Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Om rådgivning og koordinering i Nordland, Troms og Finnmark Sidsel Haraldsen Seniorrådgiver samhandlingsreformen Reso.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Om rådgivning og koordinering i Nordland, Troms og Finnmark Sidsel Haraldsen Seniorrådgiver samhandlingsreformen Reso."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Om rådgivning og koordinering i Nordland, Troms og Finnmark Sidsel Haraldsen Seniorrådgiver samhandlingsreformen Reso Salten 21.mai 2012

2 Fylkesmannens rolle i samhandlingsreformen : •I det ytre ledd har 430 kommuner, 4 RHF, 19 fylkeskommuner og samtlige høyskoler og universitet ansvar for at stortingets vedtak blir fulgt opp og gjennomført •For å bistå i dette arbeidet har aktuelle departement og direktoratet et ansvar, likeså samtlige fylkesmannsembeter. KS har et ansvar overfor sine medlemmer, kommunene. Bruker- og interesseorganisasjoner har også en viktig rolle i reformen overfor sine medlemmer •«Fylkesmannen skal være med å understøtte reformen og bidra i gjennomføringen gjennom de organer som er etablert og har myndighet til det»

3 Rådgivere og nasjonalt nettverk De regionale rådgiverne er en del av det nasjonale nettverket som skal : •Følge med på hva som skjer ute med hensyn til gjennomføring av samhandlingsreformen •Formidle til HOD og den nasjonale koordineringsgruppen hvordan arbeidet går •Bidra med informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner Det er et mål at nettverket skal oppleves å gi merverdi gjennom å bistå aktuelle ansvarlige aktører i gjennomføringen.

4 Arbeidsform •Kontorsted Tromsø, underlagt fylkeslegene i Nordland, Troms og Finnmark •Kontordager i 3 fylker •Mnd møter i nasjonalt nettverk, sammen med repr fra Helse Nord RHF og kommuneoverlege i Tromsø •Deltar som observatør / repr for fylkesmannen i OSO Finnmark, OSO Troms, RESO Salten, RESO Vesterålen, RESO Lofoten, OSO Helgeland •Deltar på fylkesmannens konferanser for kommuner •Samarbeider med KS; utdanningsinst.og kompetansemiljø, ulike prosjektorganisasjoner, pasientombud mm

5 Hva kan jeg gjøre for dere? •Informere fra nasjonalt nettverk ut til kommuner og helseforetak •Informere mellom kommuner og helseforetak •Løfte problemstillinger fra lokalt og regionalt nivå til nettverk nasjonalt •Delta på opplæring og informasjonsarbeid, og •Bistå i lokalt samarbeid og utviklingsarbeid og informere gjennom kartlegging og spredning av gode tiltak •Standardisere og kvalitetssikre informasjon •Følge opp og følge med hvordan det går med reformen i kommuner og helseforetak

6 Nyheter: •Det kommer en forvaltningsmessig «følge-med-evaluering» fra HOD for fortløpende å kunne evaluere hva som fungerer og ikke fungerer i forhold til reformen •Det kommer styringsdata etterhvert som helsedirektoratet får samlet inn og bearbeidet data fra kommunene, helseforetakene og NPR •Det gjøres en korrigering av a-kontobeløpene for medfinansiering etter 1. og 2.tertial, basert på erfaringsdata •KS følger opp questbackundersøkelsen på kommunene om hvilke samhandlingsprosjekter kommunene har

7 Status + - •Det gjennomføres for tiden en kartlegging av kommunene i Nordland Troms og Finnmark. Foreløpig er 45 kommuner inkludert i materialet •Foreløpige funn: - Kommunene er i stor grad forberedt på reformen - Kommunene opplever stor grad av mestring - Overraskende mange kommuner opplever liten endring - De fleste kommuner er istand til å ta hjem pasienter når utskrivingsklare - Et flertall av kommunene har tradisjon for observasjon og etterbehandling i sykehjem fra før - Alle kommunene er bekymret for kostnader med medfinansiering, opplever liten kontroll - Har i varierende grad bygget opp nye tilbud, mange setter pengene «på bok» for påkommende kostnader, og øker kapasitet gjennom innleie av personell etter behov - Skaper seg en større fleksibilitet i bruk av plasser og bruk av personell gjennom samlokalisering og samomorganisering av tjenestene - Øker kapasitet på korttidsplasser gjennom dobbeltrom - Noen kommuner har redusert eller planlegger reduksjon av langtidsplasser til fordel for korttidsplasser til utskrivingsklare, avlastning og rehabilitering -

8 Status +- forts - Volumøkning i fremtiden planlegges i stor grad innenfor omsorgsboliger med og uten bemanning og i tilknytning til sykehjemmet - Stor økning i behovet for hjemmetjenester (utskrivingsklare unge vil hjem, eldre vil til institusjon) - Få kommuner opplever at pasientene skrives ut tidligere enn før / for tidlig - Kommunene har registrert mange avvik i startfasen, men stor toleranse for at det tar tid å etablere nye rutiner - Avvik håndteres i dialog mellom partene - Mange kommuner opplever en økt byråkratisering pga avtalearbeidet - Stillingene i kommune er blitt mere attraktive, flere søkere til ledige stillinger - Stor forskjell på erfaringer i avtalearbeidet, fra veldig god til veldig dårlig suksessfaktorer er felles forhandlinger og forhandlingsstøtte fra eks KS - Skryter av KS i Troms og Finnmark som bistår kommuner og helseforetak i avtalearbeidet - Alle kommuner deltar i arbeid med E-meldinger og mange er med i Funnke - Mange kommuner etablerer nye prosedyrer og utvikler sitt kvalitetssystem - Alle kommuner har eller planlegger interkommunale tiltak - Alle kommuner etterlyser penger til forebyggende tiltak og sier reformen har alt for stor fokus på behandling og på eldre

9 Nyheter forts.. •Mer informasjon fra regional koordinator finner du på nettsiden «samhandlingsreformen» under området «helse» på fylkesmannen sine hjemmesider i Nordland, Troms og Finnmark •Kontaktinformasjon: sih@fmtr.no / mobil 90 63 06 83sih@fmtr.no Takk for oppmerksomheten 


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Om rådgivning og koordinering i Nordland, Troms og Finnmark Sidsel Haraldsen Seniorrådgiver samhandlingsreformen Reso."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google