Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Misjon ”Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.” Apg 1,8 Diakoni ”Alle som var blitt troende, holdt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Misjon ”Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.” Apg 1,8 Diakoni ”Alle som var blitt troende, holdt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Misjon ”Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.” Apg 1,8 Diakoni ”Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles. ….og delte ut til alle etter som enhver trengte det.” Apg 2,44-45 Organisert omsorgstjeneste og de første hospitalene ble etablert

2 ”Diakoni i Den norske kirke”
Med grunnlag i lov om Den norske kirkes ordning, vedtok Kirkemøtet i 1987 Plan for diakoni i Den norske kirke. Planen ble utgitt i 1988 sammen med en veiledning for lokalt planarbeid. Den ble oppdatert i 1995.

3 Kirken har fått en ny plan for diakoni, en plan som gjelder fra 1. 1

4 Visjon for Den norske kirkes diakonale tjeneste
”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.” Gud er handlende i sin kjærlighet og som kirke skal vi formidle dette, i ord og i handling, i liv og tjeneste

5 1.Joh.3.16 –18. Hva kjærlighet er , har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi og gi vårt liv for brødrene. Men den som ser en bror lide nød, og lukker hjerte til for han selv om han har mer enn nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg ? Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord men handling.”

6 Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

7 Praktisere det Jesus lærte disiplene
EVANGELIET I HANDLING Matt Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Praktisere det Jesus lærte disiplene Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens

8 NESTEKJÆRLIGHET Spørre på ny og på ny: Hvem er min neste ?
Nestekjærlighet omfatter alle områder ved mennesket. Det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige Spørre på ny og på ny: Hvem er min neste ? Hva kan jeg gjøre for deg

9 Gjensidighet er et nøkkelord
NESTEKJÆRLIGHET Gjensidighet er et nøkkelord Det er perioder i livet hvor man har evner og mulighet for å gi, andre ganger trenger man selv å få.

10 INKLUDERENDE FELLESSKAP
1.Kor.12. ”En kropp med mange ulike lemmer og funksjoner” Den enkelte skal se og bli sett For mennesker med utviklingshemming og andre med behov for spesiell tilrettelegging Ulik kultur, etnisk bakgrunn Fellesskap med gjensidig trøst og hjelp, og hvor det frigjøres nye krefter og nytt håp.

11 Vern om skaperverket Kirken har et oppdrag:
Å være en profetisk røst i samfunnet. Å være konsekvent og selvkritisk i disse spørsmålene i sin egen hverdag og praksis.

12 Kirkemøtet utfordrer menighetene og fellesrådene til å:
( bli ”Grønn menighet” eller ”Miljøfyrtårn aktivt bruke Grønn kirkebok” feire ”Skaperverkets dag”

13 Kamp for rettferdighet
Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av ressursene i verden. Kirke og menighet står opp for menneske som får krenkt menneskeverdet sitt. Som kirke utfordres vi også av den fattigdommen store deler av verdens befolkning lever under.

14 Slutt for visning

15 Den diakonale dimensjon ved alt liv i kirken - og de diakonale tiltak.
Allmenn diakoni – situasjoner i hverdagsliv og menighetsliv, alle aldersgrupper Organiserte arbeid som diakoner og diakoniarbeidere utfører. (menighetsråd,fellesråd,ansatt)

16

17 Hvordan kan diakoni være ”evangeliet i handling” for
TIL SAMTALE Hvordan kan diakoni være ”evangeliet i handling” for aldersgruppen 0-18 år ?

18 Den diakonale dimensjon ved alt liv i kirken - og de diakonale tiltak.
Spesialiserte diakoni (institusjoner og organisasjoner) Internasjonal diakoni (misjon og bistand)

19 Frivillige Rekruttering, kurs og veiledning.
Frivillige medarbeidere er helt nødvendig i diakonien. Flere bispedømmer har gjort godt og grunnleggende arbeid omkring frivillighet. som medarbeidarar, og medvandring for ungdom

20 KIRKEMØTET/KIRKERÅDET
Forbereder og beslutter strategier for det diakonale arbeidet på nasjonalt plan

21

22 BISPEDØMMERÅDET Ansvar for at diakonien innarbeides i menigheten i samsvar med de nasjonale strategiene. Fordeler statlige tilskudd til stillinger i diakoni.

23

24 FELLESRÅDET Har arbeidsgiveransvar og forvalter en viktig ressurs
Ansvar for overordnede mål og planer, fokus på kirkens diakoni

25 § 9. KIRKELOVEN Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at : Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.” Menighetsrådet har ansvar for at diakonien innarbeides og utvikles i soknet.

26 KIRKELIG ANSATTE Diakonen Diakoniarbeideren
Presten (kristent liv og tro fremmes) Kateketen (trosopplæring) B/Ungdomsarbeider Kantor Kontorpersonalet Daglig leder/kirkeverge Kirketjener

27 Hva er diakoniens oppgave?
TIL SAMTALE Hva er diakoniens oppgave? Hva vil det si at menighetene skal være preget av en diakonal holdning og handling?

28 Barne- og ungdomsarbeid
KIRKEMØTETS VEDTAK ”Diakonien er en hovedsak for kirken sitt oppdrag og må gjennomsyre hele kirkens sitt liv ” Gudstjenestefeiring Forkynnelse Trosopplæring Barne- og ungdomsarbeid

29 ”Diakoniplanen skal være et redskap for menighetene, også for de som ikke har diakon eller spesielt tilsatte for å drive diakonalt arbeid.”

30 Diakoni og samfunn Forholdet til offentlige tiltak Alternativ?
Supplement? Erstatning? Samordning

31 SPØRSMÅLSGUIDE TIL LOKAL DIAKONIPLAN
Med bakgrunn i de fire områdene: Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Kan man stille følgende spørsmål før en utarbeider en ny diakoniplan:

32 Diakonale utfordringer i praksis – lokalt planarbeid
Hvordan kan vi uttrykke nestekjærligheten konkret ? Hvor er nøden ? Hvem er utestengt fra fellesskapet med andre ? Hvilke globale utfordringer kan vi gjøre noe med lokalt ?

33 Hva er situasjonen? Hva finnes av diakonale tiltak og planer i menigheten? Hva er den aktuelle situasjon i menighet og lokalmiljø? Hvilke holdninger er det som preger miljøene? Er det nye utfordringer som kaller på innsats? Hvilke menneskelige og økonomiske ressurser finnes?

34 Hva ønsker vi å oppnå med diakonale tiltak?
Disse målene bør kunne være slik at vi etterpå kan svare på om vi nådde målet, om vi lyktes med det vi ville og ønsket. Hvilke tiltak skal vi satse på?

35 Hvem ønsker vi å nå med tiltakene ?
Enkeltmennesker Grupper Institusjoner Samfunnsområder

36 Samarbeid Diakoniplanen sees i sammenheng med menighetens strategi og andre lokale planer: Menighetens ulike grupper Andre kirkesamfunn Diakonale institusjoner Ideelle organisasjoner Kommune Skole

37 Hvem vil få ansvar for de aktuelle tiltakene ?
Menighetsrådet Fellesrådet Fellesrådsansatte Frivillige medarbeidere Prestetjenesten

38 Gudstj./kirkelige handlinger
nestekjærlighet inkluderende fellesskap vern om skaperverket kamp for rettferdighet Gudstj./kirkelige handlinger Trosopplæring, barne og ungd. arb Kirkemusikalsk arb. Kirkekontor og kirkegård Barn og unge Voksne og familier Eldre Alle i menigheten Områder Arbeidsfelt Her kan vi teste ut hvor vi er i dag! Hvilke tiltak har vi i forhold til diakoniens hovedområder? Hvilke ruter blir raskt fylt opp, hvilke blir stående tomme? Kjør gjerne en rask brainstorming ut i salen på dette!

39 LOKAL DIAKONIPLAN NESTEKJÆRLIGHET Tiltak: Besøkstjeneste Målsetting:
Tiltak: Besøkstjeneste Målsetting: Tid for gjennomføring: Ressurser (penger/lokaler/mennesker): Samarbeid med: Ansvarlig:

40 LOKAL DIAKONIPLAN INKLUDERENDE FELLESSKAP Tiltak: Husfellesskap
Målsetting: Tid for gjennomføring: Ressurser (penger/lokaler/mennesker): Samarbeid med: Ansvarlig:

41 LOKAL DIAKONIPLAN VERN OM SKAPERVERKET
Tiltak: Grønne menigheter/Miljøfyrtårn Målsetting: Tid for gjennomføring: Ressurser (penger/lokaler/mennesker): Samarbeid med: Ansvarlig:

42 LOKAL DIAKONIPLAN KAMP FOR RETTFERDIGHET Tiltak: Fasteaksjonen
Tiltak: Fasteaksjonen Målsetting: Tid for gjennomføring: Ressurser (penger/lokaler/mennesker): Samarbeid med: Ansvarlig:

43 DET ER HER Det er her – det er nå det er akkurat der du er
at Gud vil du skal tjene Med ditt smil, dine ord med din utstrakt hånd med de gaver Gud gir vil han du skal tjene.

44 Det er nå du skal gå i de gjerninger Gud har lagt ferdig. Ikke vent på et kall til å gjøre det stort.

45 Ikke vent til en dag du har penger å gi
ikke vent til en gang din utdannelsestid er forbi. Ikke let – ikke strev ikke gruble og lure på hvordan og hvor du tjener han best.

46 Vær deg selv ikke ap etter andre . Det er deg han vil bruke med evner og anlegg humør og fantasi. Med den kraft han vil gi skal du tjene – NÅ.


Laste ned ppt "Misjon ”Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.” Apg 1,8 Diakoni ”Alle som var blitt troende, holdt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google