Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivillighet – muligheter og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivillighet – muligheter og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivillighet – muligheter og utfordringer
Trosopplæringskonferansen 2013 Kjetil Fretheim

2 Trosopplæringen og de frivillige
Trosopplæring i Den norske kirke Et samarbeidsprosjekt mellom ansatte og frivillige En ambisjon om å involvere flere frivillige Hvorfor det? Trendy? Mål i seg selv? Virkemiddel for noe annet? Frivillighet for å Få fine statistikker som gjør politikere og Kirkerådet glade? Engasjere flere i gudstjeneste og menighet? Gjøre trosopplæringen bedre? Hva skjer med innholdet i trosopplæringen?

3 Begrepsbruk Frivillige Medarbeidere Ubetalt arbeidskraft Deltakere
Medlemmer Kjernemedlemmer Aktive medlemmer Støttespillere

4 Hvorfor involvere frivillige i trosopplæringen?
Involvering som et gode i seg selv Spare tid og penger De ansatte vil mer enn de kan Ansatte bruker frivillige Vi vil mer enn ansatte kan Folkehelse, eldreomsorg, trosopplæring

5 Frivillig arbeid Veldedighet Egenorganisering Inntektsskapende arbeid
Besøkstjenester (syke, fengsel m.m.) Egenorganisering Styreverv, ledere, trenere osv. Inntektsskapende arbeid Dugnader, innsamlinger, loppemarkeder og lignende Likemannsarbeid Funksjonshemmede

6 Nye former for frivillig innsats
Den tradisjonelle frivilligheten Dugnaden Filantropien Solidaritet Den nye frivilligheten Punktuell Krav og forventninger Økt frivillighet Flere frivillige Større innsats hos den frivillige

7 Å forske på trosopplæring og frivillighet
Bakgrunn Politisk: samhandlingsreform, kirkereform osv. Faglig: sosiale prosesser og relasjoner; makt Personlig: frivillig, deltaker Spørsmål Hvordan er arbeids- og rollefordelingen mellom kirkens ansatte og frivillige? Hvordan er dette i endring? Hva er god rekruttering og utrustning av frivillige? Hvordan virker den frivillige innsatsen inn på trosopplæringens innhold og praksis?

8 Ansatte og frivillige på kirkefeltet
Gamle og nye profesjoner Funksjoner, interesser og makt Kirkelig ansatte Frivillighet Den norske frivilligheten Kollektivisme – individualisme Ulike former for frivillighet Kirkelig frivillighet Kontekster Det norske lokalsamfunnet Velferdsstat og sivilsamfunn

9 Perspektiver på ansatte og frivillige
Ansatte vs. frivillige Relasjon og samspill Fortolkning av roller, ansvar og identitet Kirkefeltet Avgrensbar i forhold til andre samfunnsområder Særegen historie og egenart Mindre enn «sektor», større enn «aktivitet» Legitimitet gjennom likedanning Tvang, etterligning og normer

10 Kompensasjon og kompetanse
Lønn Ansatte vs. frivillige Kompetanse Profesjonelle vs. amatører Mellom-varianter Kompetente frivillige Frivillige som får honorar Perspektiver og prosesser Konflikt og harmoni Endringsprosesser

11 Fagliggjøring og frivilliggjøring
Kompetanse Kompensasjon Ufaglært Kompetent Profesjonell Lønn Ufaglærte ansatte Kompetente ansatte Profesjonelle ansatte Frivillig Ufaglærte frivillige Kompetente frivillige Fagutdannede frivillige

12 Hvor og hvordan skjer frivilligheten?
Nedenifra og opp Konkrete møter i ulike aktiviteter Menighetsråd, gudstjenesten og ungdomsarbeid Utforskende tilnærming Observasjon Intervju Dokumentanalyse

13 Menighetsrådet På sakslisten Kirketjeneren som forsvant
Utleie, catering, nettsider Kirketjeneren som forsvant Dekomponering og frivilliggjøring Ansatt og frivillig engasjement Lønn til frivillige Forventninger til ansatte

14 Gudstjenesten Frivillig medvirkning De frivillige klokkerne
Klokkeren i Den norske kirke De frivillige klokkerne Organisert Detaljert instruks Avgrenset oppgave Deltakelse Presteledet

15 Ungdomsarbeidet Organisasjon og kirke Ten Sing «går av seg selv»
Dobbelt eierskap Ten Sing «går av seg selv» Tatt-for-gitt, veldrevet Ferdig arbeidsdelt Kompensasjon og profesjonalitet Fra frivillig til lønnet (deltid) Unntaket voksenlederen Kompetanse og profesjonalitet Fast og flytende kompetanse Tusenkunstneren

16 Endringsprosesser Mer lønnet innsats Frivilliggjøring Avfagliggjøring
Ungdomsarbeidet Frivilliggjøring Klokkeren Avfagliggjøring Dekomponering Fagliggjøring MR, dirigenten Profesjonalisering Prest, kateket

17 Funn Kirke og samfunn Roller og relasjoner Kirka mot frivillig sektor
Fagliggjøring og frivillighet Fra frivillig til lønnet Grenser for profesjonalisering Roller og relasjoner Ansatte vs. frivillige Rolleforståelse og arbeidsfordeling Ulikt innhold og hybridroller Ansattes betydning

18 Endring på gang… Nye roller på kirkefeltet Utblikk mot praksis
Endringsprosesser Ny former for frivillig kirkelig engasjement Utblikk mot praksis Involvering, rekruttering og utrustning Frivilligkoordinator Profesjonell frivillig kompetanse Konsekvenser Profesjonell selvforståelse Kirkelig utdanning

19 Rekruttere, motivere og belønne
fellesskap aktivitet innsats motiv belønning

20 Utrustning Opplæring Kompetanse Formell Uformell
Profesjonell vs. allmenn Spesifikk vs. generell Kirkelig

21 Tradisjon og trosopplæring i praksis
Lokale tradisjoner Trosopplæringsreformen Samarbeidende organisasjoner Profesjonsbakgrunn Koordinator (ansvarlig) Aktivitetsleder Søndagsskole Lys våken Ungdomsgrupper Konfirmantleir

22 Muligheter og utfordringer
Mange mennesker Ulike oppgaver Ansatte og frivillige Fellesskap og ansvar Utfordringer Roller og ansvarsfordeling Bruke aller berike? Mange frivillige eller gode frivillige? Hva er god trosopplæring?


Laste ned ppt "Frivillighet – muligheter og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google