Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Konferanse Mandal 5.6.07 Steinar Dalbakk, KRD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Konferanse Mandal 5.6.07 Steinar Dalbakk, KRD."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Konferanse Mandal 5.6.07 Steinar Dalbakk, KRD

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tema •Lovendringer 2007 – valgkort – legitimasjonsplikt •Tilrettelegging i valglokaler (som sikrer opp- fyllelse av demokratiske prinsipper for valg) •Stemmesedler og logoer •Departementets informasjonsopplegg •Opptelling, valgoppgjør og valgprotokoller

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Tilrettelegging for stemmegivning Valglovgivningens regler om tilrettelegging og utforming av valglokaler er satt for å sikre oppfyllelse av grunnleggende demokratiske rettigheter, som alminnelig og lik stemmerett, frie og hemmelige valg. Må være i fokus ved tilretteleggingen

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 •Lokalene skal være egnet for stemmemottak og de skal være tilgjengelige for velgerne •Velgerne skal ikke behøve å be om hjelp for å komme seg inn i lokalet •Ta særlig hensyn til bevegelseshemmede, blinde, svaksynte. Husk prinsippet om alminnelig stemmerett! •Å avgi stemme utenfor lokalene skal kun skje unntaksvis! Hvilke lokaler bør brukes?

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Lokaler ved forhåndsstemmegivningen •Formål: Øke tilgjengeligheten •Universitet/Høgskoler •Kjøpesenteret? •Brakker og andre mobile enheter •Forhåndsstemmebussen •Tenk alternativt!

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Utformingen i selve lokalet Lokalet må utformes mest mulig hensiktsmessig med tanke på en mest mulig smidig gjennomføring av stemmegivningen Hvilke løsninger ivaretar dette på en best mulig måte?

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Tenk gjennom •Velgernes behov for informasjon –Plakater, oppslag –Personer som tar i mot og veileder velgerne i lokalet •Type avlukker - plassering •Sted for avkryssing i manntall, identifisering, stempling av stemmesedler •Sted for urnen(e) •Hva skal gjøres først og sist?

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Spesielle grupper •Rullestolbrukere, blinde og svaksynte •Kassetter med punkt- og storskrift •Lysforhold •Veileder

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Inne i avlukkene •Én og én velger i avlukket om gangen! •Hold god orden! •Kontroller med jevne mellomrom! •Rydd opp! Gode rutiner og god opplæring av stemmestyrets medlemmer er alfa og omega!

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 •Gode rutiner og prosedyrer for å sikre at ingen får godkjent mer enn én stemme •Det bør være et mål at ingen stemmesedler må forkastes pga rutinefeil –det må gis info om bretting av sedler –stemmesedler må stemples –urnen må overvåkes

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Stemmesedler og logoer •Lovens prinsipp: Alle stemmesedler skal behandles likt med hensyn til tilgjengelighet •Logo på stemmeseddel er ikke tillatt •Mange problemstillinger som må vurderes –Har partiet/gruppen logo? –Vil noen sedler bli mer iøynefallende? –Hvilken logo skal benyttes? –Rettigheter/åndsverklovgivning –Godkjenningssystem? –Krav til farge/utforming –Kostnader –Klagesystem?

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Nytt ved valget i 2007 – endringer i loven •Skjæringsdato for manntallet –flyttet til 30. juni •Obligatorisk utsteding av valgkort til alle velgere –krav til valgkortene (valgforskriften §§ 22 – 23)

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Nytt ved valget i 2007 – endringer i loven Krav til legitimasjon •Hovedregel: Velger skal identifisere seg dersom vedk. er ukjent for stemmemottaker –Unntak: på institusjon kan ansatt bekrefte identitet hva er ”institusjon”? –hvilken type legitimasjon kan aksepteres? må inneholde navn, bilde, fdato pass, bankkort, førerkort ellers: konkret vurdering •informasjon om ny regel er viktig

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Nytt ved valget i 2007 – endringer i loven •Frist for forhåndsstemmegivning utenriks –nest siste fredag før valgdagen (i år 31. august) •Frist for forhåndsstemmegivning på Svalbard –Sysselmannen bestemmer

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Departementets informasjonsopplegg •Informasjon til valgmedarbeiderne – www.valg.no – for valgmedarbeiderne •Informasjon til velgerne - Kunngjøringer/annonser - TV-spoter - Husstandbrosjyre - Plakater til bruk i valglokalene - Internett (www.valg.no)

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Informasjonstiltak (fortsatt) •Tilskudd til informasjonstiltak •Info.tiltak for velgergrupper med spesielle behov

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Opptelling og valgoppgjør •Godkjenning av stemmegivninger og stemmesedler – forhåndsstemmegivninger (§ 10-1) – valgtingsstemmegivninger (§10-2) – stemmesedler (§10-3)

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Opptellingen (§§10-4 – 10-6) •Prinsipper for opptellingen •Foreløpig opptelling •Endelig opptelling

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Valgoppgjør og protokollering •Valgoppgjøret (§11-12) – St.Lagües modifiserte metode – listestemmene – kandidater med uthevet skrift – velgernes endringer på stemme- sedlene •Protokolleriongen

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Valgnattdatabasen 2007 •All innrapportering skal skje via web •Data kan importeres fra kommunens valgdatasystem •Første test i noen kommuner neste uke •Innrapportering grunnlag innen 4. juni •Prøvevalg 15. august •Nye data som skal samles inn: –Register over alle som stiller til valg på lokalt plan: alle kandidatnavn med fødselsnummer –Samlet informasjon om steder velgerne kan stemme: sted/tid for stemmegivning

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Grensesnitt web

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Eksempel Grunnlagsskjema

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Informasjon •Legitimasjonsplikt er et viktig budskap ved dette valget! •Våre informasjonstiltak: •Annonser: –frist for listeforslag –forhåndsstemmegivning starter –valgdagen •Husstandsbrosjyre, Tv-reklame, plakater, PR-tiltak, Internett •Bruk kommunens nettsider aktivt!


Laste ned ppt "1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Konferanse Mandal 5.6.07 Steinar Dalbakk, KRD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google