens tjenester, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon. -I motsatt fall bør arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker inngå avtale om kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten. Slik kompensasjon godtgjøres med inntil kr pr. år. Størrelsen på beløpet vurderes ut fra lokale forhold. Utdanningsforbundet Bergen

24 Reiseregulativet Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil: -For inntil 9000 km i kalenderåret; kr 3,65 pr. km. -Over 9000 km i kalenderåret; kr 3,00 pr. km. -Kjøring på skogs- og anleggsveier; tillegg på kr 0,90 pr. km. -Tilhenger eller på takgrind; tillegg på kr 0,60 pr. km. -Passasjerer på oppdrag; tillegg på kr 0,90 pr. km pr. pass. Utdanningsforbundet Bergen


Laste ned ppt "Asle Flatøy Utdanningsforbundet Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google