Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi gir mennesker muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi gir mennesker muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi gir mennesker muligheter

2 Hva ligger i visjonen? Gi mulighet for arbeid
Gi mulighet for meningsfull aktivitet Gi mulighet for inntektssikring Hovedmålene til NAV. Det skal gjennomsyre alt vi gjør. Vi skal gi mulighet til arbeid for alle som kan og vil. Fordi alle har plikt til å bidra i den grad det er mulig, fordi vi trenger alle. Og fordi vi i vårt samfunn definerer viktigheten av å ha et arbeid så høyt, at vi også da må ta ansvar for å tilrettelegge slik at flest mulig får anledning til å jobbe. Det er også et uttalt politisk mål å ha et arbeidsliv som inkluderer flest mulig.

3 Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv
Tre hovedmål: Redusere sykefraværet Rekruttere personer med redusert funksjonsevne Øke den gjennomsnittlige avgangsalderen Et bevis på at det er politisk vilje, både fra regjeringens side og fra partene i arbeidslivet til å få til et inkluderende arbeidsliv er jo fornyelsen av Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Den første IA-avtalen ble signert i desember februar 2010 ble den tredje signert. Varer fram til 1 mars Hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Bedrifter som inngår IA-avtale blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler. Se også protokoll. Hvorfor tenke inkludering? I tillegg til at det å ha arbeid anses å være viktig for enkeltmennesket, finnes det også andre tungtveiende argumenter.

4 De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Endring i alderssammensetningen i arbeidsstyrken Endring i alderssammensetning i arbeidsstyrken. Figuren viser nettopp at veksten i arbeidsstyrken vil komme i de eldste aldersgruppene. Heile 62 prosent av veksten i arbeidsstyrken vil komme blant de over 60 år. Vi ser også at det er en vesentlig vekst i arbeidsstyrken i aldersgruppene under 30 år. Aldersgruppa 30 – 49 år er på mange måter kjernen i arbeidsstyrken, en aldersgruppe der de fleste har etablert seg i yrkeslivet og som har høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet. I 2030 vil endringer i aldersstrukturen i befolkningen tilsi at det er langt færre i denne aldersgruppa enn i dag. Arbeidsstyrken blant 30 – 49 åringene vil bare vokse med 3 prosent. Veksten i arbeidsstyrken er derfor avhengig av at seniorene er yrkesaktive. Det kan bli særlig stor mangel på hjelpepleiere og tannleger, men det vil også være et stort behov for leger og sykepleiere 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % 4

5 Arbeidskraftbehov Vi trenger over 200 000 flere i arbeid i fremtiden
Tall i 1000 personer Usikkerheten i regnestykket dreier seg i hovedsak om hvordan arbeidsstyrken vil utvikle seg. Det i de øvre aldersklasser at arbeidsstyrken vil øke kraftig frem mot år Veksten i arbeidstyrken vil da avgjøres av hvorvidt de "eldre" faktisk blir værende i arbeidsstyrken eller trer ut av den. Anslaget er basert på det såkalte middelalternativet hos SSB. Kilde: SSB, NAV

6 Arbeidskraftsreserver Rogaland
Antall personer innenfor og i utkanten av arbeidsstyrken I arbeidsstyrken: ca I utkanten av arbeidsstyrken: ca I arbeidsstyrken: antall sysselsatte + helt ledige. Noen av disse står i fare for å falle ut. Viktig med tiltak for hindre utstøting av disse. God oppfølging av sykemeldte arbeidstagere er eksempel på dette.

7 Rogaland i dag (utgangen av 2010)
I arbeidsstyrken: I utkanten av arbeidsstyrken: 20 034 Uførepensjon Ca Sosialhjelp Ca Sykepenger 10 130 Arbeidsavklaringspenger Ca Overgangsstønad Totalt: Ca 798 personer mellom 18 og 29 år er uføretrygdet I Rogaland. Vi er det fylket med flest… Har økt med 12% siden Årsaker kan være høy befolkningsvekst - ung befolkning, spesialisert arbeidsmarked med høye krav til kompetanse. 7.2% av befolkningen er uføre (I Norge: 9.5%), andel unge er 4% (resten av landet: 2.7%).

8 Nasjonalformue per innbygger 2007
Mangel på arbeidskraft fører til at vi ”spiser av” nasjonalformuen. Kilde: Figur Perspektivmeldingen. (St.meld. nr. 9 ( ))

9 Noen nøkkeltall (NAV og SSB)
I januar 2011 var det på landsbasis personer helt ledige – 3.1 % av arbeidsstyrken 6063 personer i Rogaland var helt ledige i januar – 2.6 % av arbeidsstyrken (Stabilt siste halvdel av 2010, men økning fra desember) I januar ble det utlyst ledige stillinger i Rogaland 4.8 % legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2010 (lavest av alle fylker) Arbeidsstyrken i Rogaland utgjør ca personer Sykefraværet var til sammenligning 5.5% i tredje kvartal Antall tapte dagsverk utgjorde i tredje kvartal mot i tredje kvartal 2009. Antall utlyste stillinger har gått ned med 9% i januar 2011 sammenlignet med januar Størst nedgang innen helse, pleie og omsorg. Samtidig en markant økning i stillinger innen industri, ingeniør og ikt. Økning i ledighet fra desember (2.2%) 2010 til januar Dette skyldes naturlige sesongvariasjoner (kuldepermitteringer og avslutninger av prosjekter). Ledigheten blant unge mellom år har gått ned. Stabil langtidsledighet. Ledighetsbildet varierer noe i fylket. Nord-Rogaland har høyest ledighet med Haugesund som hadde 4.6% ledighet ved utgangen av januar, og Karmøy med 3.6%. Kommunene i Ryfylke har lavest ledighet. Stavanger og Sandnes: 2.4 og 2.6% ledighet, Sola: 1.9% og Randaberg: 1.7% av arbeidsstyrken. 9

10 Forventningsindeks, samlet
Den positive utviklingen i Rogaland er i hovedsak drevet fram av de høye investeringene på norsk sokkel. Tallene er basert på Bedriftsundersøkelsen for Konjukturbarometret. Gjennomført november Bygger på svar fra ca. 500 bedrifter og representerer ca ansatte og 11 næringer.

11 Forventninger om vekst i Rogaland i 2011
Fortsatt rekrutteringsutfordringer i Rogaland, jfr. Bedriftsundersøkelsen i november 2010 så vil et relativt høyt antall bedrifter ha mangel på noen kategorier arbeidskraft i 2011. Først og fremst fagarbeidere og teknisk personell Ved en sterk konjukturoppgang må denne arbeidskraften hentes fra det internasjonale arbeidsmarkedet 11

12 Sterkere konkurranse om nasjonal- og internasjonal arbeidskraft
Utfordringen på sikt blir å rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft Sterkere konkurranse om nasjonal- og internasjonal arbeidskraft Rekruttere og beholde arbeidsinnvandrere Inkludere personer i utkanten av arbeidsmarkedet (ca ) Få ansatte til å stå lenger i jobb Utviklingen i de internasjonale markedene er et betydelig usikkerhetsmoment for mange bedrifter (særlig eksport til Europa). Sterk vekst i Kina, India og Brasil. 12

13 Noen påstander… Vi søker det kjente. Det er den kjente kompetansen vi leter etter Det betyr at vi går glipp av verdifull kompetanse… rett og slett fordi vi ikke gjenkjenner den som verdifull! Ved å ansette utradisjonelt kan vi oppdage ressurser som før ville vært usynlig for oss… Virksomheter med en inkluderende policy er morgendagens vinnere i konkurransen om kompetanse Det er økonomisk lønnsomt å være en inkluderende bedrift Kompetanse er både utdanning, praksis, språk, kulturforståelse, personlige egenskaper etc. Lojale medarbeidere, føler seg ivaretatt og sett – yter bedre. Positiv omtale – gir bedriften goodwill og stolte medarbeidere. Eksempler; Rema1000, Stormberg. Fortelle om Rema1000 som tok inn Trygve.

14 Overser du kompetanse? 14

15 European Employment Services (EURES)
Alle EU/EØS land + Sveits EUs verktøy for å fremme mobilitet i Europa Norges deltakelse er nedfelt i EØS-avtalen Integrert del av NAV Stort marked!

16 NAV EURES nettverk I alle fylker: 32 EURES rådgivere
Ca 150 EURES kontakter Ledelsen i Oslo I EU/EØS: Ca 700 rådgivere

17 NAV EURES bistår med: Hjelpe norske arbeidssøkere som ønsker å jobbe i Europa: Oversikt over arbeidsmarkedet i Europa Råd og tips om det å bo og leve i et annet land Hjelpe arbeidssøkere fra Europa som ønsker å jobbe i Norge: Oversikt over arbeidsmarkedet i Norge Godkjenning av utenlandsk utdanning (NOKU, SAFH) Råd og tips om det å bo og leve i Norge Hjelpe europeiske firma som ønsker å rekruttere fra Norge

18 NAV EURES bistår med: Hjelpe norske bedrifter med rekruttering fra EU/EØS: Bistand ved utforming av stillingsannonser Utlysning av stillinger i EU/EØS Utlysning i bestemte land Kunnskap om arbeidsmarkedet i Norge og Europa Arrangerer jobbmesser i Europa Informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning (NOKUT, SAFH) Brosjyremateriell

19 Brosjyremateriell Living and working in Norway (på 4 språk)
”Rekruttere fra Europa” DVD film ”Moving to Norway – know before you og ”Jobbe i Europa” ”EURESNytt (6 ganger per år) 19

20

21 Rekrutteringsmesser

22 www.eures.europa.eu Arb.søkere kan registrere seg
Arb.givere kan registrere seg  skal komme ny portal Per medio april: ledige stillinger CVer registrert arb.givere registrert

23 Til slutt Å ha et velfungerende arbeidsmarked i fremtiden er en utfordring NAV ikke kan løse alene Vi trenger et næringsliv som tør å gå nye veier – også når det gjelder rekruttering Så neste gang dere skal rekruttere. Husk at vi i Nav gjerne samarbeider med dere for å nå et felles mål om et godt og velfungerende arbeidsliv her i Rogaland, som inkluderer alle.


Laste ned ppt "Vi gir mennesker muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google