Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Min bolig – mitt hjem Bo-oppfølging av pasienter med dobbeldiagnose

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Min bolig – mitt hjem Bo-oppfølging av pasienter med dobbeldiagnose"— Utskrift av presentasjonen:

1 Min bolig – mitt hjem Bo-oppfølging av pasienter med dobbeldiagnose
Et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS, Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, ByBo Med støtte fra Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri RKDD, Sykehuset Innlandet HF og Husbanken, Region Øst Prosjektleder Eli M Nielsen Karagøz, ledende sosionom TEDD - september 2008 1 1

2 Mine hovedtema Kort om prosjektet Bakgrunn / idèutvikling
Bymisjonens boligsatsing/ByBo, DPS Vinderen / TEDD Søknadsprosess / prosjektutvikling RKDD og Husbanken Utfordringer Erfaringer så langt

3 1. Bidra til etablering og oppfølging i varig bolig
Personer som har vært innlagt på TEDD Diakonhjemmets sektor med bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker, Oslo 5 personer samtidig – til sammen 12 personer Pasienter sluses ut av prosjektet når det etablert et fungerende hjelpeapparat rundt pasienten Ulike boformer Bofellesskap, kommunal bolig, privat eiet/leiet bolig mv 2-årig prosjekt (2008 – 2010) Skreddersøm Tilbud og innhold i oppfølgingen tilpasses den enkelte 3

4 2. Metode- og kompetanseutvikling
Bygge på allerede utviklet kompetanse Kirkens bymisjon, Bydelene, andre prosjekter, mv God dokumentasjon av pasientens behov vedr bo-oppfølging Utvikle samarbeidskompetanse og samarbeidsmodeller Krisehåndtering Hva skjer i overgangene Kirkens Bymisjon/ByBo: Se notater senere Vinderen DPS/TEDD: Se notater senere Bydelene: Psykisk helsearbeider, bo-veiledere, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, ruskonsulent, saksbehandlere mv. psyk.helsarbeidere, ruskonsulenter, bestillerkontor mv. Andre erfaringer / prosjekter Oppsøkende tjenester 4

5 3. Formidling av prosjektets erfaringer
Møter, foredrag, seminarer, sluttrapport, artikler mv 5

6 Samarbeidskompetanse
Samarbeidsmodeller Utvikle gode samarbeidsmodeller og tilrettelagt metodikk for bo-oppfølging der pasienten, hjelpetjenester i bydelen og spesialisthelsetjenesten er involvert Bydelene Jobber systematisk med oppfølging via bl.a. psyk.helsearbeider, ruskonsulent, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, boveileder, saksbehandler mv. Egne prosjekter i bydelene: Bo-oppfølgingsprosjekt (Frogner) Skøyen hybelhus (Ullern) Møteplasser Utvikle møteplasser for erfaringsdeling og fagutvikling for bo-oppfølging og boligsosialt arbeid i Diakonhjemmets sektor DPS Poliklinikk/ruspoliklinikk ERP, fastlege, støttekontakt, bo-oppfølger, ambulant bydelesteam, LAR Vaktmester, huseier, pårørende .... lavterskeltilbud, frivillige organisasjoner mv 6

7 Bakgrunnen for prosjektet – idéutforming
Kirkens Bymisjon/H7/ByBo Lang erfaring med bolig etablering og bo-oppfølging Etablert samarbeid med bydelene/1.linjen Prosjektet gir samarbeid med 1. og 2.linjen Vinderen DPS Nærhet / samarbeid med bydel/1.linjen TEDD – oppstart 2008 Utredning og behandling (3-6 mnd) Krise- og stabiliseringsopphold (14 dager) Felles fagutveksling – Samarbeid mellom fagmiljøer Samtaler mellom lederne Grete Larsen (DPS/TEDD) og Tove Korneliussen (Kirkens Bymisjon/H7) DPS VINDEREN: Psykiatrisk poliklinikk Enhet for rus og psykiatri Akutteam og avlastning Enhet for døgn- og ambulant behandling Enhet for bo- og arbeidsrehabilitering DPS Resurssenter Ambulant bydelsteam Samarbeidsprosjekt mellom Vindere DPS/Vinderen psykiatri og Bydelene i 5 år – Samarbeidsavtaler og samarbeidsmøter vedr. utskrivingsklare pasienter ByBo – Bymisjonens Boligsatsing Besøksadresse: Vannposten, Fredensborgveien 32, 0177 Oslo ByBo (Bymisjonens Boligsatsning) er fra 1. september Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området. ByBo – et supplement til Bydelenes eget arbeid ByBo - SCHANDORFFSGATE Schandorffsgate er en permanent bolig med 11 selvstendige boenheter for mennesker med sammensatte problemstillinger (rus/psykiatri).  ByBo - NATTERGALEN Nattergalen er et permanent boligtilbud til kvinner med alvorlige psykiske lidelser, samt rusavhengighet. ByBo – TEAM OPPFØLGING Er et tilbud om bolig og oppfølging for mennesker som trenger støtte, hjelp og koordinering av tjenester for å mestre dagliglivet i boligen sin. Boligene befinner seg hovedsaklig i Steenstrupsgate på Grünerløkka og Thaulows vei på Majorstua. I tillegg tilbys det oppfølging for personer som bor i egen leilighet. Boligene leies ut med vanlige leiekontrakter og det inngås avtale med det enkelte sosialsenter om innhold og finansiering av tjenestene. Boligskolen på Safir Nåløyet Booppfølgingsprosjekt Natthjemmet

8 RKDD Faglige premisser Ressurser Kompetanse- og metodeutvikling
Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 1.linjen Kompetanseutveksling / nettverksbygging Ressurser Penger: Søknad til RKDD høsten 2006 / høsten 2007 Delfinansiering (1/3) - Hva nå?? Støtte for ett år av gangen Søknad til RKDD høsten Avslag av formelle grunner Høsten 2007 : Kun 1/3 av midlene – Hva nå??? Gjennomføre en del eller

9 Husbanken Faglige premisser Ressurser Varige boliger
Politiske og faglige føringer: Husbanken koordineringsansvar for Statens boligsatsing Kompetanse i boligsosialt arbeid Forskning, utdanning, seminarer, nettverksbygging Ressurser Kompetansetilskudd – penger til prosjektet Penger til utdanning mv Varige boliger – Bomiljø - Mennesker

10 Framdrift 2008 Kunnskapsinnhenting Andre forberedende aktiviteter
Styringsgruppa - våren 2008 Referansegruppa - høsten 2008 Boutviklingskonsulent - desember 2008 TING TAR TID Referansegruppa - høsten 2008 Dette er viktig!

11 Utfordringer for prosjektorganisasjonen
Forankring av prosjektet i bydelene Samarbeid på mange nivåer i bydelen Brukerrepresentasjon i prosjektet Hvordan og på hvilket nivå? Utfordringer fra Husbanken og fra referansegruppa: Forankring og samarbeid med bydelene Vi må kontinuerlig utvikle vår samarbeidskompetanse med bydelene

12 Erfaringer – Prosjektet er relevant
Psykiatrien Diakonhjemmets sektor våren 2008 ”Pasienter blir boende på sykehus uten å vite hva fremtiden innebærer” ”Pasienter skal ikke bo i sykehus – vi trenger gode langtidsløsninger” ”Stort behov for gode bo- og omsorgstilbud” Konkurranse og prioriteringer i bydelen: Andre grupper med bolig og oppfølgingsbehov får lettere prioritet Pasienter blir boende i sykehus uten å vite hva fremtiden innebærer Økende liggetid i psykiatriske sykehuavdelinger i Diakonhjemmetssektor våren Skaper Overlege: Vi kan ikke akseptere at bydelen sier de ikke har økonomi til dette Stønad fra SHdir til spesielt ressurskrevende pasienter (Over – ) refunderes. Anbud kan ikke forsinke tilbud til pasientene. ”Bydelen har ikke penger” Konkurranse mellom rus / psykiatri og sykehjem Nedlegging av avdeling på Dikemark


Laste ned ppt "Min bolig – mitt hjem Bo-oppfølging av pasienter med dobbeldiagnose"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google