Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon)"— Utskrift av presentasjonen:

1 KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon)
Roller og ansvar ved energiknapphet og rasjonering

2 KBO – ansvar og roller Hierarki Brukes når:
KSL(kraftforsynings sentrale ledelse) NVE Systemansvarlig (Statnett) KDS (kraftforsyningens distriksjef) KBO-enheter Brukes når: Krig og beredskap Rasjonering Andre svært krritiske situasjoner for kraftforsyningen

3 Ansvar og roller KDS Generelt
Holde kontakt med og følge opp KBO enheter mht beredskap Varsle og tilrettelegge for samarbeid i krisesituasjoner Informere NVE ved større hendelser Samordne kraftforsyningens prioriteringer og beredskapshensyn overfor fylkesmann, politi og forsvar Informerer Fylkesmannen ved større hendelser Møte i Fylkesmannens beredskapsråd Bidra til at samfunnskritiske funksjoner vurderer sin egenberedskap Delta på relevante kontaktmøter i og utenfor bransjen

4 Ansvar og roller KDS Ved energiknapphet og rasjonering
OED beslutter rasjonering NVE / KSL gjennomfører rasjonering KDS mottar ordre fra NVE/KSL og bringer disse videre til KBO-enhetene (konsesjonærer) Koordinerer med fylkesmenn og kommuner mht tiltak og konsekvenser Prioriteringer innenfor sitt geografiske område Følger opp overfor KBO-enheter at ordre fra NVE/KSL følges Sammenstiller statusrapporter og oversende NVE/KSL KDS er «statens person» i en rasjoneringssituasjon

5 KBO-enhetenes roller og ansvar
Bistå i informasjonskampanjer forut for rasjonering Gjennomføre pålagt rasjonering i hht egen rasjoneringsplan Samarbeider med kommuner og lokal politimyndighet Mye informasjonsvirksomhet mot nettkunder Flere informasjonskanaler Håndtere flest mulig av henvendelsene fra nettkunder Rapportere til KDS

6 Når kan det bli rasjonering av strøm?
NVE overvåker situasjonen Det må være betydelig sannsynlighet for strømmangel (>50%?) Vil kunne omfatte kun deler av Norge Kraftprisen vil først ha blitt meget høy (>2 kroner/kWh) Forventes da lavere strømforbruk

7 Hva kommer før rasjonering?
Informasjonsvirksomhet Januar: Statnett og Enova NVE OED SAKS-tiltak v/Statnett Separate elspotområder Utkobling av kjeler Spesialregulere produksjon Driftskobling med redusert sikkerhet for å øke importen Innløse energiopsjoner Starte reservekraftverk

8 Hvem bestemmer og gjennomfører rasjonering?
OED Etter råd fra NVE NVE Rasjoneringsmyndighet Statnett Systemansvaret KDS Kraftforsyningens distriktssjef (meg) KBO-enhetene Nettselskap Fylkesmannen Prioritering Politiet Liv og helse

9 Hva omfatter rasjonering?
Iverksette tunge informasjons- og sparekampanjer Kreve hyppigere avlesning, avregning og fakturering Allerede varslet mulighet Overta styringen av kjøring av kraftverkene Utkobling av uprioritert forbruk Elektrokjeler Annet ”unødvendig forbruk” Kvoterasjonering Beregning av kvoter til hver enkelt nettkunde (eks. pr mnd.) Skal resultere i en besluttet % reduksjon for hvert enkelt nettselskap (eks %) Forbruk utover kvoten skal ilegges en straffetariff (eks. 10 kroner/kWh) Sonevis roterende utkobling Områder kobles ut i flere timer om gangen Livsviktige funksjoner skal unntas Varighet i flere uker

10 Øvelse ”Rasjonering” i Hafslund 2010
Prinsippiell utvikling av rasjoneringssituasjon: Lave vannmagasiner, høye priser Markedsmekanismene benyttes; kanskje enda høyere priser. Avtaler med tungindustri med tilbakesalg av kraft iverksettes. Massive informasjonskampanjer for sparing. Forbruk går ut på høy pris; industri, tilbakesalg og generell sparing. Rasjoneringsvedtak gjøres av Regjeringen, men det sitter ”langt inne”. Kan skje gradvis. Vedtak kommer ”for sent” (medio mars?) til å spare mye energi . Rasjonering kan vedtas kun for utsatte regioner, ikke nødvendigvis hele Norge. Etter vedtak: Ut med ”unødvendig” forbruk, utkobling av elektrokjeler. Produsentene kan overstyres. Kvoterasjonering; svært høy pris på overforbruk av kvote pr. uke/14 dager. Siste fase: Sonevis utkobling av forbruk (for eksempel 8 timer ute og 16 timer inne) Øvelse idag: fram til og med kvoterasjonering.

11 Situasjonen vinteren 2011

12 Februar/mars 2011

13 Hvordan utviklet situasjonen seg i 2011
Sannsynligheten for rasjonering har blitt redusert siden nyttår Viktig at alle utenlandsforbindelser er intakte for import Viktig at kjernekraftverkene i Sverige produserer for fullt NVE/Statnett oppgraderte risikoen til ”Anstrengt” forrige uke Det var fortsatt kaldt med høy last Det var ikke utsikter til mye nedbør i form av regn og snøsmelting Uro for at den minste lille feil ville stoppe all atomkraftproduksjon i Sverige

14 Hva er situasjonen nå?

15 Husk også Sverige!


Laste ned ppt "KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google