Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drikkevannsseminar – Finnsnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drikkevannsseminar – Finnsnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drikkevannsseminar – Finnsnes
18-20/10 -05 Geir Helø Sweco Grøner AS Avd. Tromsø

2 SWECO GRØNER AS Et av Skandinavias største konsulentselskaper med
3700 ansatte i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen og Russland. I Norge: nærmere 500 ansatte innen; Bygg & Konstruksjoner Vann og Miljø Tekniske installasjoner Areal og Transportplanlegging I Tromsø 18 ansatte pr. 1/10 -05

3 Kjartan Kristoffersen
Vann og Miljø i Tromsø Geir Helø Øystein Pedersen Yngve Johansen Ståle Skog Kjartan Kristoffersen Rune Sandberg

4 Drikkevannsseminar 18-20/10 -05
X + Y + Z + UV = 2 hygieniske barrierer ? Manndalen vannverk Et eksempel fra virkeligheten

5 Byggherre, rådgiver og leverandør
Byggherre: Drift- og Utvikling, Kåfjord kommune Teknisk rådgiver: Sweco Grøner AS Totalleverandør: Unik Filtersystemer AS + lokale underentreprenører

6 Manndalen – Kåfjord kommune

7 Manndalen – Kåfjord kommune
Kjerringdalselva Inntak vannledning

8 Manndalen – et typisk nordnorsk vannverk
Kort situasjonsbeskrivelse av eksisterende vannverk: Utbygd på 70-tallet 600 personer, skole, eldresenter, litt industri, overnattingssted Elveinntak Begrenset nedlagsfelt – ca. 10 km2 – i hovedsak fra høyfjell Lange overføringsledninger Liten kapasitet på ledningsnett Enkel utforming av inntak Ingen vannbehandling

9 Manndalen – et typisk nordnorsk vannverk
Dimensjoneringsgrunnlag: Dimensjoneres for 1800 pe Ingen spesiell økning i antall personer Gjennomsnittelig framtidig døgn- forbruk: 8,3 l/s. Maksdøgn- forbruk: ,5 l/s Makstime-forbruk: ,0 l/s Andre tiltak er oppgradering av overføringskapasitet og etablering av utjevningsbasseng

10 Inntaket i Kjerringdalselva

11 Vannkvalitet - råvann Kun sporadisk påvist bakteriologisk forurensing
Kun ved et tilfelle påvist bakterier i to påfølgende prøver Det er kun ved et tilfelle påvist koliforme bakterier i et antall større enn 2 Det er ikke påvist termotolerante koliforme bakterier i et større antall enn 2 Kimtallet ligger i snitt på 20 pH varierer mellom 6,9 og 7,5 Turbiditet ligger i snitt på 0,23 Fargetallet ligger i snitt på 3,0 (i hovedsak under 5) UV-transmisjon ligger i snitt på 87,5 (dårligste enkeltprøve 67,7 % – beste enkeltprøve 96,6 %)

12 To barrierer dersom kilden m/ekstratiltak ikke kan defineres som den ene?
Annen kilde? Ingen andre aktuelle kilder (ganske typisk problemstilling) Andre behandlingsmetoder? Membranfilter Kjemisk felling med påfølgende filtrering Slike prosesser som er utviklet for fargefjerning, er kostbare og driftskrevende

13 Vannkilden som barriere alene
Fra veileder til drikkevannsforskriftens §14: Dersom ikke en konkret vurdering av risiko for det enkelte vannverk tilsier noe annet, vil vi inntil videre anbefale ovenfor godkjennings- og tilsynsmyndigheter at nedbørfelt og vannkilde kan anses å ha akseptabel hygienisk barriere mhp. fekal forurensning dersom man i råvannet bare har sporadiske funn av parasitter av typen Giardia eller Cryptosporidium i antall på 1 eller mindre pr. 10 liter. Likeledes kan sporadiske funn av termotolerante koliforme bakterier i et antall på 3 pr. 100 ml aksepteres. Et slikt funn bør resultere i at det umiddelbart tas ny prøve. Hva man skal legge i sporadisk og kort varighet, vil være avhengig av hvilken risiko som kan aksepteres, og derfor vil overskridelsenes hyppighet og størrelse måtte vurderes i forhold til vannforsyningens størrelse, jo større vannverk, jo mindre overskridelse kan aksepteres.

14 Andre tiltak som en del av 1. barriere:
Klausulering av nedslagsfeltet Aktivitet reduseres til et absolutt minimum Skilting i nedslagfelt Nytt inntak med grusfilter Inngjerding av inntaket Trykksiler med silinnsats på 100 my Utvidet vannprøveprogram i risiko-perioder Fokus på høyt kunnskapsnivå hos driftspersonell Overvåknings- og alarmsystem (SD-anlegg) Beredskapsrutiner utenom arbeidstiden - vaktordning Varslingsrutiner til abonnenter Nødstrøm Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehandlingsanlegget Mobilt nødkloranlegg og prosedyrer for opprigging av dette Høydebasseng/utjevningsbasseng

15 UV som 2. barriere God overkapasitet på vannbehandlingsanlegget i forhold til faktisk beregnet forbruk UV dimensjoneres for UV-dose 40 Sertifiserte UV-aggregat benyttes Hvert aggregat dimensjoneres for 75 % av maksimal fremtidig kapasitet basert på 25 l/s og 67 % UV-transmisjon – dårligste prøve legges til grunn Tilpasset styring etableres; Ved signal fra sensor i aggregat om sviktende UV-intensitet stenges aggregatet og parallelt aggregat kobles opp. Dette skjer kun dersom sviktende UV-intensitet skyldes lampesvikt Dersom sviktende UV-intensitet ikke skyldes intern svikt, har utslag på sensor sin årsak i fallende transmisjon i råvann. Begge aggregater kobles opp slik at kapasitet pr. aggregat blir 12,5 l/s. Produksjonen kan da opprettholdes med UV-transmisjon ned til 50,8 %. - Først ved lavere transmisjon enn 50,8 % stenges vannstrømmen

16 Konklusjon – teknisk design
Med den tekniske design som er planlagt, er risikoen for sviktende vannkvalitet redusert til et minimum fordi; - Partikler ned til 100 my fjernes ved nytt inntak + finsiling før UV-behandlling av vannet - Dimensjonerende kapasitet ved UV-transmisjon helt ned til 50,8 % ved tilpasset styring av UV - Vannleveransen stenges automatisk og umiddelbart dersom tilfredsstillende desinfeksjon ikke oppnås - Vannverkseier iverksetter i tillegg til eksisterende tiltak, en rekke nye tiltak som sikrer høy kvalitet på drikkevannet og rask responstid ved uforutsette hendelser

17 Mattilsynets foreløpige tilbakemelding – okt. 2005:
Mattilsynet DK Nord Troms aksepterer UV-behandling og vannkilde med tiltak, som to hygieniske barrierer ved Manndalen vannverk. Mattilsynet aksepterer også at det er kalkulert med en halv time leveringsstans i svært sjeldne tilfeller, men presiserer at leveringssikkerheten er like viktig som den hygieniske sikkerheten.

18 Oppsummering fra planprosessen:
God dokumentasjon på råvannskvalitet er helt avgjørende Forbruksdata må innhentes. Utarbeide forprosjekt God kommunikasjon med Mattilsynet er viktig gjennom hele prosessen Vannuttak fra elv kan i mange tilfeller godkjennes som hygienisk barriere under forutsetning av at andre ”delbarrierer” også iverksettes Membranfiltrering og kjemisk felling med påfølgende filterløsninger, er løsninger som ikke bør installeres dersom fargefjerning ikke er påkrevd


Laste ned ppt "Drikkevannsseminar – Finnsnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google