Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemidler for livskvalitet, helse og velferd Rapport fra LMI Konsekvenser av individuell refusjon via § 10a 8 hovedkonklusjoner samt illustrasjon av saksgangen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemidler for livskvalitet, helse og velferd Rapport fra LMI Konsekvenser av individuell refusjon via § 10a 8 hovedkonklusjoner samt illustrasjon av saksgangen."— Utskrift av presentasjonen:

1 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Rapport fra LMI Konsekvenser av individuell refusjon via § 10a 8 hovedkonklusjoner samt illustrasjon av saksgangen

2 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Lang ventetid for pasientene  Lang ventetid på spesialistutredning  Potensielt lang saksbehandling hos trygdeetaten, kan variere fra to uker og inntil 12 måneder  Optimal behandling utsettes  Økt medisinsk og økonomisk belastning for pasienten  Mindre optimalt medisinsk behandlingstilbud  Kortsiktig besparelse på legemiddelbudsjettet

3 legemidler for livskvalitet, helse og velferd §10a - økt ressursbehov  §10a fremfor § 9 medfører merarbeid både for allmennpraktiserende leger, spesialisthelsetjenesten og trygdeforvaltningen  Saksbehandlingskostnader anslås til mellom 700 og 2000 kroner per pasient per blåresept og per refusjonssøknad  Antall søknader om individuell refusjon er av RTV angitt å være 133 907 i 2003 (vekst på 34% fra 2002)  Innebærer en antatt årlig saksbehandlingskostnad for samfunnet på mellom 100 og 150 millioner kroner i 2004

4 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Riktig bruk av spesialisthelsetjenesten?  Søknad om refusjon via §10a kan bare initieres av spesialist  Når mindre spesialisert behandling kunne vært initiert av allmennpraktiserende lege, går spesialistkravet knyttet til §10a på bekostning av viktigere medisinske behov. Dette er et et brudd på LEON-prinsippet (Laveste Effektive OmsorgsNivå).

5 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Forskjellsbehandling  Ressurssterke pasienter vil ha større kapasitet til å nå frem i byråkratiet  Strider mot den sentrale legemiddelpolitiske målsetningen om lik tilgang til legemidler uavhengig av inntekt og sosial status

6 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Kompleks saksbehandling i trygdeetaten  Flere ledd i trygdeetaten er involvert i behandlingen av individuelle søknader etter §10a.  Konsekvensen kan bli ulike vedtak for like saker.

7 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Ulik geografisk tilgang på spesialisthelsetjenesten  Krav om spesialistvurdering for §10a kan være et effektivt geografisk hinder for tilgangen til §10a ordningen  Spesialistdekningen er generelt lavest i distriktene og høyest i byer med universitetssykehus  En undersøkelse av flere nyere legemidler har avdekket større geografiske variasjoner mellom fylkene i forbruket via §10a enn hva som er vanlig ved §9  Dette strider mot den sentrale legemiddelpolitiske målsetningen om lik tilgang til legemidler uavhengig av bosted

8 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Varierende tilgang på spesialisthelsetjenesten for ulike pasientgrupper  Spesialistkrav for søknad om individuell refusjon innebærer forskjellsbehandling mellom pasientgruppene (blant annet pga ulike ventetider for ulike spesialistgrupper i Norge)

9 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Forholdet mellom SLV og RTV  Lite transparens i saksbehandlingen (?)  Uklar oppfølging av positive refusjonsanbefalinger på §10a fra Legemiddelverket (?)  Refusjonskriterier som Rikstrygdeverket legger til grunn for sine overordnede vedtak er unntatt offentligheten

10 legemidler for livskvalitet, helse og velferd Illustrasjon av saksgang


Laste ned ppt "Legemidler for livskvalitet, helse og velferd Rapport fra LMI Konsekvenser av individuell refusjon via § 10a 8 hovedkonklusjoner samt illustrasjon av saksgangen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google