Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2005. Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2005. Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2005

2 Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen

3 Norges Bank 3 Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

4 Norges Bank 4 Euroområdet Vekst i privat konsum og investeringer fra samme kvartal året før Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

5 Norges Bank 5 Renteforventninger 14. mars 2005 Kilder: Norges Bank og Reuters Storbritannia Euroområdet USA Norge

6 Norges Bank 6 Renteøkninger i denne konjunktursykelen Kilder: Reuters, Bloomberg og Norges Bank Første renteøkning Styringsrente på rentebunn Dagens styringsrente Endring siden rentebunn Island06.05.20045,308,753,45 New Zealand29.01.20045,006,751,75 Storbritannia06.11.20033,504,751,25 USA30.06.20041,002,501,50 Australia08.05.20024,255,501,25 Canada08.09.20042,002,500,50 Sveits17.06.20040,00-0,750,25-1,250,50 Euroområdet2,00 0,00 Sverige2,00 0,00 JapanNed mot null 0,00 Handelspartnerne 1) 06.05.20042,022,300,28 1) Beregnet som et vektet gjennomsnitt av 9 land, der vektene tar hensyn til landene som har fast kurs mot USD og EUR. 31.12.2003 var denne renten 2,15 prosent.

7 Norges Bank 7 Rentedifferanse og KKI Kilder: Norges Bank og Bloomberg KKI, høyre akse Veid rentedifferanse, venstre akse 14. mars 05 1. februar 05

8 Norges Bank 8 Oljepris Brent Blend USD per fat. Dagstall 11. mars Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank Terminpriser 28.oktober (IR 3-04) 13. desember

9 Norges Bank 9 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall. Januar 2001 – mars 2005 Levering om 6-7 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/ NYMEX

10 Norges Bank 10 Ledig kapasitet for OPEC 10 Millioner fat per dag Kilde: EIA (årstall) og IEA (månedstall) Månedstall Årstall

11 Norges Bank 11 Global vekst oljeetterspørsel, Tilbud utenfor OPEC og etterspørsel rettet mot OPEC Anslag på vekst fra 2004 til 2005, Millioner fat per dag Kilde: IEA

12 Norges Bank 12 Ujustert Kilde: TNS Gallup Trend Husholdningenes forventningsindikator Ujustert og trend (nivå)

13 Norges Bank 13 Kreditt 1) til husholdninger og foretak Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 1997 – januar 2005 Kreditt til ikke- finansielle foretak 1) Fra innenlandske kilder (K2) Kreditt til husholdningene Kilde: Norges Bank

14 Norges Bank 14 Førstegangs-registrering av personbiler til private Tolvmånedersvekst, prosent Kilde: OFV

15 Norges Bank 15 Produksjonsindeks for industrien Volum. Indeks. 3 måneders glidende gjennomsnitt Konsumvarer Innsatsvarer Investeringsvarer Kilder: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Konjunkturbarometeret Forventningsindikator for industrien. Sesongjustert diffusjonsindeks 1) 1) Verdier over null innebærer at flertallet av industrilederne ser positivt på utsiktene for neste kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 Regionalt nettverk •Sammenliknet med i høst meldes det om uendret eller sterkere vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer. •Det er planer om moderat økning i investeringene i privat og offentlig sektor. •Sysselsettingen har økt moderat i varehandelen og noe sterkere i bygg og anlegg. Fremover ventes det en økning i hele privat sektor med unntak av industrien. •Andelen som venter økt vekst i egne utsalgspriser det kommende året er større enn andelen som venter nedgang i prisveksten. TNS Gallups forventningsundersøkelse viser et mer nøytralt bilde.

18 Norges Bank 18 Investeringstellingen. Industri Antatte og utførte investeringer. Mrd. kroner 2002 2003 20052004 Anslag gitt året førAnslag gitt inneværende år Kilde: Statistisk sentralbyrå

19 Norges Bank 19 Investeringstellingen. Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport. Antatte og utførte investeringer. Mrd. kroner 2002 2003 2005 2004 Anslag gitt året førAnslag gitt inneværende år Kilde: Statistisk sentralbyrå

20 Norges Bank 20 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert 1) AKU-ledighet Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet 1) AKU ledigheten: 3 måneders glidende gjennomsnitt, Ledige over 26 uker: ujusterte tall Ledige i over 26 uker

21 Norges Bank 21 Utførte timeverk Sesongjustert. Kvartalstall. Millioner per kvartal. 4. kv, 1995 – 4. kv. 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå

22 Norges Bank 22 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 3/04 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

23 Norges Bank 23 Forventet konsumprisvekst om 2 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kv. 2002 - 1. kv. 2005 Kilde: TNS Gallup Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner

24 Norges Bank 24 Forventet konsumprisvekst om 5 år Prosent. Kvartalstall. 2. kv. 2002 - 1. kv. 2005 Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Kilde: TNS Gallup Arbeidstakerorganisasjoner

25 Norges Bank 25 Tremåneders pengemarkedsrente og importveid valutakurs (I-44) 1)2) i referansebanen Kvartalstall. Prosent. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2008 Rente, venstre akse Importveid kronekurs (I-44), høyre akse 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs 2) Tallene for 1. kvartal 2005 er basert på gjennomsnittet til og med 10. mars Kilde: Norges Bank

26 Norges Bank 26 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE 1) Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2001 – 4. kv. 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 30%50%70%90% 1) Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i KPI-JAE KPI-JAE

27 Norges Bank 27 Anslag på KPI-JAE 1) og produksjonsgapet 2) Inflasjonsrapport 3/04 (rød) og 1/05 (blå). Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE Produksjonsgap IR 3/04 IR 1/05

28 Norges Bank 28 Anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser IR 1/05 Kilde: Norges Bank 20042005200620072008 Etterspørsel fra Fastlands-Norge 4,043¾2¼1¾ Privat konsum 4,34¼3¾2½2 Offentlig konsum 2,01¾1½ Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge 6,27¼6½2¼½ Oljeinvesteringer 11,525-5-2½0 Tradisjonell eksport 3,05½3½ Import 9,07½3½2¼1¾ BNP, Fastlands-Norge 3,5432¼2 Sysselsetting 0,21½ ¾¼ AKU-ledighet (rate) 4,543½3¾4 KPI-JAE 0,311¾2¼2½ Årslønn 3¾44½4¾ Produksjonsgap Fastlands-Norge -¾¾1¼1½


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2005. Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google