Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olav Molven, Diakonhjemmet høgskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olav Molven, Diakonhjemmet høgskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olav Molven, Diakonhjemmet høgskole
Juridiske utfordringer i samarbeid mellom tjenester Samarbeid og taushetsplikt Olav Molven, Diakonhjemmet høgskole

2 Rettslig regulering av feltet
Historisk tilnærming Utviklingen Grunnprinsipper i tenkningen bak Fragmentarisk lovgivning Plass for nye prinsipper og ny lovgivning?

3 Samarbeid og taushetsplikt
Mange aktører Aktører fra ulike forvaltningsenheter Disse enhetene har hvert sitt lovverk, og ulike regler om samarbeid taushetsplikt Skaper usikkerhet om samarbeidet Hva er så rettstilstanden?

4 Mulige aktører – (ulike) lover
Kommunen - folkehelseloven, helse og omsorgstjl. Skole/PPT - opplæringslova Barnevern - barnevernloven Helsetjenesten helse- og omsorgstjl. Omsorgstjenesten - helse- og omsorgstjl. Helsepersonell - helsepersonelloven Kulturetaten - forvaltningsloven Barnehagen barnehageloven

5 Lover og forskrifter Lovbestemmelser som utgangspunkt
Forskriftsbestemmelser ofte som utfyllende Veiledere som utfyllende Tilsynspraksis som utfyllende

6 Folkehelsearbeid Samfunnets innsats for å påvirke forhold som direkte/indirekte fremmer befolkningen helse og trivsel forebygger sykdom, skade eller lidelse beskytter mot helsetrusler Samfunnets innsats for å få en jevnere fordeling i befolkningen av forhold som direkte/indirekte påvirker helse og trivsel

7 Samarbeid (folkehelseloven § 7)
Krav til kommunen ”Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.”

8 Samarbeid (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4)
Krav til kommunen ”Kommunens ansvar … innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her. ”

9 Samarbeid (Forskrift om habilitering og rehabilitering)
Krav til kommunen ”Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen.” ”Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ved behov samarbeide med andre etater.”

10 Samarbeid (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj.)
Krav til helsetjenesten ”Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, ”Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom, og til gravide som går til kontroll i tilknytning til helsestasjon.”

11 Samarbeid (Opplæringslova § 15-3 og 15-4)
Krav til skolene ”Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta.” ”Personalet i skolar etter denne lova skal i klientsaker gi råd og rettleiing til sosialtenesta. Personalet skal vere på vakt overfor forhold som bør føre til tiltak frå sosialtenesta, og skal av eige tiltak gi sosialtenesta opplysningar om slike forhold.”

12 Samarbeid (Opplæringslova § 5-6 og § 5-7.)
Krav til PP-tjenesten Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak.

13 Samarbeid (Barnevernlova § 3-2)
Krav til barnevernet ”Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.”

14 Krav til kommunen om å samordne arbeidet
Krav til internkontroll Praktisk samarbeid Lovkrav om dokumentasjon Konkret om dokumentasjon Individuell plan

15 Krav til internkontroll med kravene til samarbeid
Hva er internkontroll Hvem retter kravet seg mot Internkontroll med samarbeid Innhold i kravet Om internkontrollen med samarbeidet

16 Praktiske samarbeidsformer
Tverrfaglige og tverretatlige henvisnings-, opplysnings-, drøftings- og tilbakemeldingsrutiner Faste tverrfaglige og tverretatlige team/fora for arbeidet med enkeltpersoners problemer

17 Lovkrav til dokumentasjon
Helsepersonelloven § 40 Forvaltningsloven § 17, bvl § 4-5 Særskilte forskrifter … Forsvarlighetsprinsippet Erfaringer med dokumentasjon

18 Individuell plan Hva er en individuell plan
Redskap i samarbeid for helse- og omsorgstjenesten Aktuelt for skole og barnehage?

19 Taushetsplikt Plikt til å ikke bringe videre opplysninger om personlige forhold, men også Plikt til ikke urettmessig å tilegne seg personlige opplysninger

20 Spørsmålsstillinger 1. I hvilken grad er det gjort unntak fra taushetsplikten som åpner for å meddele opplysninger ved samarbeid 2. På hvilke måter skiller helse- og omsorgstjenesten, skolens, PPts og barnevernets rett og plikt til å meddele seg til hverandre

21 Anonymitet Gir alltid plass for utveksling av opplysninger
Men anonymitet er vanskelig å få til lokalt Og meget strenge krav for å sikre ”anonymitet”

22 Type regulering som kan oppheve taushetsplikten
Bestemmelser om Opplysningsrett Opplysningsplikt Meldeplikt Disse bestemmelsene er forskjellige for ulike organer Samtykke fra den opplysningene gjelder

23 Samtykke Det må være frivillig Det må være informert
Til hvem skal opplysninger gis Hvem skal det innhentes opplysninger fra Hvem skal få hvilke opplysninger Hva skal de brukes til

24 Samtykke - barn Utgangspunkt – foreldreansvar til 18 år
Helse- og omsorgstjenesten; egne regler hlspl § 22; hovedsystem Barn over 16 år samtykker selv Barn mellom 12 og 16 år; barn uttaler seg og foreldre styrer Barn under 12 år; foreldre styrer

25 Samtykke – barn forts. Skole og PPT Barnevernet; Fvl regler
Foreldre bestemmer, men barnet/ungdommen når det er modent nok til å forstå betydningen selv Barnevernet; egne regler bvl § 6-7 fjerde ledd Fylkesmannen kan overprøve foreldres samtykke

26 Helse- og omsorgstjenestens rett og plikt til å kommunisere med andre
Kommunikasjon med helsepersonell Hlspl § 25 : ”Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.” Kommunikasjon med andre

27 Helse- og omsorgstjenestens rett og plikt til å kommunisere med andre, forts
Opplysnings- og meldeplikt overfor barnevernet Hlspl § 33: ”Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.”

28 Skolens og PPT’s rett og plikt…
Forvaltn. § 13b første ledd nr 2, jf opplæringslova § 15-1: ”Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for … at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll.”

29 Skolens og PPT’s rett og plikt…
Forvaltn. § 13b første ledd nr 5: ”Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: 5.at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag,

30 Skolens og PPT’s rett og plikt…
Opplysnings- og meldeplikten, jf helsepersonellets opplysnings- og meldeplikt

31 Barnevernets rett og plikt …
Meldingsfasen Fvl § 13 b nr 2, Bvl § 6-7a Undersøkelsesfasen Fvl § 13 b nr 2 Tiltaksfasen, Bvl § 6-7a Bvl § § 6-7a Avslutning av sak Bvl § 6-7 a

32 Barnevernets rett og plikt …, bvl § 6-7a (tilbakemelding om melding)
Barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barneverntjenesten, jf. § 4-2, tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemelding kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak etter § 4-3.

33 Informasjon som ledd i å undersøke saken, bvl § 13b nr 2
Opplysninger kan brukes til det formål de er innhentet for Gi opplysninger til andre for å opplyse saken

34 Barnevernets rett og plikt … bvl § 6-7a (tilbakemelding – undersøkelse)
Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd, ny tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.

35 Barnevernets rett og plikt … bvl § 6-7a (tiltak – avslutning av sak)
Når barneverntjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd får kjennskap til av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, kan barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene.

36 Ulikhetene Helsepersonellets og barnevernets adgang til å meddele seg til hverandre Helsepersonellets adgang til å meddele seg til andre Skole og PPT adgang til å meddele seg til barnevern og omvendt Konsekvenser for de involverte


Laste ned ppt "Olav Molven, Diakonhjemmet høgskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google