Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infeksjonskontrollprogram i Salten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infeksjonskontrollprogram i Salten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infeksjonskontrollprogram i Salten
B Hygienesykepleier Liv Torvik

2 2665 1755 46849 1987 2029 9537 4743 1121 6637 Hygienesykepleier Liv Torvik

3 Litt bakgrunn 1996 – pålagt å ha Infeksjonskontrollprogram
– Prosjekt” styrket smittevern” i kommunene – Helsetilsynet gjør en status om smittevernarbeid i kommunene. 2005- Forskrift om smittevern i helsetjenesten 2006 – Fremstilling av Helsetilsynets rapport 2006 – Ny veileder til forskrift om smittevern i helsetjenesten 2006 –Forprosjekt ved kompetansesenteret 2007 – Prosjekt og presentasjon for kommunene i nedslagsfeltet Helse Nord 2009 – 2010 PROSJEKT INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM, UTVALGTE KOMMUNER I SALTEN Hygienesykepleier Liv Torvik

4 Hva er IKP? En kontinuerlig plan eller program som omfatter de nødvendige tiltak for å forebygge og begrense infeksjoner i en helseinstitusjon Et IKP har 2 hovedelementer: Infeksjonsforebygging Infeksjonsovervåking Hygienesykepleier Liv Torvik

5 Hvem gjelder IKP for? Institusjoner/bedrifter som utfører tjenester etter: Kommunehelsetjenesteloven§ 1-3 sykehjem, institusjoner som tilbyr heldøgn pleie og omsorg Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 - Sykehus, dagkirurgiske klinikker, opptreningssentra Hygienesykepleier Liv Torvik

6 Ansvar i kommune Kommuneledelse Kommuneoverlege Tilsynslege
Virksomhetsleder Alle ansatte Hygienesykepleier Liv Torvik

7 Kommuner Det er kommunen ved kommuneledelse som har det overordnede ansvar for etablering,utforming, tilrettelegging og oppfølging av IKP ved sine institusjoner. Helseforetak skal sørge for at det utarbeides et tilbud til kommunene om IKP-arbeid Kommuner står fritt til å velge modell for arbeidet, kan selv innhente tilbud og inngå avtaler innenfor forskriftens rammer Hygienesykepleier Liv Torvik

8 Forberedelse, IKP Overordnede forhold Beskriv virksomheten
Ansvarsforhold Risikovurdering Internrevisjon på hygiene og smittevern Gjør opp status, hva er behovet Forberedelse, IKP Avhenger av den virksomhet som drives. Ulike behov: langtidsinst, korttidsopphold, bofellesskap, med mer En dreining fra sykehjemsplasser til omsorgsboliger Hygienesykepleier Liv Torvik

9 Internkontrollsystem
IKP skal være en del av internkontrollen og implementert i kvalitetssystemet IKP skal forankres på ledelsesnivå, definer ansvarsfordelingen Kommunene må få et eierforhold til Infeksjonskontrollprogrammet Hygienesykepleier Liv Torvik

10 Felles mål: Eksempel, Infeksjonskontrollprogram for alle kommuner i Salten i løpet av 2010 Felles mal, med lokaltilpasset innhold Bruke allerede etablerte samarbeidsfora Dele informasjon og dele på kompetanse Hygienesykepleier Liv Torvik

11 Hvordan starte: Kartelegging Tilbud fra Nordlandssykehuset HF Avtale
Etablering av samarbeid og forankring i kommunal virksomhet 5. Mal for infeksjonskontrollprogram 6. Utarbeidelse av innhold 7 .Godkjenning 8 .Plan for vedlikehold Hygienesykepleier Liv Torvik

12 Hygienesykepleier Liv Torvik

13 Hygienesykepleier Liv Torvik

14 Grunnleggende smitteverntiltak
Skriftlige retningslinjer for: • håndhygiene • bruk av arbeidstøy • bruk av verneutstyr • forebygging av yrkesbetinga smitte hos helsepersonell, retningslinjer i smitteprofylakse og vaksinasjon • reinhold • håndtering, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler, senger og sengeutstyr • avfallshåndtering • håndtering og transport av smittefarlig materiale, inkl. pasientprøver • håndtering, rengjøring, desinfeksjon • innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr og forbruksmateriell • pasientplassering Hygienesykepleier Liv Torvik

15 FOREBYGGE: Urinveisinfeksjoner Sårinfeksjoner *
Nedre luftveisinfeksjoner Intravaskulære infeksjoner og septikemier Hudinfeksjoner Infeksjoner framkalt av antibiotikaresistente mikrober Hygienesykepleier Liv Torvik

16 Retningslinjer for bruk av antibiotika i institusjonen
Metode for overvåking av infeksjoner Rutiner for oppklaring og avgrensing av infeksjonsutbrudd Rutiner for melding av smittsom sykdom og varsling av utbrudd IKP skal beskrive: Hygienesykepleier Liv Torvik

17 Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde plan for opplæring
av personalet; fast ansatte, vikarer og nyansatte Hygienesykepleier Liv Torvik

18 Hvordan samarbeide? Interkommunalt samarbeid etter tilbud fra Helseforetaket? Bestilling fra kommunene? Opprette en referansegruppe bestående av kommuneoverleger/smittevernleger, repr. fra institusjonsledelse, fagkonsulenter og hygienesykepleier Hygienesykepleier Liv Torvik

19 Kommunikasjon og samhandling
IKP tilgjengelig i kommuners kavalitetssystem Overordnet nivå IKP på lokale intranett Lage nettportal for smittevern Kommunalt smittevernforum Hygienesykepleier Liv Torvik

20 Steigen Hamarøy LYKKE TIL MED ARBEIDET Hygienesykepleier Liv Torvik


Laste ned ppt "Infeksjonskontrollprogram i Salten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google