Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fastlegeordningens avtaleverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fastlegeordningens avtaleverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fastlegeordningens avtaleverk
Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013

2 Historikk Tanken om listepasientordning ble fremmet av Aplf (nå AF) allerede på 1970-tallet Studiereiser Danmark, England og Nederland Treårig forsøksprosjekt : Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Åsnes. Økonomi 50/50% per capita/aktivitetsbasert Innført som landsdekkende ordning 1. juni 2001 Økonomi: 30/70% per capita/aktivitetsbasert Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

3 Hva ønsket man å oppnå Fast allmennlege til alle som ønsker det
Kontinuitet i lege-pasientforholdet Helhetsansvar for diagnostikk og behandling Én instans som koordinerer helsetjenestene rundt den enkelte pasient, og henviser til øvrige helsetjenester ved behov Mer rasjonell utnyttelse av helseressurser Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

4 RAMMEBETINGELSER for fastlegeordningen
1) LOVER 2) FORSKRIFTER 3) AVTALER Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

5 LOV, FORSKRIFT OG AVTALEVERK: Her er det mye å sette seg inn i!
Ingen kan huske alt Slå opp ved behov Les alle avtaler grundig. Søk råd ved tvil Kompetanse på formalia er svært variabel i kommunene Sørg for å ha eller være en god tillitsvalgt! Bjørn Nordang Geilo 16/09/12

6 LOVER Lov om folketrygd Lov om helse- og omsorgtjenester i kommunene
Innført 1/1-2012 Erstatter lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene. Helsepersonelloven Lov om pasient og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven) Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

7 FORSKRIFTER Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

8 FORSKRIFTER Forskrift om Egenandelsregister Syketransportregister
Frikortutlevering Elektronisk kommunikasjon med NAV Unntak av elektronisk kommunikasjon med NAV +++ Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

9 AVTALER Statsavtalen om FLO Rammeavtalen
1)Mellom KS og Dnlf og 2) Mellom Oslo og Dnlf - om fastlegeordningen i kommunene Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Dnlf. Inngår for Oslos vedkommende i Rammeavtalen Kollektivavtalen mellom HELFO og Den norske legeforening om direkte oppgjør for utgifter til legehjelp Individuell fastlegeavtale Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

10 NETTSTEDER Lover og forskrifter: Sentrale avtaler: helsetilsynet.no
Regelverk Lover Forskrifter lovdata.no Sentrale avtaler: Arbeidsliv og jus Næringsdrivende leger Ansatte leger. Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

11 LOV OM FOLKETRYGD § 5-4. Legehjelp
Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen Stønad til legehjelp fra kommunal legevakt eller ved øyeblikkelig hjelp, krever ikke fastlegeavtale Retten til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse er avgrenset til å gjelde sykdom, skade eller lyte, med noen spesifikke unntak Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

12 LOV OM FOLKETRYGD § 21.4 NAV har rett til å innhente nødvendige opplysninger fra behandlingspersonell og andre som yter tjenester for trygdens regning De som blir pålagt å gi opplysninger, plikter å gjøre dette uten godtgjørelse De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten ugrunnet opphold og uten hinder av taushetsplikt Erklæringer honoreres ( L-takst systemet) Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

13 PASIENTRETTIGHETSLOVEN
Innbyggerrettigheter: Rett til å stå på liste: Alle bosatt i en kommune, asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av folketrygden Barn mellom 12 og 16 år kan selv velge fastlege Ved omsorgsovertagelse velger barnevernet fastlege Rett til å bytte fastlege 2 ganger i året Rett til second opinion Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

14 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Ny forskrift fra 1. januar 2013 Vesentlig endret fra forslaget lansert des Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

15 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Kapittel 2 - Kommunens ansvar: Organisering av fastlegeordningen Inngå avtale med den enkelte lege om fastlegepraksis – ”Fastlegeavtale” Utlyse- og tildele fastlegehjemler eller stillinger Overføre nytilmeldte og personer fra fastlegelister der det er gjort reduksjon, til nyopprettet liste Iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med pasienter som utgjør en sikkerhetsrisiko Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

16 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Kommunen kan kreve at fastlegen deltar i andre allmennlegeoppgaver (max 7,5 timer/uke) at fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

17 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Fastlegens plikter: Ansvar for allmennlegetilbudet for de som står på listen Plikt til å prioritere pasienter på sin liste med unntak av høyere eller lik plikt som følge av lov Ansvar for tilrettelegging av allmennlegetilbudet ved utskrivelse fra helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste for personer på listen Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

18 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Fastlegens rettigheter: Adgang til å ha fellesliste i gruppepraksis - Likevel én ansvarlig lege Fastlege har rett til pr. capitatilskudd fra kommunen, egenandel fra pasienten og refusjon fra HELFO etter Normaltariffen Utjevningstilskudd i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, (jfr. Statsavtalen) Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

19 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Fastlegens rettigheter: §12: Deltakelse i administrative møter skal iberegnes de pålagte inntil 7,5 timene med annet almennmedisinsk legearbeid §13: Rett til fritak fra legevakt: Initialt >55 år. HOD reverserte til >60 år i juni 2013 Gravid siste tre mnd eller svangerskapet til hinder for deltakelse Ammer barn under ett år Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

20 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Kapittel 4 – Funksjons- og kvalitetskrav §18: Oppfølgingstilbud: Fastlegen skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk til pasienter som ikke selv søker hjelp dersom det foreligger informasjon om en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging. Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

21 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
§19: Koordinering og samarbeid Fastlegen skal: ivareta medisinskfaglig koordineringsrolle samarbeide med relevante tjenesteytere informere om, og medvirke til utarbeidelse av individuell plan (IP) for innbygger som har behov for langvarige og koordinerte tjenester Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

22 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
§ 21 – Tilgjengelighet: Listeinnbygger skal tilbys konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen 5 arbeidsdager 80% av telefonhenvendelsene skal normalt besvares innen to minutter Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær ved for eksempel ferie, kurs og etterutdanning. Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

23 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
§ 23: Hjemmebesøk Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere ved behov. Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

24 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
§ 25: Legemiddelbehandling Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til listeinnbyggerne. Legemiddellisten skal oppdateres ved endring eller informasjon om endring av medikasjonen. Ved endring av medikasjon skal pas få oppdatert legemiddelliste. Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

25 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
§ 26: Sykefraværsoppfølging Fastlegen skal: delta i oppfølgingne av sykmeldte listeinnbyggere dersom fastlegen er sykmelder. Bidra til å hindre eller utsette uførhet Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

26 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
§ 29: Krav til rapportering Fastlegen skal avgi nødvendige data til myndighetene (stat og kommune) Staten eller kommunen i samarbeid med fastlegen, fastsetter hvilke data som skal avgis. Alminnelige regler om taushetsplikt gjelder. Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

27 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
§ 34 – Listetak: Maks listelengde: 2500 personer Listetak <500 må avtales med kommunen Krav om reduksjon meldes kommunen med 6 måneders frist Kan avtale kortere frist Reduksjon ved tilfeldig uttrekk Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

28 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN
Kapittel 7 - Særlige tiltak ved legemangel: §37: Suspensjon Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen suspendere plikten til å ha fastlegeordning Suspensjon kan bare skje dersom det er søkt lokale løsninger og kommunen vil være ute av stand til å oppfylle forpliktelsene i minst 3 mndr. Suspensjon kan vedtas for inntil ett år av gangen Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

29 STATSAVTALEN Avtale mellom staten ved Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

30 STATSAVTALEN Avtalen omfatter: Bestemmelser om listeregulering
Tilskudd til leger i særskilte kommuner Godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert Honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis (Normaltariffen) Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

31 STATSAVTALEN Regulerer per capita Binder partene til Normaltariffen
Fra 1/7-13: kr. 407,- pr pasient/år) Binder partene til Normaltariffen Regulerer avsetninger til utdanningsfondene, Syke- og pensjonsordningen (SOP), kvalitetsfondene, og Allmennmedisinsk forskningsfond Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

32 RAMMEAVTALEN Avtalepartner KS/Oslo - Dnlf
Del I Generelle bestemmelser Del II Utvalg i fastlegeordningen Del III Kommunens oppgaver Del IV Legens oppgaver Del V Turnusleger og offentlig legearbeid mv. Del VI Tilgjengelighet og fravær Varighet av individuelle avtaler Tvister Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

33 RAMMEAVTALEN – DEL II Allmennlegeutvalg
Alle allmennleger i en kommune er automatisk medlem av ALU Skal bidra til samarbeid mellom legene i kommunen for å ivareta legenes oppgaver Kommunen skal ta initiativ til at allmennlegeutvalget etableres Legene har møteplikt Utvalget konstituerer seg selv og velger leder Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

34 RAMMEAVTALEN – DEL II Allmennlegeutvalg
Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon Velge representanter til samarbeidsutvalget Fremme saker overfor samarbeidsutvalget Kommunens medisinsk-faglige rådgiver kan ikke velges til samarbeidsutvalget Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

35 RAMMEAVTALEN – DEL II Samarbeidsutvalg
Formalisert samarbeid allmennlegene/kommune Kommunen oppretter utvalget som skal ha like mange representanter fra legene og kommunen, minimum 2 fra hver Skal sikre samarbeid mellom legene og kommunen, og sikre legene innflytelse på drift av legetjenesten Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

36 RAMMEAVTALEN – DEL II Samarbeidsutvalg Funksjonstid 2 år
Utvalget konstituerer seg selv og velger leder, partene veksler mellom ledelse for 1 år av gangen Det skal tilstås møtegodtgjørelse etter kommunens regulativ Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

37 RAMMEAVTALEN – DEL II SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:
Gi råd i saker som gjelder: Fastlegeordningen, slik den er beskrevet i lov, forskrift og avtaleverk Planlegging av allmennlegetjenesten Oppretting av legehjemler Søkerlister Flytting av praksis Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

38 RAMMEAVTALEN – DEL II SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:
Gi råd i saker som gjelder: Midlertidig legemangel Serviceerklæringer for legekontorene Håndtering av truende og voldelige pasienter Kollegial fraværsdekning og vikarordninger Fordeling og tilplikting av offentlige oppgaver Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

39 RAMMEAVTALEN – DEL II SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:
Gi råd i saker som gjelder: Kvalitetsarbeid (ventetid, telefontilgjengelighet, sykebesøk til egne pasienter mv.) Generelt om listelengde og listereduksjon Organisering av legevakt, herunder vaktfritak Suspensjon av ordningen Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

40 RAMMEAVTALEN – DEL II Samarbeidsutvalget skal ikke behandle:
saker av personlig karakter med mindre berørte leger samtykker i det saker som vedrører brudd på profesjonsplikter etter helsepersonelloven Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

41 RAMMEAVTALEN – DEL III Kommunens oppgaver:
Administrasjon av avtalehjemler Plikt til organisering av fastlegeordningen Informasjon Til leger om planer i kommunehelsetjenesten Til befolkningen om fastlegeordningen Økonomiske forpliktelser Utbetaling av basistilskudd, pluss evt. utjevningstilskudd Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

42 RAMMEAVTALEN – DEL IV Legenes oppgaver: Ansvar for egne listepasienter
Vikarplikt innenfor avtalt åpningstid Øyeblikkelig hjelp Tilgjengelighet (iht. fastlegeforskriften §21) Samarbeid med kommunen Minst ett årlig møte for å drøfte legens virksomhet i forhold til kommunale mål, retningslinjer, planer og vedtak. Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

43 RAMMEAVTALEN – DEL V Annet kommunalt legearbeid mv.
Primært frivillig. Krav til utlysning Kan kreve listereduksjon Pålegg etter kunngjøring Inntil 7,5 timer/uke (ved full tids hjemmel) Kun allmennmedisinske oppgaver Skal søkes fordelt likt på legene Kommunal lønn/honorar? Oslo: Honorar Praksiskompensasjon Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

44 RAMMEAVTALEN – DEL V Turnusveiledning:
Avtales. Kan ikke pålegges Kommunen lønner turnuslegen, dekker driftsutgifter i praksis og mottar inntjeningen Lønn avtales: 3 timers veiledning i uka Veiledning lege for rett til trygderefusjon (3 år) 1 år etter turnus (2 år veiledning studiet/turnus) Regnes som andre allmennlegeoppgaver Lønn som turnusveiledning: Minimum 2 timer i uka Rimelig telefontilgjengelighet Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

45 RAMMEAVTALEN – DEL V Tid til veiledning av turnusleger/”EØS-leger” går til fradrag fra pålagt 7,5 timer offentlig allmennmedisinske oppgaver Veiledning medisinstudenter Kommunen uvedkommende Reduserer ikke legens forpliktelser overfor kommunen Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

46 RAMMEAVTALEN – DEL VI Tilgjengelighet og fravær
Arbeidsplikt 44 uker i året Full kurativ praksis: Åpningstid minst 28 timer/uke Inntil 8 uker per år kollegial fraværsdekning: Ordinært fravær Tilstrekkelig legedekning i ferier mm Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

47 RAMMEAVTALEN – DEL VI Rett til utvidet fravær fra praksis ved:
Kurs mm for å oppnå/vedlikeholde spesialiteten i alm. Forskning på doktorgradsnivå Fagforeningsarbeid eller offentlige verv (10 dager) Egen sykdom Barns sykdom Svangerskap/fødsel/adopsjon Ordinær verneplikt eller siviltjeneste Rett til vikar ved fravær Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

48 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE
Avtalepartner: KS og Dnlf (Oslo: Inngår i rammeavtalen) Oppsagt til revisjon fra 1. juli 2012 Forhandlet på overtid: BRUDD 6. sept 2013 Tvisteløsning: Nemndsbehandling Forhandlet om Minimumsvern for leger i legevakt Regulering satser for legevaktsarbeid Turnuslegelønn Godtgjøring Gammel avtale gjelder inntil nemndsavgjørelse Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

49 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE
Avtalepartner: KS og Dnlf (Oslo: Inngår i rammeavtalen) § 3: Lønnsforhold All lønn forhandles lokalt! (unntatt turnusleger) § 4: Arbeidstid Normalarbeidstid 37,5 timer/uke Legevakt i tillegg. Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gjelder ikke legevakt Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

50 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE
§ 5: Praksiskompensasjon Fastsettes sentralt, skala fra 1 – 24 t/uke Ikke lønn § 6: Kommunalt organisert ø.hj. på dagtid Fastleger har ansvar og plikt til ø.hj. for sine listepasienter Kommunen bekoster nødvendig ø.hj. sambandsutstyr eller telefonnummer I kommuner < innbyggere kan kommunen organisere at minst en lege har ø.hj. ansvar til enhver tid Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

51 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE
§ 7: Legevakt (utenom ordinær åpningstid) Pliktig deltagelse i legevakt Fritaksbestemmelser Helsemessige/særlig sosiale årsaker Gravide siste 3 mnd eller svangerskapet til hinder >60 år som ønsker det KAN gis ved personlige grunner, økt hensyn >50år Rett til fri fra kurativt arbeid til kl 12 dagen etter nattvakt Ikke trekk i lønn eller basistilkudd Praksiskompensasjon kr 900 Skriftlig krav fra legen i hvert enkelt fravær Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

52 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE
§ 7: Legevakt (utenom ordinær åpningstid) Kommunen kan pålegge tilstedevakt i vaktsentral Minimum firedelt vakt Tillegg ved hyppigere vakter og vakans Alene i vaktordningen: +50% vakttillegg To-/tredeltvakt: +25% vakttillegg §8: Interkommunal legevakt (kl ) Timelønn - 4 klasser i henhold til befolkningsgrunnlag Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

53 Avtalepartner HELFO – Dnlf
KOLLEKTIVAVTALEN Avtalepartner HELFO – Dnlf Legen skal som hovedregel fremsette refusjonskravet elektronisk over linje Oppgjør innen 5 dager (diskett innen 30 dager) HELFO skal straks melde unormalt takstbruk Journalinnsyn i nødvendig omfang Lege kan be om oppklarende møte Pålegg om endret takstbruk Ikke enkeltvedtak – ingen klageadgang Avkortning av utbetaling Enkeltvedtak med klageadgang Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

54 INDIVIDUELL FASTLEGEAVTALE
Pass på at kommunen ikke stiller krav eller binder deg opp mer enn rammeavtalen hjemler Kontakt evt. JA-avdelingen (Jus og arbeidsliv) i Dnlf Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

55 AVTALER Internavtaler VIKTIG med god internavtale
Maler finnes på Dnlf sine hjemmesider Selskapsform Økonomi og regnskap Profesjonell hjelp til regnskapsførsel? Eie eller leie lokalene? Hvor mange i legegruppen? (3-4 leger er sannsynligvis mest kostnadseffektivt) Vikarordninger Hjelpepersonell Vær nøye med hvem og hvor mange som ansettes Obs ytelsesbaserte kollektive pensjonsordninger! Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

56 Problemstillinger Må du skaffe vikar i praksis når du har sykehjemsdag? Hvem har ansvar for listepasientene dine når du er på ferie eller du er syk? Du har vært borte 8 uker fra praksis i år, og har kommet inn på grunnkurs. Du har ingen vikar. Kan du dra? En av listepasientene dine kommer på kontoret med sin akutt syke svigermor som bor i en annen kommune, men oppholder seg for tiden på din listepasients adresse. Hva gjør du? Kan du avvise henne? Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

57 1 Må du skaffe vikar i praksis når du har sykehjemsdag. Nei
1 Må du skaffe vikar i praksis når du har sykehjemsdag? Nei. Alminnelig reduksjon av åpningstid regnes ikke som fravær – ikke plikt til eller krav på vikar Lege kan ikke ta inn vikar samtidig som han selv arbeider Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

58 2 Hvem har ansvar for listepasientene dine når du er på ferie eller du er syk? Ferie: Kollegial fraværsordning Syk: Dersom du ikke klarer å skaffe vikar eller kollegial fraværsordning, er det kommunens ansvar Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

59 3 Du har vært borte 8 uker fra praksis i år, og har kommet inn på grunnkurs. Du har ingen vikar. Kan du dra? Ja. Utvidet fravær: Lege har rett til fravær for deltakelse på kurs, nødvendig tjenestegjøring og andre aktiviteter for å oppnå eller beholde spesialistgodkjenning. Såfremt legen stiller vikar gjøres ikke fradrag i basistilskuddet Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

60 4 En av listepasientene dine kommer på kontoret med sin akutt syke svigermor som bor i en annen kommune, men oppholder seg for tiden på din listepasients adresse. Hva gjør du? Kan du avvise henne? Undersøker henne. Kan ikke avvise: Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven §4 Bjørn Nordang Geilo 16/09/13


Laste ned ppt "Fastlegeordningens avtaleverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google