Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 prinsipper og 1 regneark:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 prinsipper og 1 regneark:"— Utskrift av presentasjonen:

1 9 prinsipper og 1 regneark:
En nasjonal modell for å beregne totale/INDIREKTE kostnader i (eksternt finansierte) forskningsprosjekter i UH-sektoren

2 To initiativer Universitets- og høyskolerådets økonomiutvalg
Hvem? To initiativer Arbeidsgruppa består av folk fra HiG, NIH, NTNU, UiA, UiB, UiO Universitets- og høyskolerådets økonomiutvalg Basert på rapport fra april 2010 (univ.samarbeid) Økonomisjefmøte i Volda 6.mai 2010 Universitetsrektorene 2005, rapport mars 2007 Et operativt siktemål: En virksom modell som kan anvendes i budsjettering og regnskapsføring Forskningsrådet i samarbeid med UHRs forsknings-utvalg Fullfinansiering (evt. større grad av - ) av forskningsråds-finansierte prosjekter Forskningspolitisk avklaring: Bedre finansiering, men færre prosjekter

3 Begrunnelser for å utvikle en nasjonal modell
Hvorfor? Begrunnelser for å utvikle en nasjonal modell F-20-07: All eksternt finansiert aktivitet skal organiseres i prosjekter med egne avtaler, periodiserte budsjett og regnskap. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. I oppdragsfinansiert aktivitet skal alle kostnader dekkes. Vi MÅ Vi BØR Vi kan TJENE på det En nasjonal modell (i) sikrer gjennomsiktighet/konkurranse på like(re) vilkår, (ii) forenkler arbeidet lokalt og (iii) bidrar til gjennomslag internt i egen organisasjon Eksterne forskningsmidler gir økt handlingsrom, men egenandeler har konsekvenser for eksisterende aktiviteter i basis EU / 7.rammeprogram Norges forskningsråd!

4 Totale kostnader (actual cost)
Hva? Fra tilleggskostnader til totale kostnader - et finansieringsperspektiv Kostnadskategorier Direkte kostnader Indirekte kostnader Tilleggs-kostnader (additional cost) Prosjekt-medarbeidere Lønn og drifts- kostnader spesifikt for prosjektet Stan-dard- sats Faktiske indirekte kostnader Personale Fast ansatte Som over Faktiske indirekte kostnader «Additional cost» er den tradisjonelle formen for prosjektfinansiering der man i bunn og grunn er likegyldig til omfanget av egeninnsats fra fast ansatte og de totale indirekte kostnadene. Når prosjektfinansieringen vokser hurtigere enn basisbevilgningene, vil kravet om egenandeler i prosjektene sette de basisfinansierte, andre aktivitetene under press. Jf. rapporten fra «Handlingsromutvalget». Totale kostnader (actual cost) 2 1 Beregninger Tidsregistrering

5 Indirekte kostnader oppstår på grunnlag av tidsbruk i vit. årsverk
9 prinsipper Enighet om disse 9 prinsippene = enighet om en nasjonal modell! Indirekte kostnader oppstår på grunnlag av tidsbruk i vit. årsverk varierer mellom fagmiljøer er alle kostnader som ikke er direkte oppstår på alle organisasjonsnivåer - sentralt likt for alle, lokalt varierer gjelder forskning eller utdanning beregnes som årsverkkostnad beregnes på grunnlag av regnskapstall er gjennomsnittlige (på laveste org.nivå) gjelder uavhengig av finansiering

6 Utfordringer mht. tid som kostnadsdriver
Hmmm… Utfordringer mht. tid som kostnadsdriver Leiested Noen av de indirekte kostnadene (lab.!) gjøres direkte Tidsregistrering Hvor mange «produktive» timer? God nok dokumentasjon Én utfordring til – «kostnadene blir for høye»…: Synliggjøring som grunnlag for å kjenne ressursbruken og kunne prioritere mellom (viktige) aktiviteter gitt at man ikke kan gjøre alt

7 Tidsplan Modellutforming i løpet av 2011 Modellutprøving våren 2012
Når da? Tidsplan Modellutforming i løpet av 2011 Forankring i sektoren Samarbeid med Forskningsrådet og avklaringer mot KD Modellutprøving våren 2012 Rebudsjettere eksisterende virksomhet/prosjekter i ny modell med bruk av utviklede regneark for å lære modellen å kjenne Implementering 1. januar 2013 Å ta modellen i bruk sikrer godkjenning hos NFR (og EU…)

8 Økonomisjefenes bidrag framover
Dere! Økonomisjefenes bidrag framover Innspill til modellutformingen Internt innsalg i egen organisasjon Høst 2011 / Vår 2012


Laste ned ppt "9 prinsipper og 1 regneark:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google