Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon i omsorg – er det mulig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon i omsorg – er det mulig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon i omsorg – er det mulig?
Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Tittelen får meg til å tenke på champagne – nærmere bestemt på ei champagneflaske jeg kan innkassere i midten av 10 april. Det handler om responsen fra en kompis da jeg for to år siden kunne fortelle at jeg hadde fått en nyoppretta stilling i KS, som rådgiver for innovasjon i kommunesektoren. Reaksjonen var: skal du jobbe med Innovasjon i kommunesektoren – det er jo umulig! Kommunesektoren er jo det treigeste som finns – der driver man jo ikke med innovasjon! God venn som jobber i det private næringsliv. Han vedda ei champagneflaske med meg på at jeg ikke ville holde ut i 2 år! Vel – mellom oss sagt så gleder jeg meg til å innkassere champagneflaska – ikke bare fordi at jeg er glad i champagne – men fordi at de her to årene har jeg erfart at hans bilde på kommunesektoren er så innmari feil – det finnes jo ikke noe sted man heller bør være hvis man vil jobbe med innovasjon og nyskaping!

2 Innhold Litt om innovasjon i omsorg som tema - noen tanker og definisjon Perspektivene og noen av forslagene i Hagenutvalget – med eksempler Ledelse, veivalg og hva gjør KS? Selvfølgelig er det mulig! Det vil vi få høre mer om etter hvert – også når Rennesøy og Arendal kommer på scenen. Og vi skal også borre litt i disse to rådmennene – hva er det som gjør at de er i gang med å få til innovasjon i praksis?

3 Motpoler – eller to sider av samme sak?
Innovasjon i omsorg? Innovasjon – det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg å gjøre – omsorg det er varme hender det Dette er bare et nytt fyndord som er in om dagen – det går nok snart over Motpoler – eller to sider av samme sak? Tilbake til kompisen min? Det kan jo være at noen av dere i salen også fikk noen tanker i holdet som minner litt om hans da dere så overskrifta på denne sekvensen? Vil argumentere for at innovasjon og omsorg er to sider av samme sak!

4 Hvorfor innovasjon i omsorg?
Mange grunner, for eksempel: Bærekraft Kvalitet Rekruttering – nok folk & riktig kompetanse Endrede behov – nye generasjoner Vi gjør mye, men gjør vi det som er riktig? Den siste kloke tanke er vel ikke tenkt?

5 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig.» (Kåre Hagen) Ergo må vi løsrive oss fra den gamle medisinen som er mer penger, plasser og personell… Alltid snakk om mer penger, mer folk, mer tid… osv… Vi løper fortere og fortere – men løper vi smart nok? Tenker vi riktig? Er vi åpne for nye og ukjente løsninger?

6 Innovasjon – hva er nå det?
Nytt Nyttig Nyttiggjort Innovasjon - en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper merverdi. Innovasjoner kan skje gradvis eller være radikale! Opplagte eksempler fra offentlig sektor: Altinn Selvangivelse SMS-varsling Andre eksempler: Omorganiseringa av sykehjem til bruk av røde og grønne ansatte NPM som styringsform Lotte sykehjem i Danmark – imitert flere steder i Norge Fastsykepleier Osv…

7 Hagen-utvalgets mandat
”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer.” Hvis du skal lese en NOU i hele ditt liv – les denne! Brageprisen til en utredning!

8 Perspektivene Fra bruker til borger
Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Fra eksperten vet til skape sammen Fra beste til neste praksis Kommunene må initiere, og staten må støtte Omsorg betraktes som et felles offentlig ansvar. Fellesskapsløsninger tilpasset nye behov og tilgjengelige ressurser.

9 Hagen-utvalgets fem store forslag
Ny samhandling - «den andre samhandlingsreformen» Ny teknologi Ny bolig Ny kunnskap Ny næring «Vi ønsker alle å være til stede i eget liv, selvhjulpne , med trygghet i egen, praktisk bolig, i et omsorgsfullt nærmiljø, så lenge som mulig.» Kommer til å si mest om de tre første – litt om ny kunnskap og ny næring ligger delvis implisitt i noe av det andre jeg skal si

10 «Den andre samhandlingsreformen»
Mellomrommene mellom offentlig virksomhet og sivilsamfunn er en nøkkel. Her kan noe av den mest spennende fornyelsen komme til å skje i årene som kommer. Mobilisering av ressurser; sette samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten, næromsorg.  Tenke nytt om samspillet mellom de offentlige ordningene og det sivile samfunn, utforske de nye formene frivilligheten tar, rette oppmerksomheten mot alternative arbeidsmetoder, driftsformer og organisering som utfordrer til medborgerskap. Hva slags kompetanse trengs da?

11 en sti… Når ekspertene lager en trapp, lager brukerne en sti…
Behovet er utgangspunktet for Innovasjon Ergo må vi: Bli flinkere til å forstå og definere behovet Dyrke evnen til å se og skape åpning for å tenke annerledes Spørsmål: Kan vi jobbe annerledes med behovsforståelsen? Svar: JA – tradisjonelle brukerundersøkelser er ikke nok. Etnografisk metode; feltarbeid, deltagende observasjon og kvalitative dybdeintervju Bevis: Antropologen som ble «bruker» på sykehjemmene i Bjugn Stilte nye spørsmål – søkte nye svar… Når ekspertene lager en trapp, lager brukerne en sti… KS Omstilling og konkurranse

12 «Cocreation» – å skape sammen
Involverer alle «stakeholders» gjennom HELE prosessen Skape løsninger MED, ikke FOR Ny viten og kreative ideer generert gjennom gjensidig læring Skape neste praksis – sammen Dette er noe annet enn måten vi tradisjonelt tenker brukerundersøkelse dere! Her skal folk med fra a til å. Hvordan får vi til det? Husk at brukeren er ekspert på sitt eget liv, sine opplevelser. Som kommunalt ansatt må du se og anerkjenne det – men samtidig håndtere helheten, systemene osv… Dere trenger noen som kan banne i kirka, stille nye spørsmål

13 Hverdagsrehabilitering som eksempel
Fra passiv mottaker til aktiv deltaker - lengst mulig i eget liv Borgerens eget behov som utgangpunkt – ikke systemets behov Eldre mennesker er ikke en oppgave, men en ressurs. Utvikling ikke avvikling Økt satsing på forebygging og tidlig innsats Arbeidslag på tvers – tverrfaglig oppgaveløsning Fredericia har vist oss at det er mulig. Nå kommer vi etter Voss, Nøtterøy, Arendal og Bodø jobber sammen

14 Ny teknologi Velferdsteknologi et virkemiddel – ikke et mål i seg selv
Økt mulighet for å leve selvstendige, trygge, sosiale liv også etter at behovet for omsorgstjenester melder seg. Videreutvikle trygghetsalarmen til en trygghetspakke Ta i bruk moderne kommunikasjons-teknologi og sosiale medier for kontakt med helsetjenesten, pårørende osv. Ta i bruk teknologi som stimulerer, underholder, aktiviserer og strukturerer hverdagen

15 20/80 – stein på stein… Langsiktig arbeid: nytt, nyttig og nyttiggjort
Partnerskap: kommune + forskere + private aktører = avgjørende faktor Noen eksempler: «Sosiale medier for demente», Drammen og Sintef «Trygghetspakke», Stavanger og Randaberg sammen med Lyse Energi m.fl. «Trygge spor», Bærum, Drammen, Trondheim, m.fl. og Sintef

16 Nøtterøy kommuner har robotseler på noen behandlingssenter
Nøtterøy kommuner har robotseler på noen behandlingssenter. Paro kan gjenkjenne stemmer og bevegelser

17 Ny bolig Boliger og omgivelser må være gode å bli gamle i
Nye boformer: samvirkeløsninger, bofellesskap Midler til uttesting av nye løsninger Virkemidler også til ombygging og fornyelse – ikke kun til nybygg Tilrettelegging for tilkobling av sensorer, alarmer og smarthusteknologi «… jeg flytter ikke inn på sjukeheimen før de har skikkelig nettilgang der…»

18 Innovasjon i innkjøp som eksempel
Lyngdal og Skånland - framtidas omsorgsboliger Tromsø - hardbrukshus Skien - framtidas sykehjem (med vekt på demente)  To fluer i en smekk: ny bolig og ny næring

19 Ny kunnskap Uforsvarlig lite kunnskap: under 2 promille av budsjettene
går til kunnskapsutvikling og forskning, innovasjon og utviklingsarbeid. Opptrappingsplan 2020: tilføre statlige midler slik at en prosent av omsorgstjenestens totalbudsjett brukes til å utvikle tjenestens kunnskapsgrunnlag Etablere et nasjonalt utdanningstilbud i innovasjon for kommunale ledere Etablere et sekretariat for kommunal innovasjon Uforsvarlig lite kunnskap: å drive en offentlig omsorgssektor videre med et årlig driftsbudsjett på nærmere 80 milliarder kroner, med under 2 promille til kunnskapsutvikling og forsknings, innovasjon og utviklingsarbeid.

20 … og hvem skal drive med dette da? (…jeg har i alle fall ikke tid…)
… der har du innovasjonsspørsmålet ditt … er du leder må du skape rom! … er du medarbeider så grip mulighetene!

21 Innovasjon som veivalg!
Ikke bare et stunt…

22 Et godt råd: Like barn leker ikke best
Viktig når dere skal tenke strategisk knytta til kompetanse og rekruttering Mellomromskompetanse Nettverksbygger Entreprenøren Borger ikke bruker  Hvem kan se «noe annet»? Eksempel fra nord: fikk ikke en ingeniør til å søke stillingen i plan- og bygg avdelinga, men en sosionom ville ha jobben. Tok sjansen. Mye motstand. I dag oppleves det som en vinnsituasjon for hele avdelinga. Nye perspektiv – nye muligheter! Dere trenger folk som kan banne i kirka Se løsninger der andre ikke ser dem – folk som ser noe annet Som ser gapene mellom tjenester, forvaltningsnivå, kommune og sivilsamfunn osv… Som klarer å søke fram nye løsninger Som ser hele mennesker ikke pasienten, eller brukeren eller klienten. Forskning viser at om du inviesterer i kunnskap og kompetanse så koster det i et kortsiktig perspektiv – men lønner seg i det lange løp!

23 Nytt virkemiddelapparat Ny kunnskap Frihet til å skape FoU
Hva gjør KS? Interessepolitisk Nytt virkemiddelapparat Ny kunnskap Frihet til å skape FoU Hele sektoren må med Utviklingspartner FoU velferdsteknologi Berøre – og bevege Innovasjonsalliansen Metodeverktøy Hele sektoren må med Virkemiddelapparat: Velferdsteknologi Sekretariat for innovasjon Breddesynet – hele kommuneoppdraget! Ny kunnskap NFR innovasjonspolicy Innovasjonsutdanning – nytt studie Innovasjon i utdanningsløpene FoU: Virkemiddelapparat Innovasjonsprosesser i kommunene Innovasjonsduken

24 Innovasjonsalliansen på Facebook
Kunnskapsdeling på en enkel måte: Etablert mars 2010 Nettverk, 35 aktører – halvparten kommunesektoren

25 Selvfølgelig er det mulig!
«Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig» Nye tankesett Hardt arbeid Bygge stein på stein – sammen … så kan vi en dag sammen sprette champagnen!?! Introdusere Knut Underbakke og Harald Danielsen


Laste ned ppt "Innovasjon i omsorg – er det mulig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google