Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:   Kommunenes prioritering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:   Kommunenes prioritering."— Utskrift av presentasjonen:

1 NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:   Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene Dekningsgrader for de aktuelle tjenester Produktivitetsindikatorer KOSTRA fanger dermed opp tre forutsetninger for effektivitet: Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene? Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem? Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte?

2 Kommunegruppe Kommune Innbyggere Kommunegruppe 1 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Andebu Hof Tjøme 5 031 3 031 4 553 Kommunegruppe 7 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Nøtterøy 20 050 Kommunegruppe 8 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Holmestrand 9 515 Kommunegruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Stokke 9 985 Kommunegruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Re 8 194 Kommunegruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Horten 24 671

3 Prioriteringsindikatorer Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene
Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene ? - Ligger det bevisste politiske valg bak prioriteringene ? …eller har det bare blitt slik …? - Er det behov for å korrigere kursen / endre på prioriteringene ?

4 Nettoutgifter pr. innbygger 80 år +

5 Er det noe i tjenestestukturen i Hof som vi kan lære av ?
Nettoutgift beregnet i forhold til billigste kommune Av tidligere vist diagram kunne vi se at Hof hadde de laveste nettoutgiftene pr. innbygger (gitt at tallene er riktige). Dersom vi legger Hof kommunes netto utgiftsnivå til grunn, som ”billigste” kommune, illustrerer de lila stolpene hvilken utgift kommunen ville hatt (i mill. kr.). Er det noe i tjenestestukturen i Hof som vi kan lære av ?

6 Dekningsgrad – indikatorer Dekningsgrader for de aktuelle tjenester
Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem ? - Er kommunen tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste ? - Er kommunen i stand til å fange opp de brukerne som man ønsker å nå ? - Er terskelen for å få tjeneste for lav, for høy eller akkurat passe ?

7 Generelt: Dekningsgrad 80 år fordeling av eldre 80 år hjemmetjeneste / institusjon / ikke tjeneste

8 Hjemmetjeneste: Fordeling av brukere i prosent etter alder

9 Hjemmetjeneste: Andel innbyggere 80 år + som mottar hjemmetjenester og antall årsverk pr. bruker

10 Omsorgsboliger pr. 1000 innbyggere 67 år og over

11 Hjemmetjeneste: Andel ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten

12 Institusjon: Andel beboere på institusjon under 67 år
Hof Holme-strand Horten Nøtterøy Tjøme Stokke Andebu Re Land Andel beboere på institusjon under 67 år 3,2 10,0 8,6 2,8 3,4 7,7 2,7 39,3 7,8

13 Institusjon: Fordeling av innbyggere etter alder som er beboere på institusjon i prosent

14 Institusjon: Langtidsopphold / Korttidsopphold: Fordeling heldøgnsbeboere i prosent

15 Institusjon: Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon og årsverk pr. beboer

16 Produktivitetsindikatorer
Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte ? Korrigerte brutto driftsutgifter Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. - Vet kommunen hvilke ressurser som brukes i tjenester ? - Er personellressursene og kapasiteten utnyttet optimalt ? Det vi måler er kostnader pr bruker, dvs en gjennomsnitts-kostnad pr bruker. Dette omtales ofte som ”enhetskostnad” eller ”stykkpris”. I de påfølgende diagrammene vil begrepet ”gjennomsnittskostnad pr bruker benyttes”.

17 Hjelp i hjemmet: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker
For grove tall ?

18 Hjelp i hjemmet: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker

19 Institusjon: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker
For grove tall ?

20 Institusjon: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker

21 Brukerbetaling i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter

22 SLUTT


Laste ned ppt "NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:   Kommunenes prioritering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google