Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjenvinning og deponering av (forurenset) betong og tegl Dagens praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjenvinning og deponering av (forurenset) betong og tegl Dagens praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gjenvinning og deponering av (forurenset) betong og tegl Dagens praksis
Thomas J. Henriksen

3 Aktuelle fraksjoner som tas i mot og bearbeides
Forurenset jord BA avfall (betong og tegl) ”ren” og forurenset Slam fra ulike industrier Avløpsslam Matavfall Hageavfall ”Rene” masser

4 Kort oversikt over Norge Mottak forurenset betong og tegl - erfaringer
Landsdel Kapasitet Pris Kommentar Østlandet Høy Relativt lav Flere aktører -god kompetanse. Mange prosjekter Vestlandet Middels Færre aktører – god kompetanse. Økende antall prosjekter Sørlandet Flere mottak, varierende kompetanse. Midt –Norge Middels - lav Middels- høy Få mottakere, usikkerhet på mottak av tungmasser Nord-Norge Lav Relativt høy Få mottakere og få prosjekter. Liten erfaring

5 Mottak på Lindum og datterselskaper Praksis i dag og utfordringer vi står overfor.
Analyser i betong: Maling (avskrap for PCB) evt sot fra piper (PAH) og borkjerneprøver (tungmetaller). Avfallsforskriften: Inert avfall: Utlekkingstest Ordinært avfall: Ingen spesielle tester (I praksis totalanalyser) Utlekkingstest på betong/teglEndrer karakter ved oppknusing. Ordinært avfall  Totalverdier Benytter tilstandsklasser jord Statsavgift Mottak: Knust – tygd – hele og halve elementer

6 Jern må tas ut før deponering Oftest tas det ut på byggeplass
Utnyttelse av jernet Jern må tas ut før deponering Oftest tas det ut på byggeplass Metallet sendes som skrapmetall Spesielle store prosjekter kan Lindum mellomlagre for senere knusing. Mindre prosjekter kjøres det direkte til mottakssted. Vi leier inn maskin når mengder kommer opp i mellom tonn

7 Tilstandsklasser for forurenset grunn
Tilstandsklasser for forurenset grunn. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg TS Tilstandsklasse/Stoff 1 2 3 4 5 Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Arsen < 8 8-20 20-50 50-600 Bly < 60 Kadmium <1,5 1,5-10 10-15 15-30 Kvikksølv <1 1-2 2-4 4-10 Kobber < 100 Sink <200 Krom (III) <50 50-200 Krom (VI) <2 2-5 5-20 20-80 Nikkel

8 Ordinært avfall til deponi maks 10%
Eksempel ang TOC Hvilke type deponi skal avfallet til og skal det være statsavgift? Inert avfall 3% Ordinært avfall til deponi maks 10% Farlig avfall til ordinært deponi maks 5% Statsavgift slår inn på over 5%

9 Betyr dette allikevel at det må til deponi?
Ren betong/tegl Analyser på knust betong viser ofte metallverdier over ”normverdier” da flygeaske fra avfallsforbrenning inngår i sement Betyr dette allikevel at det må til deponi? Hvordan ta representative prøver på et produkt som er ferdig behandlet og skal kjøres ut i et marked som f.eks Forurensningen ligger ofte i 0-4 fraksjonen 95 % av tungmasser som kommer inn er forurenset

10 Betong og tegl ren/forurenset
Malingprøver (PCB) Kjerneprøver (tungmetaller) Sot inne i pipe (PAH, Dioksin) 0-2 fraksjon fra knusing av betong (org og uorg miljøgifter)

11 Hva er forurenset og hva er rent
Eksempler på masser Hva er forurenset og hva er rent

12 Avfallsbaserte produkter, kvalitetssikring


Laste ned ppt "Gjenvinning og deponering av (forurenset) betong og tegl Dagens praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google