Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestruktur og tjenestekvalitet - og nogo attåt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestruktur og tjenestekvalitet - og nogo attåt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestruktur og tjenestekvalitet - og nogo attåt
Forskningssjef Trine Myrvold Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

2 Heterogen kommune-struktur Generalist-kommuner
Tjeneste-kvalitet Sterkt lokalt selvstyre Økt desentrali-sering

3 Ønskeliste Heterogen kommunestruktur Generalistkommuner
Økt desentralisering av oppgaver Høy kvalitet på tjenestene Sterkt lokalt selvstyre

4 Heterogen kommunestruktur
I dag er strukturen svært heterogen: Mange små, noen store kommuner: over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere Store forskjeller også i geografi, sentralitet, befolkningssammensetning

5 Generalistkommuner Generalistkommuneprinsippet:
Alle kommuner, uansett størrelse eller andre kjennetegn, har samme ansvar for å ivareta: Demokrati Tjenesteproduksjon Samfunnsutvikling Rettssikkerhet

6 Økt desentralisering av tjenester
Oppgaveløsning nær brukeren, og Brukeren skal bo hjemme så langt det er mulig. Avinstitusjonalisering, for eksempel: Utviklingshemmede: HVPU-reformen Psykisk syke: Opptrappingsplanen for psykisk syke Somatisk syke: Samhandlingsreformen Barnevernbarn

7 Høy kvalitet på tjenestene
Stadig sterkere spesialisering Stadig flere kan hjelpes – og har forventninger om å få hjelp Økende kunnskap om muligheter og kvalitet – og forventninger om likebehandling Tjenestene skal være godt tilpasset den enkeltes ønsker og behov

8 Sterkt lokalt selvstyre
Begrenset styring fra staten, rammestyring Styring av kommunene skal skje ved lov, dvs. fra Stortinget – ikke ut fra forvaltningens tolkninger av lov Forholdet mellom stat og kommune skal være preget av ”likeverdighet” og ”partnerskap” Avtaler mellom staten og kommunene, f.eks. innenfor samhandlingsreformen, barnevernet

9 Ja, takk? Hvis vi fortsatt skal ha mange små (og en del store) kommuner, som har ansvar for de samme oppgavene, kan vi da også legge stadig flere oppgaver på kommunene, regne med høy kvalitet på tjenestene og la kommunene styre dette i stor grad selv? Hvis kommunestrukturen og generalistkommune-prinsippet skal ligge fast, kan vi da også få høy tjenestekvalitet, økt desentralisering og et sterkt lokaldemokrati? Nei

10 Små kommuners styrker i tjenesteproduksjonen
Nærhet og kjennskap mellom tjenesteytere og tjenestemottakere kan bidra til tidligere og bedre hjelp Oversiktlighet gjør det enklere å avdekke behov Kombinasjonen av god oversikt over behov og god oversikt over egen kapasitet kan bidra til at hjelpen blir mer fleksibel og mer samordnet

11 Små kommuners utfordringer
Problemer med å rekruttere høyt kvalifisert personell, og stor turnover i en del yrkesgrupper, eks.: Lærere, leger, planleggere, barnevern Små fagmiljøer – ’ensomme’ stillinger Personavhengighet: enkeltpersoners kompetanse, egnethet og tilstedeværelse helt avgjørende Håndtering av topper i arbeidet, vakanser, sykdom Kjennskap og nærhet kan være problematisk for noen Ikke grunnlag for alternative tjenestetilbydere Manglende muligheter til spesialisering

12 Små kommuners styrker og utfordringer
Små kommuner gir gode betingelser for: produksjon av grunnleggende personrettede tjenester – ”generalisttjenester” – spesielt tjenester rettet mot store grupper av befolkningen Små kommuner møter større utfordringer mht: tjenester som krever spisskompetanse eller spesialisert utstyr tjenester rettet mot små befolkningsgrupper langsiktige utviklingsoppgaver og forebyggende oppgaver

13 Desentraliseringsdilemmaet
Hvis alle kommuner skal få ytterligere oppgaver: Må forvente sterkere styring fra staten – staten må utforme virkemidlene for å fange opp de svakeste, for å sikre kvaliteten i tjenestene Mer allsidig og omfattende bruk av virkemidler Innskrenker også de større kommunenes makt og mulighet til å styre seg selv Fra ”partnerskap” tilbake til hierarki (eks. barne-vern), dvs. svekket kommunalt selvstyre I praksis: A- og B-kommuner i møtet med staten (eks. samhandlingsreformen), dvs. svekkelse av generalistkommuneprinsippet

14 Hvis vi ikke kan få alt – hva vil vi renonsere på?
Generalistkommuneprinsippet – la noen kommuner få større oppgaver enn andre? Tjenestekvaliteten – akseptere at spesialiserte tjenester og tjenester til små grupper er dårligere noen steder? Ytterligere desentralisering – reversering? Kommunalt selvstyre – akseptere sterk statlig styring? Kommunestrukturen – færre små kommuner?


Laste ned ppt "Kommunestruktur og tjenestekvalitet - og nogo attåt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google