Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder. Nødtelefoner 110- 112- 113 Private Telenor Kystradio som har nnødsamtaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder. Nødtelefoner 110- 112- 113 Private Telenor Kystradio som har nnødsamtaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder. Nødtelefoner Private Telenor Kystradio som har nnødsamtaler til sjøes, luftfartsverket, Avinor som sitter på Lydlogger til lufta. Lufta Vi er i starten på en offensiv for å få innsyn i lydlogger. Har fire saker gående..

2 113, sjukehusenes nødtelefon
Ingen krav til lagring av lydlogg etter at pasientopplysninger er nedtegnet. Sjukehusa kjente ikke til regelverket rundt behandling av innsyn lydlogger. § 1.foreskriften om akuttjenster : Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene. Mest aktuelle, Dette ble faktisk et viktig argument for oss i å skape forståelse for vårt innsynskrav både i Helseforetaket -Logg lagret til nedtegnet. Da kan de slette loggen. Har med gamle regler å gjøre.

3 5 hovedkrav til å nekte. Er en del av pasientjournalen. Viser til Pasientrettighetsloven § 5-1 Lydloggen foreligger nedskrevet i et dokument på 58 sider. Dere kan få dette. En redigering av lydloggen på overnevnte premisser vil i tillegg kreve betydelige ressurser. Det blir anbefalt at man rydder i lydloggen kronologisk slik at den blir lettere forståelig.  Vår vurdering er at lydloggen vil bli enda mer uforståelig dersom vi fjerner denne teksten. § 21. Hovedregel om taushetsplikt. Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Vi argumenterte denne saken frem og tilbake i fem måneder. Helseforetaket forsøkte å hindre innsyn gang på gang. Tilslutt ble de beordret av Helsedepartementet til å utlevere selve lydloggen. Publisering blir 11 oktober i brennpunkt.

4 110 Politiet Innsyn i lydlogg i samband med Hurtigrutebrannen
Innsyn i samband med ulykke i Kr.sund Her har vi møtt forståelse hos begge politikammerene. De vedgår at lydloggen kan regnes som et dokument, og har i samband med ulykke i KR.sund varslet at de vil frigjøre logg, uten videre klagesak. Vi argumenterte med at opplysningene her var kjent fra før, og at en ikke kunne unnta etter personvernhensyn. Dette fikk vi medhold i hos politiet. Hurtigruta er en prosess som pågår. Søkand er sendt

5 Innsyn hos private sjølovens. § 480 Ekom.loven § 2-9.
Logg fra Florø radio etter brann på hurtigruta. Oversendt Statens Havarikommisjon. Viser til offl. § 13 første ledd jmf: sjølovens. § 480 Ekom.loven § 2-9. (Tilbyder og installatør plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon) Vi har ikke innsyn i Florø Radio. Telenorselskap. Men vi hevder at når Statens Havarikommisjon mottar loggen, så trer off.lova inn. Så langt er vi enige. Men de påberoper seg nå offlova Sjølovens 480: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for undersøkelsesmyndigheten har taushetsplikt etter forvaltningsloven om det som de får kjennskap til under utførelse av sitt arbeid. Når taushetsbelagte opplysninger mottas fra noen som etter norsk lov har en strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, skal tilsvarende strenge taushetsplikt gjelde for personer nevnt i første punktum, med mindre tungtveiende offentlige interesser tilsier at opplysningene bør kunne gis videre eller opplysningene er nødvendige for å forklare årsakene til ulykken. § 2-9. Taushetsplikt        Tilbyder og installatør plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter. De plikter å gjennomføre tiltak for å hindre at andre enn de som opplysningene gjelder får anledning til selv å skaffe seg kjennskap til slike opplysninger. Opplysningene kan heller ikke nyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre, med unntak av statistiske opplysninger om nettrafikk som er anonymisert og ikke gir informasjon om innretninger eller tekniske løsninger.        Taushetsplikt etter første ledd gjelder også for enhver som utfører arbeid eller tjeneste for tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste, installatør, teknisk kontrollorgan eller myndigheten, også etter at vedkommende har avsluttet arbeidet eller tjenesten.        Taushetsplikten er ikke til hinder for at det gis opplysninger til påtalemyndigheten eller politiet om avtalebasert hemmelig telefonnummer eller andre abonnementsopplysninger, samt elektronisk kommunikasjonsadresse. Det samme gjelder ved vitnemål for retten. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger som nevnt i første ledd gis til annen myndighet i medhold av lov.        Anmodning fra påtalemyndigheten eller politiet om opplysninger som omhandlet i tredje ledd skal etterkommes med mindre særlige forhold gjør det utilrådelig.        Myndigheten kan gi forskrifter om taushetsplikt, om omfanget av unntaket etter tredje ledd og opplysningsplikten etter fjerde ledd.        Annen lovbestemt taushetsplikt gjelder i tillegg til denne paragrafen. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for undersøkelsesmyndigheten har taushetsplikt etter forvaltningsloven om det som de får kjennskap til under utførelse av sitt arbeid. Når taushetsbelagte opplysninger mottas fra noen som etter norsk lov har en strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, skal tilsvarende strenge taushetsplikt gjelde for personer nevnt i første punktum, med mindre tungtveiende offentlige interesser tilsier at opplysningene bør kunne gis videre eller opplysningene er nødvendige for å forklare årsakene til ulykken.

6 Arkivlova/forskrifta
§ 6. Arkivansvaret.        Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. Forskifta: Bevaringspåbod        Dersom ikkje Riksarkivaren fastset noko anna, skal følgjande materiale alltid bevarast: e) journalar, medrekna journaldatabasar, og journalregister, h) presedenssaker og andre saker av prinsipiell karakter, også innanfor saksgrupper der det i godkjende kassasjonsreglar er gitt kassasjonspåbod utan spesifiserte unntak, Vi har altså ikke funnet noen klare hjemler for å kreve at alle lydlogger SKAL tas vare på. Dette er tilfeldig. I vårt tilfelle med AMK, ble lydopptaket tatt vare på i undervisningsøyemed… Ikke lov å kassere arkivstoff. Videre er også pålagt å ta vare på historisk materiale. Lydlogger fra Utøya kan komme under her.. Og også lydlogger som kan bli en sak.

7 EU LOV EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

8 Art. 5 nr. 1 i direktivet 1. in any pre-existing format or language, through electronic means where possible and appropriate. This shall not imply an obligation for public sector bodies to create or adapt docu- ments in order to comply with the request, nor shall it imply an obligation to provide extracts from documents where this would involve disproportionate effort, going beyond a simple operation. Public sector bodies shall make their documents available. Dette er et direktiv som går igjen flere steder i off.lova Den slår klart fast at en har krav på ALLE format som et dokument er lagret i. Og i alle versjoner.

9


Laste ned ppt "Lydlogg Jakten på lydloggen fra: Politi Brann Sjukehus Avinor Private kilder. Nødtelefoner 110- 112- 113 Private Telenor Kystradio som har nnødsamtaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google