Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIKARBYRÅDIREKTIVET LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET BEHOV FOR LOVENDRINGER 10.05.2011 Nils Kristian Lie Norsk Arbeidsrettslig Forening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIKARBYRÅDIREKTIVET LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET BEHOV FOR LOVENDRINGER 10.05.2011 Nils Kristian Lie Norsk Arbeidsrettslig Forening."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIKARBYRÅDIREKTIVET LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET BEHOV FOR LOVENDRINGER 10.05.2011 Nils Kristian Lie Norsk Arbeidsrettslig Forening.

2 VIKARBYRÅENES LEVEVILKÅR • Forskrift • Krav om registrering hos Arbeidstilsynet. • I 2010 over 2000 byråer. • I 1993 ca 140 byråer • I 2008 var over 100 000 personer tilknyttet • Utgjør 1% av arbeidsstyrken totalt • Internasjonal bransje – både byråer og arbeidstakere • Ingen lovfastsatte krav om lønn- og arbeidsvilkår for vikaren

3 VIKARBYRÅDIREKTIVET (2008/104/EF) • Historikk • Forslag lagt frem i 1982 • 1990-tallet (deltidsarbeid, midlertidig ansettelse) • 2002 nytt forslag uten enighet • Vedtatt november 2008 • Implementeringsfrist er satt til 5.12.2011 • Rettsgrunnlag EF-traktatens art 137 2.ledd

4 HOVEDPUNKTER • Formål artikkel 2 • To delt: • Beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeide gjennom prinsippet for likebehandling • Etablere passende rammer for anvendelsen av vikararbeide med henblikk på å bidra effektivt til å skape arbeidsplasser og til å utvikle effektive former for arbeide • Likebehandlingsprinsipp • ”vesentlige arbeids- og ansettelsesvilkår” • Kravene til likebehandling fastsatt i direktivets art. 5 og art 3 1. f) • Arbeidstid, etc • Ikke-diskriminering • Unntaksadgang

5 Andre faktorer som kan være/er relevant for forståelsen • Tjenestedirektivet • Utsendingsdirektivet • ILO 181 • Midlertidig ansettelser • Deltidsansettelser • Likestillingsloven • Ikke diskrimineringsbestemmelser • Krav til vikarens arbeidsavtale

6 Anvendelsesområde • Art 1: • Arbeidstakere som har inngått arbeidsavtale med vikarbyrå og som sendes til en brukervirksomhet for midlertidig utføre arbeid under dennes tilsyn og ledelse. • Definisjoner i art. 3 1. a) – e) • Offentlig og privat virksomhet. • Samme anvendelsesområde som dagens aml. § 14-12 • Gjelder ikke utleie etter § 14-13 • Utsendingsdirektivet – aml. §1-7 med forskrift. • Vikarbyrådirektivets fortale pkt. 22

7 PRINSIPPET OM LIKEBEHANDLING • Art. 5 • 1:”... væsentlige arbejds- og ansætelsesvilkår...skal mindst svare til dem der ville vært gældende, hvis de vikaransatte havde været ansat direkte af denne virksomhed til udførelse af samme arbejdsopgave”

8 Ytterligere krav til likebehandling • Når første afsnit finder anvendelse, skal de regler, der gælder i brugervirksomheten, vedrørende: • a) beskyttelse af gravide og ammende kvinder samt børn og unge, og • b) ligebehandling af mænd og kvinder og foransatltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, hanicap, alder eller seksuell orientering

9 Nærmere innhold er definert i art 3 • Arbeidstidens lengde, overtid, pauser og hvileperioder, nattarbeid, ferie, helligdager og fridager og lønn • Fastsatt i: • lovgivning • administrative bestemmelser • tariffavtaler • og/eller bindende generelle bestemmelser som gjelder i virksomheten.

10 Tekst art 3 • Dette direktiv forstås ved: •.... • f) ”væsentlige arbejds- og ansætelsesvilkår”: arbejds- og ansættelsesvilkår fastatt i henhold til love og administrative bestemmelser, kollektive overenskomster og/eller andre bindende bestemmelser, der gælder i brugervirksomheden, vedrørende: • i)arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbeide, ferie og helligdage • ii)aflønning

11 Representerer vikarbyrå- direktivets likebehandlingskrav noe nytt? • Ikke ukjent med krav om likebehandling eller forbud mot forskjellsbehandling • Vikarbyrådirektivet står allikevel på egne ben

12 Bestemmelser om likebehandling • Lov om offentlige anskaffelser • Midlertidige ansettelser – aml. § 13-1 (3) • Deltidsansatte – aml. § 13-1 (3) • Vern mot diskriminering – aml. kap 13 • Likestillingsloven • Diskrimineringsloven • (Virksomhetsoverdragelser – krav om kontinuitet)

13 Krav til hypotetisk sammenligningsperson • Som om han/hun var ansatt i virksomheten • Fast eller midlertidig ansatt? • Ikke sammenligning på individnivå • Likebehandling er begrenset til bestemmelser som finnes i lov, administrative bestemmelser, tariffavtaler og/eller bindende generelle bestemmelser som gjelder i virksomheten • Ikke forbud mot forskjeller dersom disse begrunnes i forhold som ikke strider mot likebehandlingsprinsippet, eks. ansiennitet

14 Referanseramme for likebehandling • lov • administrative bestemmelser • tariffavtaler • og/eller bindende generelle bestemmelser som gjelder i virksomheten

15 arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbeide, ferie og helligdage • Her finnes aktuell lovgivning og/eller tariffavtaler • Utfordring der vikaren har flere vikaroppdrag hos ulike oppdragsgivere. • Utfordringer mht arbeidstid. Eks. gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Avtaler etter aml. §10-12 • Kravene til arbeidsavtale – aml. §14-3 og § 14-4

16 ii)aflønning • Nasjonal lovgivning • I dag: Ingen lovbestemmelse som definerer lønn. • Departementet uttaler: • ”Lønnsbegrepet må føre til at formålet med direktivet, og likebehandlingsprinsippet, realiseres” • Knytter lønnsbegrepet opp mot arbeidstidsbestemmelsene i art 3 f) (i): Overtidstillegg, ferielønn, nattillegg og lønn på offentlige helligdager. ”Også eventuell kost, losji og arbeidstøy utgjør etter departementets vurdering viktige elementer i et lønnsbegrep med sikte på likebehandling.” • Høringsinstansene

17 KONTROLL AV AT DET LIKEBEHANDLES • Dir. art. 10: • Departementet uttaler at det bør være en form for innsynsrett. • Foreslås innsynsrett for tillitsvalgte i innleiebedriften. • Innebærer en rekke utfordringer.

18 ANDRE KRAV TIL LIKEBEHANDLING • Art 6 • Informeres om ledige stillinger • Ikke forbud mot direkte ansettelse hos innleier • Ikke kreve betaling av vikar der denne ansettes hos innleier • Adgang til felles fasiliteter etc • Krav til å forbedre vikaransattes videreutdanning etc. • Departementets forslag til lov

19 REPRESENTASJON • Dir. art 7. • Vikaransatte inngår i beregningen av eks. antall ansatte i vikarbyrået. Eks. valgforskriften, drøftingsplikt etter kap 8 etc. • Medlemsstatene kan velge hvorvidt de vikaransatte skal medregnes bergningen av antall ansatte hos utleier • Departementets forslag • Høringsinstansenes syn

20 Unntak fra likebehandlingsprinsippet • Art. 5 2. – 4. ledd. • Garantilønn • Tariffavtaler • Særregel i 4.ledd. • Departementet foreslår unntak for tariffavtaler. Nivå: Landsomfattende. • Høringssvar.

21 Restriksjoner på utleiebedriftenes virksomhet • Formål 2 • Aksept for restriksjoner dersom: • ”almene hensyn til især beskyttelse af vikaransatte og krav til sundhet og sikkerhed på arbejdsplassen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og ofrebygge misbrug” • ILO • §14-12 og §14-9: Restriksjon • Gyldig sådan?

22 TARIFFAVTALE LO-NHO • Foreligger prinsippavtale. • Oppfyller kravet til likebehandling? • Tilfredsstiller den de materielle kravene i art. 5 3.ledd


Laste ned ppt "VIKARBYRÅDIREKTIVET LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET BEHOV FOR LOVENDRINGER 10.05.2011 Nils Kristian Lie Norsk Arbeidsrettslig Forening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google